Archivo de la categoría: DOG

EGAP- CONVOCADAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA

ℹ🔊RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Como persoal destinatario, figura o da ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA nos cursos referidos a:

  • Iigualdade e violencia de xénero.
  • Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios.
  • Portal de idiomas.

SOLICITUDES:

1. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES abarcará desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 3 DE XUÑO DE 2022.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O NÚMERO MÁXIMO DE CURSOS que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco. Sigue leyendo

Servizos comúns de apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo

Hoxe publicase no Doga a RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 9 de decembro de 2003 pola que se constitúen os servizos comúns de apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Mediante a Resolución do 9 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, constituíronse os servizos comúns de apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

A constitución destes servizos tiña como finalidade dotar os xulgados das cidades de Galicia de equipos integrados con persoal experto que, desde o centro de decisión máis próximo ao problema, puidesen colaborar coas oficinas xudiciais afectadas por circunstancias ocasionais (sobrecarga de traballo por causas conxunturais, expedientes complexos, posta en marcha de novos servizos, desenvolvemento de programas concretos de actuación, baixas por enfermidade ou licenzas de curta duración, etc.), que requiren unha pronta e eficaz atención.

O artigo 168 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial (en diante, LOPX), determina que lles corresponde aos xuíces decanos velar pola boa utilización dos medios materiais, así como, en todo caso, exercer ante os poderes públicos a representación de todos os xuíces da poboación.

Tras case vinte anos desde a súa constitución, faise preciso adaptar o seu funcionamento.

Así, en virtude do establecido no artigo 20.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, en relación co Real decreto 2397/1996, sobre transferencia a esta comunidade de medios para o servizo da Administración de xustiza, na Lei orgánica do poder xudicial e no artigo 7 do Decreto 214/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo,

Modifícase a Resolución do 9 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, na que se regula o funcionamento dos servizos comúns de apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, nos seguintes termos:

Primeiro. O punto 2 queda redactado como segue:

«2. O persoal funcionario dos servizos comúns de apoio, dependentes dos decanatos, poderá desempeñar as súas funcións en todos os xulgados da respectiva cidade, así como nas unidades, oficinas e servizos comúns que lles prestan servizo a estes, mediante adscrición realizada por resolución da Dirección Xeral de Xustiza, por proposta motivada do xuíz decano respectivo. Na falta de proposta, a Dirección Xeral de Xustiza poderá realizar a adscrición directamente ou por iniciativa da Comisión Mixta coa Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza».

* Con respecto á anterior resolución elimínase o parágrafo segundo que dicía: Mentres non se realice a nova adscrición, o funcionario continuará actuando na que veña realizando funcións de apoio. A maiores engádese que a proposta do Decano será motivada.

Segundo. O punto 4 queda redactado como segue:

«A adscrición realizarase por un período mínimo dun (1) día e ata os tres (3) meses, prorrogables, para atender situacións de sobrecarga de traballo por causas conxunturais, pendencia de asuntos, existencia de expedientes complexos, posta en marcha de novos servizos, desenvolvemento de programas de actuación ou outras circunstancias que o xustifiquen».

*Con respecto á anterior resolución modifícase o período, antes era de 3 a 6 meses e agora pasa a ser un período mínimo de 1 día ata 3 meses prorrogables.

Ver publicación DOG ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220422/AnuncioG0595-130422-0001_gl.html

EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA 2022

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA E FÓRA DE GALICIA 2022.

 

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA 2022:

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 17 de febreiro de 2022.

Amplía información e accede ó DOGA:

Linguaxe administrativa e Xurídica galega para persoal ó servizo da Comunidade de Galicia 2022

 

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO FÓRA DE GALICIA 2022:

O número de prazas de cada curso será de 25.

Destinatarios: Os cursos van dirixidos a maxistrados/as, xuíces, fiscais, secretarios/as xudiciais, médicos/as forenses, funcionarios/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que, na data desta resolución, se atopen en situación de servizo activo (incluído permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar) fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes:  O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 17 de febreiro de 2022, a través da páxina da egap <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;

Amplía información e accede ó DOGA:

Linguaxe Xurídica Galega para persoal de Xustiza que preste servizo fóra de Galicia 2022

ORDE do 19 de xaneiro de 2022 de confección de nóminas .- SUBIDA SALARIAL DO 2% PARA 2022.

Publicouse no DOG, a ORDE do 19 de xaneiro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022.

ACCEDE Á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2022

Retribución do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia.

1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, os/as funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, co incremento de un 2% respecto das contías percibidas en 2021.

2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022,asi como as contías dos compementos reconñecidos en virtude de normativa especifica co incremnto do 2%.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teña recoñecido o grao I do complemento adicional da carreira profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta do 25 de xuño de 2020 percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo

Corpo

Importe mensual (€)

A1

Médicos/as forenses

215,76

A2

Xestión procesual e administrativa

151,00

C1

Tramitación procesual e administrativa

97,38

C2

Auxilio xudicial

82,65

Este complemento percibirase en 12 mensualidades.

4. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2021.

Sigue leyendo

PUBLICADA A NOVA ORDE DE INTERINOS NO DOG

No DOG de hoxe 17 de decembro publicase a nova orde de interinos para os corpos xerais de xustiza de Galicia.

Deixamos un enlace á nova orde:

NOVA ORDE DE INTERINOS