Archivo de la categoría: CURSOS DE GALEGO

CONVOCADOS CURSOS JURÍDICOS DE GALLEGO PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

spjinforma

PUBLICADA EN EL DOGA DE 15/05/2023, RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2023 por la que se convocan cursos de lenguaje jurídico gallego para el año 2023, destinados al personal al servicio de la Administración de justicia que preste servicios fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia.

SPJ-USO llevaba solicitando y reiterando a la Oficina de Política Lingüística, a la EGAP y a la DXXustiza, la convocatoria de más ediciones y con más plazas para los Cursos de Lengua Gallega (Celga), así como de Lenguaje Jurídico y Administrativo, tanto para el personal de Justicia en la CC.AA como para el personal destinado fuera de la Comunidad.

El número de plazas de cada curso convocado será de 25

Los cursos se impartirán según se indica a continuación:

Sigue leyendo

GALEGO: AS OFERTAS DOS CURSOS DE GALEGO SON INSUFICIENTES; A DIA DE HOXE NON HAI NOVAS PUBLICACIÓNS E SPJ-USO REITERA AMPLIACIÓN DE EDICIÓNS E PRAZAS!!!

AS OFERTAS DE CURSOS DE GALEGO SON INSUFICIENTES

📢🔊SPJ-USO, REITERA A AMPLIACIÓN DAS EDICIÓNS E DAS PRAZAS A OFERTAR‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ Dende SPJ-USO REITERAMOS á OFICINA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, a EGAP e a DXXustiza:
🔴 A convocatoria de máis edicións, así como máis prazas para os Cursos de Lingua Galega (Celga), e de Linguaxe Galega Administrativa, así como os xurídicos Galegos Medio e Superior, para solucionar a problemática actual, na que unha porcentaxe moi alta de solicitudes son rexeitadas.
🔴A día de hoxe, non hai novas publicaciones sobre os cursos de gallego SOLICITAMOS a urxencia da publicación de Novos cursos

Accede ao escrito.- REITERAMOS GALEGO (1)

Xustificante de presentación.- Justificante-PR004A-20230505

 

DOG: RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, FIXANDO AS DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA DE LINGUA GALEGA

Publicado no DOG de hoxe RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023, que foron convocadas mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2023.

Na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias) tamén se poderá consultar esta información, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade. Así mesmo, na web publicarase, na semana das probas correspondentes, a porta de acceso ao centro e mais a aula asignada a cada persoa para a realización da proba escrita.

Respecto da proba oral de cada nivel Celga, lémbrase que esta terá lugar o mesmo día que a proba escrita. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar esta proba publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, unha vez que remate a proba escrita.

CENTROS E DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS:

– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

13 de maio de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.

14 de maio de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T e U.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

20 de maio de 2023, para todas as persoas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

21 de maio de 2023, para todas as persoas admitidas.

– Celga 1, en Santiago de Compostela:

3 de xuño de 2023, para todas as persoas admitidas.

Os centros de realización das probas serán:

– En Santiago de Compostela: o IES Antonio Fraguas Fraguas (Celga 4, Celga 3 e Celga 2) e a Escola Galega de Administración Pública (Celga 1).

– En Ponferrada: a Escola Oficial de Idiomas desta localidade (Celga 4, Celga 3 e Celga 2).

CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUA GALEGA, PREPARATORIOS DAS PROBAS CELGA 2, CELGA 3 e CELGA 4.

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, de acordo co que establecen a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia, dispón que o galego é lingua oficial en Galicia. En consonancia con isto, recoñécelle á cidadanía o dereito de coñecelo e de usalo, pero non estaría garantido ese dereito se a cidadanía non tivese a posibilidade de mellorar o coñecemento e o dominio da lingua propia de Galicia.

Persoas destinatarias:

 Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.

Solicitudes :

1. As persoas que desexen participar nestes cursos deberán acceder ao enderezo electrónico https://formacion-lingua.xunta.gal, seleccionar o curso que desexen e cubrir a solicitude de inscrición. Non serán admisibles outras formas de presentación das solicitudes. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na Secretaría Xeral de Política Lingüística unha vez que se complete correctamente o proceso de inscrición.

 Prazo de presentación das solicitudes de inscrición será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230210/AnuncioG0655-010223-0001_gl.html

EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E XURÍDICA GALEGA 2023 PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA  2023

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

FX23001 Curso medio de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

FX23003 Curso superior de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP:  https://egap.xunta.gal/matricula

Cada persoa só poderá solicitar unha edición dos cursos convocados.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 7 de febreiro de 2023. (desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 14.00 horas da data de finalización.)

Amplía información e accede ó DOGA:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioO150-190123-0001_gl.html