Archivo de la categoría: DOG

ACCIÓN SOCIAL 2023: PUBLICACIÓN ERRÓNEA NO DOGA DAS LISTAXES PROVISIONAIS

ℹ️➡️ No DOG de hoxe  5-9-2023 publícase a RESOLUCIÓN do  29/08/2023 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Non obstante a citada resolución publicada NADA TEN QUE VER  coas listaxes provisionais de acción social, tratándose dunha publicación relativa a un plan  suspensión do procedemento do outorgamento de licenzas de parcelación de terreos,

👉 SPJ-USO xa o puxo en coñecemento da DXX para pedir as pertinentes explicacións e que procedan con urxencia e a maior brevidade posible a publicar a resolución correcta, o que se fará en próximas datas.

Lembrade que desde o día seguinte á publicación das listaxes provisionais disporedes de 10 días hábiles para a subsanación de defectos.

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!!

 

EGAP. CONVOCATORIA DE CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2023 pola que se convoca o Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

1. O prazo de presentación de solicitudes será do 25 de agosto ao 3 de setembro de 2023.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Modalidade: teleformación.

Duración: 60 horas por edición.

Edicións: 1.

Datas: do 26 de setembro ao 24 de novembro de 2023.

Proba final: o día 24 de novembro ás 10.00 horas.

ACCEDE A RESOLUCIÓN PICA AQUÍ.

EGAP- NOVAS BASES DE PARTICIPACIÓN NOS CURSOS DE FORMACIÓN

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas.

 

 Criterios xerais de selección

Os criterios que se empregarán para a selección das persoas a que van dirixidas as actividades formativas da EGAP son, con carácter xeral, os que a seguir se relacionan:

1º. En primeiro lugar terán preferencia para ser admitidos/as aqueles/as solicitantes que realicen tarefas ou desempeñen funcións directamente relacionadas co contido do curso. Cada convocatoria estipulará a forma de acreditarse a concorrencia deste criterio, de ser necesario.

Este criterio non será de aplicación nos cursos cualificados como transversais, por ser de interese para todo o persoal empregado público.

2º. No caso de que, logo de aplicar o criterio anterior, exista un número de solicitudes superior ao de prazas ofertadas, para a determinación das persoas que deban ser seleccionadas no curso aplicarase un baremo en virtude do cal se ponderarán as horas de formación recibidas ou recoñecidas pola EGAP no ano natural inmediatamente anterior, coas horas de formación das actividades para as que a persoa interesada teña sido seleccionada pola EGAP no ano en curso. Tendo en conta este criterio, resultarán seleccionadas as persoas que sumen un menor número de horas de formación.

3º. Se tras a aplicación dos anteriores criterios, houbese empates, estes desfaranse a favor do solicitante que tivera menos actividades académicas cursadas nos últimos cinco anos.

4º. Se atendendo ao anterior criterio se producise novamente un empate, acudirase ao criterio da orde alfabética de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

5º. En todos os cursos do plan de formación continua reservarase unha cota non inferior ao 7 % para ser cuberta por persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 %, que cumpran os requisitos obxectivos para ser destinatario da actividade.

No caso de cursos que conten con varias edicións, as persoas con discapacidade admitidas poderán solicitar á EGAP a alteración da orde de prelación para seleccionaren localidade por motivos de dependencia persoal, dificultade de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.

6º. Terán dereito preferente a ser seleccionadas as persoas que, nos dous anos anteriores á súa solicitude para cursar unha actividade da EGAP, non fixesen cursos por ter desfrutado dalgún permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral ou dunha excedencia para o coidado de familiares.

Para este fin, concederáselles a estas persoas unha puntuación adicional dun 5 % nos baremos que se apliquen para a selección.

Penalizacións

Poderán ser penalizadas aquelas persoas seleccionadas para unha actividade que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

a) Que abandonen a actividade formativa sen xustificación.

b) Que presenten a súa renuncia para participar na actividade fóra do prazo fixado na convocatoria.

Estas persoas pasarán ao final da listaxe de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización da actividade.

AMPLIA INFORMACIÓN NO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230523/AnuncioO150-100523-0001_gl.html

CONVOCADOS CURSOS JURÍDICOS DE GALLEGO PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

spjinforma

PUBLICADA EN EL DOGA DE 15/05/2023, RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2023 por la que se convocan cursos de lenguaje jurídico gallego para el año 2023, destinados al personal al servicio de la Administración de justicia que preste servicios fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia.

SPJ-USO llevaba solicitando y reiterando a la Oficina de Política Lingüística, a la EGAP y a la DXXustiza, la convocatoria de más ediciones y con más plazas para los Cursos de Lengua Gallega (Celga), así como de Lenguaje Jurídico y Administrativo, tanto para el personal de Justicia en la CC.AA como para el personal destinado fuera de la Comunidad.

El número de plazas de cada curso convocado será de 25

Los cursos se impartirán según se indica a continuación:

Sigue leyendo

PUBLICADO NO DOG O PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL

NO DOG DE HOXE, 19 DE ABRIL, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de abril de 2023 polo que se aproba o Protocolo, no ámbito da Administración de xustiza de Galicia, para a prevención, detección, actuación e resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo.

O contido deste protocolo poderá ser consultado na seguinte ligazón da intranet:

https://intranet.xustiza.gal/xta/rrhh/prevencion-de-riscos-laborais