Archivo de la categoría: ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL 2022: Publicadas no DOGA as LISTAXES DEFINTIVAS.

ACCIÓN SOCIAL 2022

ℹ️➡️ No DOG de hoxe 10-11-2021 publícase a RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Polo carácter reservado dos datos que figuran na listaxe, as persoas interesadas poden consultala na OPAX co seu certificado dixital ou co usuario e contrasinal.

AS CANTIDADES QUE SE PERCIBIRÁN SON:
☑️ TRAMO I – 33% ó 64%:   87,24 euros
☑️ TRAMO II – 65% ó 74%:    174,59  euros
           ☑️ TRAMO III – 75% en adiante:    349,18 euros

👉 A DXX prevé proceder ós pagos antes do remate do ano.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

Resolución aproba listaxes definitivas acción social

 

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!!

 

ACCIÓN SOCIAL 2022- PUBLICACIÓN NO DOG 10/11/2022

A DXX comunícanos que se publicará no DOG as listaxes definitivas de Acción Social 2022 de Xustiza o día 10 de novembro.

 

  • Por outro lado, comunicar que houbo un erro nos cálculos das contías que se indicaran na última reunión. Unha confusión ao marcar de forma errónea uns solicitantes no grao que indicaban polo que ao situalos no grao correcto variaron algo as cantidades.

As cantidades que se percibirán serán as seguintes:
  • Tramo 1: 87,24 €
  • Tramo 2: 174,59 €
  • Tramo 3: 349,18 €

ACCIÓN SOCIAL 2022: LISTAXES DEFINITIVAS

Hoxe día 21 de octubre de 2022 mantivemos reunión coa DXX na cal déusenos a coñecer os datos das LISTAXES DEFINITIVAS das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano en curso.

Os datos definitivos que nos proporcionou a DXX son os seguintes:

  • NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTAS: 144
  • SOLICITUDES ADMITIDAS: 141
  • SOLICITUDES DENEGADAS : 3

As cantidades que se percibirán serán as seguintes:

  • Tramo 1 do 33 % ao 64 %:   88,71   €
  • Tramo 2 do 65 % ao 74 %:    177,42  €
  • Tramo 3 do 75 % en diante:   354,83 €

Asimesmo, a DXX infórmanos de que no día de hoxe será remitido o DOG. A data de pagamento  será ao longo do mes de  novembro  .

Dende SPJ-USO reiteramos a Xunta de Galicia manteña, un ano máis, os recortes na convocatoria de acción social para o noso colectivo e tentaremos que por tódolos medios ó noso alcance recuperar outros programas de acción social como son fillos, estudios, transporte, etc.

Igualmente SPJ-Uso segue manténdose firme na loita pola subida da porcentaxe da masa salarial destinada a este fin ata alcanzar o 1 %.

!!! SPJ-USO POR UNHA ACCIÓN SOCIAL DIGNA XA!!!

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

ACCIÓN SOCIAL 2022

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

DATA: 21/10/2022                  HORA.- 11.30

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2.- Listaxes definitivos das solicitudes admitidas e excluidas correspondentes ás axudas do fondo  de Acción Social do ano 2022.

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DA ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL 2022

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido no punto 4 da Resolución do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral, ACORDA:

Primeiro. Aprobar as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.

Segundo. As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante este centro directivo.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioV0654-190922-0004_gl.html