Archivo de la categoría: CURSOS DE GALEGO

CONVOCATORIA DE PROBAS CELGA 2, 3 E 4. LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NAS PROBAS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA A OBTENCIÓN DO CELGA 2, 3, E 4.

Remate do prazo de presentación de emendas: 25 de outubro de 2021.

Para máis información pica aquí:⤵⤵

LIGAZÓN

DOG: CONVOCADAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2, 3, e 4 NO ANO 2021

No DOG de hoxe, 13 de setembro, acaba de publicarse RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021.

A convocatoria vai dirixida ás persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

APERTURA PRAZOS DOS CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA

IMPORTANTE.- Apertura do prazo de inscripción nos cursos de linguaxe administrativa galega (equivalentes ós cursos de linguaxe xurídica galega) medio e superior e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga.

 

➡️ Publicado no DOG de 13 de agosto a Resolución do 2 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

 1.- As datas na que se realizarán os cursos  será entre outubro de 2021 e maio de 2022, en horario de mañá ou de tarde.

 2.- As   solicitudes, as persoas que desexen participar  deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega.

3.O prazo de inscrición, para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2021, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro), e desde o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Para ampliar información consulta DOG 155 de data 13 de agosto de 2021.

CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA.

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

1º.- Convocanse, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2021/22, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Os cursos impartiranse entre outubro de 2021 e maio de 2022, en horario de mañá ou de tarde.

2.- Solicitudes e prazos de inscrición
As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega.
As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2021, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro), e desde o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Para ampliar información consulta DOG 155 de data 13 de agosto de 2021.

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, FIXANDO AS DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA DE LINGUA GALEGA

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021 (código de procedemento PL500C).

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Sigue leyendo