Archivo mensual: junio 2022

ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS. 30.06.2022

No día de hoxe saiu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de
provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución ofertadas en data 21/06/2022

 A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

O posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo, salvo causa xustificada, pola persoa adxudicataria da substitución, mesmo con interrupción, de ser o caso, do desfrute de vacacións, lidenzas ou permisos, que en todo caso terán que ser informados polo órgano de destino e autorizados pola correspondente  xefatura territorial de acordo coas necesidades do servizo.

Os correspondentes  acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias, sendo comunicados a súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Accede á resolución⤵️⤵️

220630-resolucion-adx-substitucion

ALGUNAS PLAZAS VACANTES PARA CONCURSO DE TRASLADOS Y NOVEDADES SOBRE PROCESOS SELECTIVOS

 

 

Nos encontramos como cada año con un retraso importante en el proceso del concurso de traslados,  causando un perjuicio del personal de la Administración de justicia, dado que está a punto de comenzar el periodo de vacaciones.

A estas altura no todas las comunidades con competencias en Justicia han remitido o facilitado las vacantes al Ministerio.

Os hacemos saber las  comunidades que si han comunicado sus plazas vacantes y a medida que las demás comunidades las vayan remitiendo las iremos añadiendo para vuestro conocimiento.

PLAZAS VACANTES CONCURSO TRASLADOS  FECHA 30/06/2022:

CANTABRIA.-

  1. CANTABRIA_AUXILIO_JUDICIAL_0
  2. CANTABRIA_TRAMITACION_0
  3. CANTABRIA_GESTION_0

CANARIAS.-

  1. VACANES LAS PALMAS
  2. LISTADO VACANTES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

MADRID.-

CAM RESOLUCION PLAZAS

  1. MADRID_PLAZAS_CONCURSO_2022AUXILIO_0
  2. MADRID_PLAZAS_CONCURSO_2022TRAMITACION_0
  3. MADRID_PLAZAS_CONCURSO_2022GESTION_0

ASTURIAS.-  VACANTES CONCURSO (1)

PROCESOS SELECTIVOS

PROMOCION INTERNA GESTION Y TRAMITACION.- Se prevé la celebración de los exámenes a finales del mes de septiembre., no hay fecha confirmada.

Respecto al resto de procesos selectivos:

OEP 2020, 2021 y 2022, TURNO LIBRE:  será por OPOSICION, pendiente de negociación de sus bases.

LEY 20/21, CONCURSO OPOSICION OEP 2019: RESERVA DE NOTA

LEY 20/2021 CONCURSO DE MERITOS:  Todavía no se ha concretado por el Ministerio de Justicia, que méritos se van a tener en cuenta.

.

 

 

ÚLTIMOS CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO.- 29/06/2022

 

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza, autorizou  Chamamentos de persoal interino para prestar servizos nos seguintes organos:

 

A CORUÑA

JUZGADO DE PAZ RIANXO.             GESTIÓN PROCESAL               I.T.

JUZGADO MIXTO 1 DE ARZÚA       TRAMITACIÓN                          I.T.

FISCALIA                                                    TRAMITACIÓN             SUBSTITUCIÓN

LUGO

XDO. DE 1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE MONFORTE DE LEMOS

TRAMITACIÓN            SUBSTITUCIÓN

PONTEVEDRA

XDO. CONTENCISO VIGO      TRAMITACIÓN                          I.T.

FISCALÍA DE VIGO                      AUXILIO                    SUBSTITUCIÓN

FISCALÍA PONTEVEDRA          AUXILIO                    SUBSTITUCIÓN

 

 

 

 

 

PUBLICADA NO DOG A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022!!

PUBLICADO NO DOG DE HOXE 29/6:

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022

🔴 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 15 DIAS HÁBILES – ATA O 20 DE XULLO.

🔴 TERÁN A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS:
Os solicitantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33% que reúnan os requisitos establecidos e os solicitantes que, reunindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores, teñan baixo a súa dependencia directa e legal, e vivindo ás súas expensas, cónxuxe, parella de feito, fillos, ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou persoas tuteladas por sentenza xudicial firme con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.

⭕ Poden solicitar acción social:

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

O persoal referido no parágrafo anterior deberá estar, no prazo de presentación das solicitudes, en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos e ter destino nesta comunidade autónoma, así como reunir os restantes requisitos exixidos polo presente programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social. Sigue leyendo

NÓMINA DO MES DE XUÑO – PAGA EXTRA!!!

ACCEDE AO CADRO DE RETRIBUCIÓNS 2022