Archivo de la categoría: CURSOS DE GALEGO

LISTAXES DEFINITIVAS DE APTOS E NON APTOS DOS EXAMES DE CELGA 1, 2, 3 E 4

Celga 1: resultados definitivos das probas do día 11 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 1 realizadas o dia 11 de xuño do 2022.

Accede a resolucion: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 2: resultados definitivos das probas do día 5 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos  das probas do Celga 2 realizadas o día 5 de xuño de 2022

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 3: resultados definitivos das probas do día 4 de xuño de 2022

Publicacíón dos resultados definitivos das probas do Celga 3 realizadas o día 4 de xuño de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 4: resultados definitivos das probas os días 28 e 29 de maio de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 4 realizadas os días 28 e 29 de maio de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Para visualizar os listados debes acceder ao seguinte enlace:

ACCEDE AO ENLACE: 

 

ÁBRESE O PRAZO PARA A INSCRIPCIÓN NOS CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E CURSOS PREPARATARIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA

📢🔊 O PRAZO PARA PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES ⤵️⤵️

Desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2022

📢🔊 POR RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, convócanse, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa (EQUIVALENTE A LINGUAXE XURÍDICA) galega (MEDIO E SUPERIOR) e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

🔴 Os cursos impartiranse entre setembro de 2022 e maio de 2023, en horario de mañá ou de tarde.

🔴 Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.

🔴 SOLICITUDES: As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

AMPLIA INFORMACIÓN. ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220819/AnuncioG0655-280722-0001_gl.html

CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA.

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

1º-. Se Convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2022/23, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.
Os cursos impartiranse entre setembro de 2022 e maio de 2023, en horario de mañá ou de tarde.

2º.-  Solicitudes e prazos de inscrición:
As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2022, para os cursos do primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro), e desde o 3 ata o 13 de xaneiro de 2023, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Para ampliar información consulta a Resolución no DOG, pica aquí.

AS OFERTAS DE CURSOS DE GALEGO SON INSUFICIENTES: SPJ-USO REITERA A AMPLIACIÓN DAS EDICIÓNS E DAS PRAZAS A OFERTAR

Tal e como nos contestan de Política lingüística ao escrito presentado por este Sindicato, onde recoñecen que os cursos de lingua galega, tanto os preparatorios das probas para la obtención dos certificados de Lingua galega (Celga), que se dirixen a cidadanía en xeral , como os de linguaxes específicas -linguaxe administrativa e xurídica galegas-, que se dirixen especialmente ao persoal empregado público, espertan grande interese e demanda.

Tamén se recoñece desde Política Lingüística que o ano pasado incrementou o total de dous cursos con respecto a convocatoria do ano anterior en cuanto aos Celgas, dato que consideramos totalmente insuficiente dada a importancia destes cursos para o desenrolo na lingua Galega na administración e en calquera posto de traballo (tendo en conta que os Cursos Celga que se imparten son para toda a cidadanía)

En canto aos cursos de linguaxe administrativa e xurídica, recoñece a oferta de 32 cursos, un máis que o ano anterior, que se reparten entre o persoal da Administración autonómica, local, de xustiza e de universidades, dato igualmente considerado insuficientes dada a cantidade de xente destinada nestas administracións que non conseguen praza nos cursos ano tras ano.

Desde SPJ-USO REITERAMOS á OFICINA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, así como á EGAP:

1.- A convocatoria de máis edicións, así como máis prazas para os Cursos de Lingua Galega (Celga), e de Linguaxe Galega Administrativa, así como Os xurídicos Galegos Medio e Superior, para solucionar a problemática actual, na que unha porcentaxe moi alta de solicitudes son rexeitadas.

2.-En canto aos cursos de Linguaxe administrativa galega nivel medio e superior en liña, pedimos que se aumente a admisión ata 25 prazas por curso (na actualidade solo se admiten 15) dado que os cursos son telemáticos e polo tanto poderían acceder máis funcionarios ao mesmo.

ESCRITO GALLEGO (1)

Xustificante PRESENTACION EGAP-PR004A-20220613

Xustificante PRSENTACION POLITICA LINGUISTICA-PR004A-20220613 (1)

CONVOCATORIA CELGA 1, 2, 3 Y 4

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información preme aquí:⤵⤵

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0598-100322-0001_gl.html