Archivo de la categoría: OPOSICIÓNS

APERTURA PRAZO 5 DIAS XESTION PROMOCION INTERNA NON CONSENTIMENTO!!

📢🔊 APERTURA PRAZO PARA ENTREGA DOCUMENTACION XESTION PROMOCION INTERNA‼️

Por acordo de 1 de febreiro de 2023 do Tribunal Cualificador das probas selectivas para ingreso, polo sistema de promoción interna, no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa , acorda a apertura dun PRAZO DE 5 DIAS para que acheguen, aquelas persoas que non prestaron o seu consentemento de oficio para que lle fosen valorados os seus títulos e graos académicos, a documentación acreditativa dos mesmos.

Aínda que no Acordo de 21-12-2022 deste Tribunal indicábase, que se ía a proceder a abrir o aplicativo informático unicamente para aquelas persoas aspirantes que, na súa solicitude inicial de participación, non prestasen o seu consentimento para que o órgano xestor do proceso selectivo puidese verificar de oficio as titulacións ou certificacións académicas de entre as valoradas no apartado A de o Anexo I-B da convocatoria, debido a problemas técnicos, non vai ser posible a súa achega da maneira indicada.

Por conseguinte, no caso de que se queira acreditar devandito mérito, as persoas que se atopasen na situación anteriormente apuntada, E UNICAMENTE ELAS, deberán enviar escaneadas ao correo electrónico do Tribunal as titulacións académicas das indicadas no aludido apartado A que cresen convenientes.

Sera remitida  a  dirección do correo electrónico do Tribunal: tribunal.gpi22@mjusticia.es. 

PRAZO DE PRESENTACION: DO 2  AO 8 DE FEBREIRO

Accede ao enlace do acordo do tribunal clipeando aqui.

👆

 

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION E MERITOS DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES

 

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

 

📢🔊OPOSICIÓNS-PROCESO DE ESTABILIZACION E CONCURSO OPOSICION DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES- HOXE 30 DE XANEIRO FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ Lembrámosvos que hoxe 📆 30/1/23 tamén finaliza o prazo de presentacion de instancias das convocatorias do PROCESO DE ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICIÓN E CONCURSO DE MÉRITOS PARA O CORPO DE LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTICIA E DO CORPO DE MEDICOS FORENSES

🔴Convocadas por proceso selectivo extraordinario, acceso pola quenda libre ao Cuerpo de Letradas e Letrados da Administración de Xustiza polo sistema de concurso de méritos ( accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23786.pdf) e polo sistema de concurso oposicion (accede a convocatoria : https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23787.pdf)

🔴Convocado proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses, polo sistema selectivo de concurso (accede a convocatoria: https://http://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23793.pdf ) e polo sistema de concurso oposición (accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23794.pdf )

SPJ-USO:* Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION

 

CONCURSO OPOSICION

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

 

📢🔊 OPOSICIÓNS – CONCURSO-OPOSICIÓN – HOXE 30 DE XANEIRO FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ Lembramosvos que hoxe 📆 30/1/23 finaliza o prazo de presentacion de instancias da convocatoria do proceso selectivo por concurso-oposición ós corpos de Xestion, Tramitación e Auxilio convocada por Orden JUS/1327/2022, de 28 decembro, Concurso-oposición (amplía información e accede a convocatoria: https://spjusogalicia.com/convocatoria-proceso-selectivo-extraordinario-para-acceso-por-el-turno-libre-a-los-cuerpos-de-gestion-tramitacion-y-auxilio-por-el-sistema-de-concurso-oposicion/)

🔴 Accede ao asistente de inscripción: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias

🔴 Accede a convocatoria: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/BOE%20-%20Cuerpos%20Generales%20-%20Concurso%20Oposici%C3%B3n.pdf

▪️ Amplía información e accede a todas as noticias sobre oposicións: ⤵️⤵️
https://spjusogalicia.com/category/oposicions/

▪️ Accede as actualizacións da páxina web do Ministerio de Xustiza de todos os procesos selectivos abertos:
https://spjusogalicia.com/plazos-y-actualizaciones-de-los-procesos-abiertos-concursos-de-traslados-y-oposiciones/

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!!

OPOSICIÓNS- TURNO LIBRE- RATIO DE TÓDOLOS TERRITORIOS E INSTANCIAS POR CADA SEDE

DESCARGA PDF DO RATIO TURNO LIBRE EN TÓDOLOS TERRITORIOS E INSTANCIAS POR CADA SEDE:

RATIO TURNO LIBRE

LAJ. PROMOCIÓN INTERNA. VALORACIÓN PROVISIONAL DE LOS MÉRITOS DE LOS ASPIRANTES EN LA FASE DE CONCURSO

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NÚMERO UNO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONVOCADAS POR ORDEN JUS/1523/2021, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA VALORACIÓN PROVISIONAL DE LOS MÉRITOS DE LOS ASPIRANTES EN LA FASE DE CONCURSO POR EL TURNO DE ACCESO DE PROMOCIÓN INTERNA

 

PRIMERO.- Hacer pública, en el Anexo a este Acuerdo, la valoración provisional de los méritos de los aspirantes, en la fase de concurso. 

SEGUNDO.- Según se dispone en la base 8.5 de la Orden de convocatoria de las presentes pruebas selectivas, los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Acuerdo, (es decir, a contar desde el día 25 de enero de 2023), para presentar las alegaciones que estimen procedentes.

VER PUBLICACIÓN ACUERDO

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Acuerdo%2024_01_2023%20valoraci%C3%B3n%20provisional%20M%C3%A9ritos%20PI.pdf

VER PUBLICACIÓN ANEXO

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Anexo_Valoraci%C3%B3n_Provisional%20M%C3%A9ritos%20PI.pdf