Archivo de la categoría: CURSOS DE GALEGO

CONVOCATORIA CELGA 1, 2, 3 Y 4

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información preme aquí:⤵⤵

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0598-100322-0001_gl.html

CONVOCATORIA CURSOS CELGA 1, 2, 3 E 4

No día de hoxe publícase no DOG, RESOLUCIÓN do 26 de Xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 .

▪️ Prazo de solicitudes: 15 días hábiles.

PREMA AQUÍ PARA ACCEDER O DOG

EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA 2022

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA E FÓRA DE GALICIA 2022.

 

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA 2022:

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 17 de febreiro de 2022.

Amplía información e accede ó DOGA:

Linguaxe administrativa e Xurídica galega para persoal ó servizo da Comunidade de Galicia 2022

 

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO FÓRA DE GALICIA 2022:

O número de prazas de cada curso será de 25.

Destinatarios: Os cursos van dirixidos a maxistrados/as, xuíces, fiscais, secretarios/as xudiciais, médicos/as forenses, funcionarios/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que, na data desta resolución, se atopen en situación de servizo activo (incluído permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar) fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes:  O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 17 de febreiro de 2022, a través da páxina da egap <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

Amplía información e accede ó DOGA:

Linguaxe Xurídica Galega para persoal de Xustiza que preste servizo fóra de Galicia 2022

SPJ-USO SOLICITA A CREACIÓN DE MAIS PRAZAS E MAIS EDICIÓNS DOS CURSOS DE GALEGO

Dende SPJ-USO solicitamos á OFICINA DE POLICITA LINGÜÍSTICA, así como a EGAP, a convocatoria de máis edicións e máis prazas para os Cursos de Lingua Galega (Celga), e de Linguaxe Galega Administrativa, así como os Xurídicos de Galego Medio e Superior, para solucionar a problemática actual, na que un porcentaxe moi alto de solicitudes son rexeitadas.

O Estatuto de autonomía para Galicia establece que os poderes públicos de Galicia deberán garantir o uso normal e oficial do idioma galego e potenciar o seu emprego. Neste sentido, o artigo 1 do Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, dispón que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade é o departamento da Xunta de Galicia ao que lle corresponden a promoción e o ensino da lingua galega. Pola súa parte, o artigo 59 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que as ensinanzas de idiomas teñen por obxecto capacitar o alumnado para o emprego axeitado dos idiomas fóra das etapas ordinarias do sistema educativo, cunha organización en tres niveis: básico, intermedio e avanzado. Nesta mesma lei, no punto 4 do artigo 60 disponse que, de acordo co que establezan as administracións educativas, as escolas oficiais de idiomas poderán impartir cursos para a actualización dos coñecementos de idiomas e para a formación do profesorado e doutros colectivos profesionais.

Adxunto escrito.- gallego enero 2022-19.1.22 (2)

Adxunto xustificante da presentación de escrito Oficina de Política Lingüística.- Justificante-PR004A-20220119 (1)

Adxunto xustificante de presentación do escrito na EGAP.- Justificante-PR004A-20220119

NO DÍA DE HOXE PUBLICANSE OS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NOS CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS CELGA.

NO DÍA DE HOXE PUBLICANSE OS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NOS CURSOS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA.‼️

🔊Dende o día de hoxe podedes comprobar si estades admitidos para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

📌Os cursos impartiranse entre febreiro de 2022 e maio de 2022, en horario de mañá ou de tarde

☑️Para comprobar si estades admitidos,  no enderezo: http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega

📌 Manterémosvos puntualmente informados!!!