Archivo de la categoría: DOG

EGAP: CURSOS SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC), ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS

Hoxe se publica no DOG a RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), Administración Electrónica e Protección de Datos, para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 18 ao 27 de marzo de 2023

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os criterios que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na páxina web da EGAP e que poderán ser consultados na seguinte ligazón: https://egap.xunta.gal/ecloud/s/eBXtEfnF8MGqCJB, sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II da resolución.

CURSOS: Accede aos cursos convocados para o persoal ao servizo da Servizo da Administración de Xusstiza, coa especificación das horas, datas e modalidade (ANEXO II), neste ENLACE

Enlace á Publicación no DOG

EGAP: CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE DEREITO EUROPEO

No DOG do 10 de marzo publicouse a convocatoria de actividades de formación continua para ou persoal ao servizo dá Administración xeral dá Comunidade Autónoma de Galicia, dás entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e dá Administración institucional. En concreto, para o persoal da Administración de Xustiza convócanse cursos relacionados co Dereito Europeo:

Plazo de presentación de solicitudes: Dende o día 11 de marzo ata o día 20 de marzo.

As solicitudes só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; desde a data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Accede á Resolución no DOG

INSTRUCCIÓNS SOBRE A CONFECCIÓN DE NÓMINAS DO PERSOAL PARA O ANO 2023

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.

👉 O ANEXO XVII recolle as RETRIBUCIÓNS 2023 dos Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza.

Accede á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2023

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teña recoñecido o grao I do complemento adicional da carreira profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta do 25 de xuño de 2020 percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo Corpo Importe mensual (€)
A1 Médicos/as forenses 215,76
A2 Xestión procesual e administrativa 151,00
C1 Tramitación procesual e administrativa 97,38
C2 Auxilio Xudicial  85,97

Este complemento percibírase en 12 mensualidades.

Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2022.

Sigue leyendo

CARREIRA PROFESIONAL – PUBLICACIÓN NO DOGA DE HOXE DE SOLICITUDES ESTIMADAS E DESESTIMADAS DO GRAO I E 2 DA TRAXECTORIA PROFESIONAL

CARREIRA PROFESIONAL: RELACIÓN DE SOLICITUDES ESTIMADAS E DESESTIMADAS DO GRADO I E II DE TRAXECTORIA PROFESIONAL DE GALICIA‼️

🔴HOXE 10/01/2023 PUBLÍCASE NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA ➡️ Resolución  do 27 de decembro do 2022 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I e II da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

🔴 IMPORTANTE: 👇
➡️ O acceso por parte da persoa interesada á información relativa á estimación ou desestimación da súa solicitude realizarase a través da Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia (OPAX)

🔴 Accede ao Doga:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230110/AnuncioV0654-301222-0002_gl.pdf

CONVOCADO CONCURSO ESPECÍFICO PARA POSTOS SINGULARIZADOS NAS FISCALÍAS DE OURENSE E LUGO

spjinformaPublicada no DOGA e BOE a RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia.

Trátase dos postos de Responsable Estatística, Rexistro e Calidade II das Fiscalías de Ourense e Lugo, e a convocatoria está aberta a funcionarios dos corpos de Xestión P.A. e de Tramitación P.A.

Acccede: DOGA – Concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia

Accede: BOE – Puestos singularizados Fiscalías Galicia

PRAZO  E FORMA DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN: Modelo anexo IV no prazo de 10 días hábiles dende o 20 de decembro de 2022. 

As solicitudes irán dirixidas á Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, rúa Madrid, 2-4, 2º andar, polígono das Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela, e deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) mediante o modelo de solicitude xenérica co código PR004A.