Archivo de la categoría: PROVISIÓN POSTOS LIBRE DESIGNACIÓN

CONCURSO ESPECÍFICO VACANTE FISCALÍA PROV. A CORUÑA: BAREMACIÓN PROVISIONAL

Publicada na intranet de xustiza no día de hoxe, 16 de setembro, resolución do 15 de setembro de 2021, pola que se aproba a listaxe e das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, convocado pola Resolución do 10 de xuño de 2021 (DOG nº 114, do 17.06.2021).

Aquí vos deixamos o arquivo en pdf:

Resolucion baremación libre designación Fiscalía Coruña

PUBLICADA NO DOGA DE HOXE 17 DE AGOSTO, ORDE POLA QUE SE CONVOCA UNHA PRAZA DE LIBRE DE DESIGNACIÓN PARA O CORPO DE XESTIÓN PROCESUAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

LIBRE DESIGNACIÓN

No DOG de hoxe, 17 de agosto de 2021, vense de publicar ORDE do 28 de xullo de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación dun posto vacante de Xefe de Servizo de Seguridade na Dirección Xeral de Emerxencias e Interior  , pertencente o subgrupo A1-A2, podendo concorrir a convocatoria os funcionarios da Administración de Xustiza do corpo de Xestión.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde a publicación desta orde no DOG.

As condicións do posto convocado son as seguintes:

Sigue leyendo

Publicado no DOG a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, da praza de secretari@ da Fiscalía Superior de A Coruña

Hoxe, 16 de xuño, publicouse no DOG, ORDE do 1 de xuño de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, do seguinte posto de traballo:

Denominación do posto: secretario/a.
Subgrupo: C1-C2.
Nivel: 20.
Complemento específico: 7.701,40 euros.
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesual e adtvo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia,Estado e CC.AA. e Administración de xustiza).
Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.
Localidade: A Coruña.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Para acceder a resolución, pincha aquí.

Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na conselleria de Xustiza

IMAGEN PERMISOS

Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei,

DISPOÑO:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Sigue leyendo

Tribunal Constitucional. Concurso para la provisión de puestos de trabajo.

Resultado de imagen de tribunal constitucionalEn el BOE de hoy se publica, Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo

Características del puesto de trabajo
Denominación del puesto de trabajo: Tramitador/a.
Número de puestos de trabajo: Cinco.
Adscripción: Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.
Complemento de destino: 26.738,74 euros. (14 mensualidades).

ver publicación completa BOE