Archivo de la categoría: DOG

DOG: CONVOCADAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2, 3, e 4 NO ANO 2021

No DOG de hoxe, 13 de setembro, acaba de publicarse RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021.

A convocatoria vai dirixida ás persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

ACCIÓN SOCIAL 2021: Publicadas no DOGA as LISTAXES DEFINTIVAS.

ℹ️➡️ No DOG de hoxe 7-9-2021 publícase a RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

⭕ Polo carácter reservado dos datos que figuran na listaxe, as persoas interesadas poden consultala no OPAX co seu certificado dixital ou co usuario e contrasinal.

AS CANTIDADES QUE SE PERCIBIRÁN SON:
☑️ TRAMO I – 33% ó 64%: 100,05 euros
☑️ TRAMO II – 65% ó 74%: 200,10 euros
☑️ TRAMO III – 75% en adiante: 400,20 euros

👉 A DXX prevé proceder ós pagos ó longo do mes de OUTUBRO.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

Acción Social 2021 – Listaxes definitivas – Doga

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!!

 

CALENDARIO LABORAL PARA GALICIA 2022 – Publicado no DOGA.

ℹ️➡️ No DOG de hoxe 7 de xullo publicase o Decreto 97/2021 do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022.

Serán festivos:  o 1 de xaneiro (ano novo), o 6 de xaneiro (reis), o 14 de abril (Xoves Santo), o 15 de abril (Venres Santo), o 17 de maio (Letras galegas), o 24 de xuño (San Xoan), o 25 de xullo (Día de Galicia), o 15 de agosto (Asunción), o 12 de outubro (Festa nacional de España), o 1 de novembro (tódolos santos), o 6 de decembro (Constitución) e o 8 de decembro (Inmaculada).

▪️ Amplía información: ⤵️⤵️
DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022: DECRETO 97-2021, do 10 de xuño, FESTIVOS GALICIA 2022

PUBLICADA NO DOG A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2021 – programa de DISCAPACIDADE.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZA O PRÓXIMO 17 DE XUÑO

Accede ó DOG: CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL 2021 – PROGRAMA DE DISCAPACIDADE

⭕ Poden solicitar acción social:

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

O persoal referido no parágrafo anterior deberá estar, no prazo de presentación das solicitudes, en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos e ter destino nesta comunidade autónoma, así como reunir os restantes requisitos exixidos polo presente programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social.

⭕ Tamén poden solicitar a axuda:

a) Aquelas persoas que prestaran servizos como funcionarios interinos da Administración de xustiza nesta comunidade autónoma durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (día 30.7.2020) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria.

b) Os funcionarios de carreira da Administración de xustiza que durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (30.7.2020) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria prestaran servizos nesta comunidade autónoma e se xubilaran durante o dito período.

Sigue leyendo

Curso superior de responsabilidade patrimonial da Administración pública e o seu seguro

ℹ️➡️ Publicada no DOGA a RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021 pola que se convoca o Curso superior de responsabilidade patrimonial da Administración pública e o seu seguro.

Requisitos: situación de servizo activo ou asimilada e que estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.

PRAZO DE SOLICITUDES: desde as 8.00 horas do día 23/4 ata as 23.55 horas do día 30 de abril de 2021.

Matricula: matrícula telemática dispoñible na dirección <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

Modalidade de desenvolvemento: mixta.
Duración: 32 horas lectivas (6 horas presenciais, 18 horas de telepresenza e 8 horas de traballo autónomo do alumnado.

Amplía información e accede ó DOGA  ⤵️⤵️

Curso superior de responsabilidade patrimonial da Administración pública e o seu seguro