Archivo diario: 29/06/2022

ÚLTIMOS CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO.- 29/06/2022

 

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza, autorizou  Chamamentos de persoal interino para prestar servizos nos seguintes organos:

 

A CORUÑA

JUZGADO DE PAZ RIANXO.             GESTIÓN PROCESAL               I.T.

JUZGADO MIXTO 1 DE ARZÚA       TRAMITACIÓN                          I.T.

FISCALIA                                                    TRAMITACIÓN             SUBSTITUCIÓN

LUGO

XDO. DE 1ª INST. E INSTR. Nº 1 DE MONFORTE DE LEMOS

TRAMITACIÓN            SUBSTITUCIÓN

PONTEVEDRA

XDO. CONTENCISO VIGO      TRAMITACIÓN                          I.T.

FISCALÍA DE VIGO                      AUXILIO                    SUBSTITUCIÓN

FISCALÍA PONTEVEDRA          AUXILIO                    SUBSTITUCIÓN

 

 

 

 

 

PUBLICADA NO DOG A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022!!

PUBLICADO NO DOG DE HOXE 29/6:

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022

🔴 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 15 DIAS HÁBILES – ATA O 20 DE XULLO.

🔴 TERÁN A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS:
Os solicitantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33% que reúnan os requisitos establecidos e os solicitantes que, reunindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores, teñan baixo a súa dependencia directa e legal, e vivindo ás súas expensas, cónxuxe, parella de feito, fillos, ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou persoas tuteladas por sentenza xudicial firme con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.

⭕ Poden solicitar acción social:

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

O persoal referido no parágrafo anterior deberá estar, no prazo de presentación das solicitudes, en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos e ter destino nesta comunidade autónoma, así como reunir os restantes requisitos exixidos polo presente programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social. Sigue leyendo