Archivo de la categoría: EGAP

EGAP. PROGRAMACION DE CURSOS DE AUTOFORMACION

No Dog de hoxe convocase con caracter extraordinario o programa  de autoformación. Compre lembrar que as persoas que desexen participar no programa de autoformación dispoñen de dúas opcións, compatibles entre elas pero independentes unha da outra: por unha banda poden acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. Por outra banda, poden solicitar presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II que lle ofrecen a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante a obtención dun certificado de equivalencia.

A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro.

Prazo de presentación de solicitudes para as probas de avaliación: ata o 14 de octubre.

Poderase acceder aos ditos contidos na aula virtual da EGAP a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e ata o 20 de decembro de 2022.

O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

 O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do certificado regulado na base oitava do anexo II.

Accede ao contido das actividades e das probas de autoevaluación no seguinte enlace👇🏻

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioO150-190922-0001_gl.html

 

Formación práctica digital (E-martes) sobre el uso de certificados digitales en la Xunta de Galicia,

Convocar, en colaboración con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, en el marco de la iniciativa Universo EGAP Innova, la jornada de formación práctica digital (E-martes) sobre el uso de certificados digitales en la Xunta de Galicia, de acuerdo con las bases que se indican :

 Objetivos

El Universo EGAP Innova es un proyecto multidisciplinar y transversal de la Escuela Gallega de Administración Pública que se desarrolla con el objetivo principal de contribuir, a través de nuevas prácticas formativas que implican la participación del alumnado, a la autogestión del aprendizaje y la identificación de nuevas oportunidades, a la innovación y al cambio en las administraciones públicas.

Al amparo de esta iniciativa, los E-martes tienen como finalidad proporcionar formación práctica presencial al personal empleado público de la Administración autonómica gallega y a la ciudadanía en las transformaciones tecnológicas, organizativas y legislativas derivadas de la Administración electrónica.

La jornada de formación práctica digital (E-martes) que se desarrollará el día 11 de octubre de 2022 abordará el uso de certificados digitales en la Xunta de Galicia con una doble perspectiva:

• Uso interno en las administraciones públicas: certificados de empleado público, certificados de sello electrónico para actuaciones administrativas automatizadas y portafirmas corporativo.

• Ciudadanía: sede electrónica de la Xunta de Galicia. Proyecto Chave 365. Sala electrónica de sinaturas.

 Personas destinatarias

• El personal empleado público, en situación de servicio activo o asimilada, de la Administración autonómica gallega, de sus entidades públicas instrumentales y de la Administración institucional. En este grupo de personas destinatarias se priorizará la inscripción de aquellas personas solicitantes que puedan justificar debidamente que sus funciones están directamente relacionadas con la materia impartida.

• La ciudadanía: profesionales y personas interesadas en el manejo de las aplicaciones descritas en su relación con la Administración.

 Desarrollo

Lugar: Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP), calle Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Fecha: el martes 11 de octubre de 2022

Horario: de mañana y tarde.

Duración: 7 horas lectivas.

 Número de plazas 50

 Inscripción

 La inscripción en esta actividad formativa solo podrá realizarse por vía telemática accediendo a la dirección https://egap.xunta.gal/matricula. Las solicitudes se entenderán presentadas una vez que se complete correctamente el proceso de matriculación.

EGAP – CONVOCADO CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE DATOS

NO DOG DE HOXE, 26 DE AGOSTO, A EGAP CONVOCA O CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN DE DATOS

⏺ O curso está dirixido ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, que se encadren nas seguintes categorías:

  • Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.
  •  Grupos I e II do persoal laboral.

🔴 No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán ser cubertas por persoal empregado público das ditas categorías, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local, das universidades do Sistema universitario de Galicia e da Administración de xustiza.

🔴  Modalidade e datas: o curso desenvolverase na modalidade mixta, con sesións presenciais, de telepresenza e de teleformación, desde o luns 26 de setembro ata o luns 19 de decembro de 2022.

🔴 Lugar: EGAP

🔴 Duración:106 horas lectivas, distribuídas da seguinte forma:

  •  1 sesión presencial cunha duración de 3 horas

  • 10 sesións de telepresenza de 3 horas cada unha.

  • 72 horas de traballo de teleformación.

  • 1 hora como máximo para o exame final en liña.

🔴 As solicitudes O formulario de matrícula no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>desde as 8.00 horas do 29 de agosto ata as 23.55 horas do día 18 de setembro de 2022.

▶▶ Accede ao doga:⤵⤵⤵

https://dog/Publicados/proteccion_datos.pdf

 

EGAP: CONVOCADO CURSO DE COMPETENCIA E DEREITO DA UNIÓN EUROPEA.A DEFENSA DA COMPETENCIA NOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

NO DOG DE HOXE, 23/6/2022, A EGAP CONVOCA O CURSO DE COMPETENCIA E DEREITO DA UNIÓN EUROPEA. A DEFENSA DA COMPETENCIA NOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DESTINADO AO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA.

➡️ Destinatarios: Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario
de Galicia (UDC, USC e UVigo)

🔴 Datas: do 3 ó 28 de outubro de 2022.

🔴 Prazas:50

🔴 No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

🔴 Duración: 25 horas na modalidade  de teleformación.

🔴 O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.


As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata a
23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Accede ao doga:⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220615/AnuncioO150-070622-0001_gl.html

EGAP – CONVOCADO CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA

A EGAP CONVOCA O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA

ℹ️➡️ Destinatarios:  Empregados públicos en situación de servizo activo ou asimilada, da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, que se encadre nas seguintes categorías:
• Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.
• Grupos I e II do persoal laboral.:

🔴No caso de non se cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado público das ditas categorías, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local e da Administración de xustiza

🔴 Datas: do 13 de setembro ao 25 de outubro de 2022.

🔴 Lugar: EGAP

🔴 Duración: 114 horas lectivas, 30 de clases prácticas presenciais e 84 de teleformación.

📡 As clases prácticas son os días 13, 20 e 27 de setembro e 4, 11 e 25 de outubro de 2022

📡 Horario das presenciais: pola mañá, das 11.00 ás 14.00; pola tarde, das 16.00 ás 19.00.

🔴 As solicitudes O formulario de matrícula no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; ata as 23.55 horas do día 31 de xullo de 2022.

 

Accede ao doga:⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220615/AnuncioO150-070622-0001_gl.html