Archivo de la categoría: INFORMACIÓN XERAL

CLAUSULA DE REVISIÓN DO CAT 2022


Ante as múltiples preguntas sobre o cobro, conforme ó acordo firmado por SPJ-USO, da aplicación da cláusula de revisión que suporá en 2022: 22,90 euros/mes para os Xestores e 60,03 euros/mes para os Forenses, informamos que se prevé o seu cobro en próximas mensualidades, con efectos retroactivos a 1 de xaneiro de 2022, estando pendente do informe conxunto de Orzamentos e Función Pública.

📢🔊 NORMAS SANITARIAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO NOS EDIFICIOS XUDICIAIS GALEGOS DICTADAS POLO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA‼️

📢🔊 NORMAS SANITARIAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO NOS EDIFICIOS XUDICIAIS GALEGOS DICTADAS POLO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA‼️

ENTRADA, SAÍDA E PERMANENCIA NOS EDIFICIOS:

1.- Procurarase que a entrada e a saída do edificio se faga a través de distintos accesos.

2.- Prohíbese a entrada ao edificio con guantes.

3.- Prohíbese o acceso ao edificio de toda persoa que mostre síntomas de COVID-19.

4.- Con carácter xeral, queda prohibida a entrada indiscriminada de persoas con motivo da adquisición de boletos de lotería,  tarxetas de homenaxe e similares.

5.- A visita de persoas no edificio xudicial, que non vaian desenvolver un labor profesional, requirirá cita previa.

6.- A concorrencia excesiva de persoas no acceso ao edificio facultará as forzas de seguridade para suspender transitoriamente a entrada.

  1. Autorizarase a entrada aos edificios xudiciais e aos xulgados —se as circunstancias de capacidade o permiten— á persoa que acompañe as vítimas dos
  2. Recoméndase o uso responsable e continuado de máscara para o acceso ao edificio xudicial e aos espazos otón durante todo o tempo de permanencia neles.
  3. Recoméndase o uso responsable e continuado de máscara nos despachos e

10.- Manterase sempre a distancia interpersoal de 1,5 metros na interactuación en todos os eixos de relación: lateral, anterior e posterior.

  1. Utilizaranse individualmente os ascensores no caso de que non se poida manter a distancia interpersoal de
  2. Cubrirase o nariz e boca ao tusir e esbirrar, preferentemente cun pano
  3. Evitarase tocar os ollos, nariz ou
  4. Non se compartirán obxectos ou utensilios de oficina e evitarase o contacto con superficies compartidas: otón de ascensores, pomos de portas
  5. Prohíbese a colocación de obstáculos que impidan o acceso ao edificio xudicial e ás oficinas xudiciais.

CIRCULACIÓN E ESTANCIA NOS EDIFICIOS:

1.- Efectuarase sempre polo lado dereito dos corredores e escaleiras.

2.- Efectuarase o lavado de mans con frecuencia, con carácter preferente ó uso de xeles hidroalcohólicos.

3.- Nas oficinas que teñan atención ó público, admítese o uso de pantallas protectoras.

CELEBRACIÓN DE ACTUACIÓNS XUDICIAIS:

1.- Entre unha vista/xuízo/dilixencia e outra ventilaranse as salas de vistas e asegurarase a limpeza, no que resulte necesario.

2.- Quen exerza a policía de estrados ou dirixa calquera acto xudicial ou gobernativo, poderá redistribuír os asentos na sala de vistas para garantir a distancia de seguridade, así como aconsellar o uso responsable e continuado de máscara.

De non poder garantir a distancia de seguridade, de polo menos 1,5 metros, se non hai unha adecuada ventilación da estancia ou se asiste unha persoa con síntomas comunmente compatibles coa COVID-19, quen exerza a policía de estrados ou dirixa calquera acto xudicial ou gobernativo, e co fin de evitar a súa suspensión, poderá impoñer o uso da máscara durante todo o tempo de duración do acto. Nestes casos, puntualmente e por razóns excepcionais, se quen interveña na celebración dun acto procesual non pode expresarse coa suficiente claridade ou non pode facerse entender, poderáselle permitir a retirada da máscara parcialmente e polo instante necesario para emitir a palabra ou frase coa que a persoa se queira expresar, sempre que se respecte a distancia interpersoal.

3.- Prohibirase tocar os micrófonos e os equipos audiovisuais.

4.- Dispénsase o uso da toga a avogad@s e procurador@s.

Accede ó Protocolo de actuación e organización nos órganos xudiciais do ámbito do TSXGalicia

CREACIÓN DE 51 NOVAS PRAZAS DE FUNCIONARI@S EN GALICIA CONFORME Ó ACORDO FIRMADO POR SPJ-USO


 

CREACIÓN DE 5⃣1⃣ NOVAS PRAZAS DE FUNCIONARI@S EN GALICIA CONFORME Ó ACORDO DE 23/5/2018 FIRMADO POR SPJ-USO‼️

ℹ️➡️ Na última COMISIÓN DE SEGUEMENTO do acordo de 23/5/2018 firmado por este sindicato, *ademais da Carreira profesional e cláusula de revisión* como xa vos temos informado, *acordouse a creación de 5⃣1⃣ novas prazas de funcionari@s en Galicia, na segunda tandada de prazas creadas despois das creadas en 2021, e quedando pendentes novas prazas para 2023.*

🔴  Pois ben, desas 5⃣1⃣ novas prazas:

1⃣1⃣ pertencen ó CTPA nas Fiscalías,

As  4️⃣0️⃣ repártense entre:

☑️ Órganos xudiciais infradotados ou con plantilla insuficiente.

☑️ Auxilios para actuacións telemáticas nos servizos de apoio.

☑️ Tramitadores para oficinas de Rexistro e Reparto das cidades, Imelgas e o novo Xulgado Mercantil de A Coruña.

👉 O acordo firmado por SPJ-USO e o traballo ben feito segue a dar froitos: FEITOS, non palabras!!!

▪️ _Manterémosvos puntualmente informados._

O DOGA ANUNCIA O EXPURGO DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DOS XULGADOS GALEGOS

NO DOGA de hoxe 22 de febreiro de 2022, publicouse o ANUNCIO do 3 de febreiro de 2022, da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, polo que se dá publicidade da expurgación de expedientes xudiciais.

Consonte o previsto no artigo 16 do Real decreto 937/2003, do 18 de xullo, de modernización dos arquivos xudiciais, procédese á publicación das resolucións adoptadas pola Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia na sesión que tivo lugar o día 17 de decembro de 2021.

Na dita sesión, e de acordo co informe emitido pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, acordouse proceder á eliminación de expedientes xudiciais de determinados Xulgados galegos.

Pincha aquí, para acceder á RESOLUCIÓN, DA XUNTA DE EXPURGACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUDICIAL DE GALICIA

CONVOCADAS AS NOVAS BOLSAS DE TRABALLO DE INTERINOS DE XUSTIZA EN GALICIA.

CONVOCATORIA DAS NOVAS BOLSAS DE TRABALLO DE INTERINOS DE XUSTIZA.

O DOG de 8/2/2022 publicou a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

👉 Accede á Convocatoria Bolsas de Interin@s Xustiza 2022

👉 Accede á CIRCULAR/RESUMO da  NOVA BOLSA DE INTERINOS 2022 elaborada por SPJ-USO

Esta convocatoria regúlase polo establecido na Orde do 4 de outubro de 2018, sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, modificada pola Orde do 30 de novembro de 2021 (de aquí en diante, a Orde do 4 de outubro de 2018).

BOLSAS DE TRABALLO E RESERVA:  Formarase unha bolsa de Traballo e outra de Bolsa de Reserva para cada corpo e provincia, cuxos integrantes estarán distribuidos de ser o caso por zonas de preferencia, ordenadas nunha listaxe conforme á valoración de méritos.

Só se poderá estar incluído nunha bolsa provincial de traballo ou de reserva e nunha zona de preferencia.

O número de integrantes das bolsas de traballo e de reserva será o seguinte:

BOLSA DE BAREMADOS: O persoal admitido que non se integre nin na bolsa de traballo nin de reserva, quedará nunha listaxe de baremados, á cal se poderá recorrer de ser preciso de acordó ó artigo 6 da orde de 2018. Nesta listaxe, de ser chamados e producirse o seu cesamento, volverán á mesma posición que ocupaban antes do seu nomeamento.

REQUISITOS DOS ASPIRANTES: Os xerais do artigo 3 da convocatoria.

PRAZO DE SOLICITUDES: 15 DÍAS HÁBILES DENDE O 9 DE FEBREIRO 2022.

Sigue leyendo