Archivo de la categoría: SUBSTITUCIÓNS

ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS. 30.06.2022

No día de hoxe saiu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de
provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución ofertadas en data 21/06/2022

 A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

O posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo, salvo causa xustificada, pola persoa adxudicataria da substitución, mesmo con interrupción, de ser o caso, do desfrute de vacacións, lidenzas ou permisos, que en todo caso terán que ser informados polo órgano de destino e autorizados pola correspondente  xefatura territorial de acordo coas necesidades do servizo.

Os correspondentes  acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico ás persoas adxudicatarias, sendo comunicados a súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Accede á resolución⤵️⤵️

220630-resolucion-adx-substitucion

📢🔊 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 27/6/2022‼️

SUBSTITUCIÓNS

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/concursos-e-provision

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 Modelo de solicitude: Anexo II.⤵️⤵️

ANEXO 2

👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS. ⤵️⤵️

20220627-nova-convocatoria-substitucions

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES – 21/06/2022‼️

SUBSTITUCIÓNS

PUBLICADOS NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS NA INTRANET PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓN.

 

✅🔴 PRAZO DE SOLICITUDES:  O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da resolución (22, 23 e 24 de xuño de 2022).

✅🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo ; caso de estar desempeñando un posto en Comisión ou Substitución deben levar 6 meses no posto respectivo.


**CRITERIOS DE ADXUDICACION: PINCHA NESTE LINK

✅🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

✅🔴 Modelo de  solicitude: Anexo II
Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX ,ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/)  mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

Accede á resolución⤵️⤵️

Nova convocatoria substitucións 21.06.2022

ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS

No día de hoxe saiu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se adxudican os postos de traballos ofertados en substitucións o pasado 13 de xuño. Aquí vos deixamos o anexo I de adxudicacións:

 

NO DIA DE HOXE 17/06/2022 PUBLÍCASE A NOVA ORDE DE SUBSTITUCIÓNS

SUBSTITUCIÓNS

No día de hoxe publicase no DOG a  Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal funcionario no ámbito da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

As principais novidades, como xa adiantamos son as seguintes:

 🔴 PRAZAS QUE SE OFERTARÁN EN SUBSTITUCIÓN:

  1. LICENCIAS (incluídas licencias por enfermidade – IT)
  2. PERMISOS DE LARGA DURACIÓN,
  3. PRAZAS NON OCUPADAS TRAS SER OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS,
  4. PRAZAS DESOCUPADAS POR ESTAR O SEU TITULAR EN COMISIÓN DE SERVIZOS.

🔴LONGA DURACIÓN: enténdese longa duración unha duración previsible de 61 días naturais ou mais.

🔴PREFERENCIA: SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS SOBRE AS HORIZONTAIS.

🔴REQUISITOS DOS SOLICITANTES: Funcionarios destinados en Galicia en servizo activo; caso de estar desempeñando un posto en Comisión ou Substitución deben levar 6 meses no posto respectivo.

A praza desocupada por estar o seu titular en SUBSTITUCIÓN será cuberto en todo caso por persoal INTERINO.

🔴 AS SUBSTITUCIONES DENTRO DA MESMA UNIDADE:

No caso de haber máis dunha persoa interesada terá preferencia:

  1. Quen teña maior antigüidade na unidade.
  2. En segundo lugar, quen teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de persistir o empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 SOLICITUDES: PRAZO DE 3 DÍAS E TELEMATICAMENTE A TRAVÉS DA OPAX

🔴 TRAMITACION DAS SUBSTITUCIONS NO CASO DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS:

No caso de prazas ofertadas en comisión de servizo,  de non haber solicitantes ou non reunir estos os requisitos esixidos, o posto poderá ser cuberto por sustitución, iníciase de oficio a tramitación para cobertura en substitución das ditas prazas, coa finalizade de acurtar temporalmente a cobertura da praza.

🔴  CRITERIOS DE ADXUDICACION:

1.- Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

2.-De non haber candidatos/ as do corpo inferior, concederase unha substitución horizontal. Sen prexuízo do anterior, no caso de concorrencia de varias persoas interesadas resolverase a favor daquelas do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 CAUSAS DE CESE NAS SUBSTITUCIÓNS: Incorporación do titular ou remate da causa que motivou a substitución, renuncia do substituto ou adxudicación de novo posto definitivo (concurso) ou provisional.

🔴A renuncia ás prazas solicitadas en substitución, unha vez adxudicadas, tanto se a renuncia prodúcese antes da efectiva toma de posesión como durante os seis primeiros meses, penalizarase coa imposibilidade de poder acceder a unha nova substitución durante o período dun ano.

NOVIDADE IMPORTANTE: na nova normativa DESAPARECE A PREFERENCIA POR TER CESADO NUNHA SUBSTITUCIÓN ANTERIOR ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO MÍNIMO DE 6 MESES.

🔴As solicitudes non se poderán anular ou modificar unha vez finalizado devandito prazo 

🔴Para o cómputo destes criterios tomarase como data límite a da publicación da correspondente convocatoria.

SUBSTITUCIÓNS – normativa 2022 – RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións.