Archivo de la categoría: EGAP

EGAP: CURSO MONOGRÁFICO COVID-19 E DEREITO PÚBLICO

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2023 pola que se convoca o curso monográfico COVID-19 e dereito público: ensinanzas para o futuro.

Persoas destinatarias

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza, das universidades do Sistema universitario de Galicia, así como profesionais e persoas interesadas en xeral.

Desenvolvemento

Lugar: salón de actos da EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Modalidade: presencial.

Datas: 25 e 26 de maio de 2023.

Horario: de mañá e tarde o día 25; só de mañá o día 26.

Horas lectivas: 10.

Número de prazas: Limitado pola capacidade do local.

Sigue leyendo

EGAP – Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero  para o persoal da Administración de xustiza de Galicia .

O Plan formativo en materia de igualdade para o ano 2023 continúa cunha oferta formativa conxunta para que todos os colectivos poidan acceder á formación con independencia da Administración a que pertenzan.

🔴   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 4 de abril de 2023.

🔴 As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

🔴  O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a dous.

🔴 Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais ou telepresenciais das actividades. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

Amplía información, accede ao doga: ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230328/AnuncioO150-200323-0001_gl.html

EGAP – CURSOS DE FORMACIÓN (TELEFORMACIÓN) para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia‼️

Convocados CURSOS DE FORMACIÓN para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia!!!

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230324/AnuncioO150-150323-0002_gl.html

Requisitos das persoas participantes: Poderá participar o persoal empregado público e as persoas integrantes das bolsas de interinos  da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral).

Solicitudes:   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 31 de marzo de 2023.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> , desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

Amplía información e accede á relación de cursos: ⤵️⤵️⤵️
DOG 59 do 24/3/2023 – RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. (xunta.gal)

RELACIÓN DE CURSOS:

EGAP: CURSOS SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC), ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS

Hoxe se publica no DOG a RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), Administración Electrónica e Protección de Datos, para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 18 ao 27 de marzo de 2023

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os criterios que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na páxina web da EGAP e que poderán ser consultados na seguinte ligazón: https://egap.xunta.gal/ecloud/s/eBXtEfnF8MGqCJB, sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II da resolución.

CURSOS: Accede aos cursos convocados para o persoal ao servizo da Servizo da Administración de Xusstiza, coa especificación das horas, datas e modalidade (ANEXO II), neste ENLACE

Enlace á Publicación no DOG

EGAP: CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE NIVEL BÁSICO

Hoxe se publica no DOG a RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan os cursos de Prevención de Riscos Laborais de NIVEL BÁSICO para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 17 ao 27 de marzo de 2023

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: por orde de inscrición ata esgotar o total de prazas, tendo prioridade aquelas persoas que posúan a condición de delegado/a de prevención, traballador/a designado/a e/ou empresario/a que asuma as funcións de prevención de riscos laborais na súa empresa (deberán achegar a documentación que o acredite ao enderezo <issga.cursoprl@xunta.gal> dentro do prazo de presentación de solicitudes) e reservarase o 50 % das prazas do curso ao persoal empregado público.

DESENVOLVEMENTO:

Nome do curso: Prevención de riscos laborais. Nivel básico. Issga.

Modalidade: Teleformación.

Duración: 60 horas edición.

Edicións: Tres.

Datas: do 18 de abril ao 16 de xuño de 2023.

Proba final: o día 16 de xuño ás 10.00 horas.

A proba final do curso realizarase de xeito telemático a través da aula virtual.

Prazas: 100 por edición.

Enlace á Publicación no DOG