Archivo de la categoría: DOG

ORDE DE CONFECCCIÓN DE NÓMINAS E CADROS/RESUMO DE RETRIBUCIÓNS.

Publicada no Doga a «ORDE do 23 de novembro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, de acordo co disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro».

No  ANEXO XVII recóllense as retribucións dos  Funcionarios/as dos corpos ao servizo da administración de xustiza, actualizadas a novembro de 2022.

Acccede ó DOGA – RETRIBUCIÓNS 2022 novembro – ANEXO XVII

Accede ós cadros resumo de retribucións elaborados por SPJ-USO:

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS 2022 Xestión, Tramitación e Auxilio – novembro

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS FORENSES 2022 novembro

 

PUBLICADO NO DOG DE HOXE, A NOVA RPT DO IMELGA DE GALICIA!!

NO DOG DE HOXE, 24 DE NOVEMBRO, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas do IMELGA na Comunidade Autónoma de Galicia.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG 👇🏻👇🏻👇🏻

MODIFICACION RPT IMELGA GALICIA

 

LEI 4/2022, do 22 de novembro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro. O que supón unha suba do 1,5 % para o ano 2022.

A Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, estableceu no seu artigo 11.dous que as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico definido no artigo 11.un non poderían experimentar un incremento nas retribucións superior ao 2 por cento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2021.

A situación económica xerada pola invasión de Ucraína por parte de Rusia e pola crise enerxética derivada motivou un aumento do custo da vida polo impacto da inflación, sendo necesario paliar os seus efectos no poder adquisitivo das empregadas e dos empregados do sector público neste mesmo exercicio orzamentario.

Neste escenario, a Administración xeral do Estado aprobou unha suba adicional do 1,5 por cento das retribucións do persoal ao servizo do sector público para compensar os efectos da inflación. Así, para o ano 2022 o Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas de reforzo da protección dos consumidores de enerxía e de contribución á redución do consumo de gas natural en aplicación do «Plan + seguridade para a túa enerxía (+SE)», así como as medidas en materia de retribucións do persoal ao servizo do sector público e de protección das persoas traballadoras agrarias eventuais afectadas pola seca, no seu artigo 23 aprobou, con efectos do 1 de xaneiro do 2022, un incremento adicional do 1,5 por cento respecto ás retribucións vixentes en 31 de decembro de 2021.

A citada normativa ten carácter básico, de xeito que o incremento salarial das empregadas e dos empregados do sector público autonómico será dun máximo do 3,5 por cento con carácter consolidable, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2022, aboándose como atrasos o incremento correspondente aos meses xa transcorridos deste ano.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

COMO VOS  VEN INFORMANDO SPJ-USO NAS ÚLTIMAS SEMANAS, EN CONTRA DE OUTRAS INFORMACIÓNS,  ESTA SUBA DO 1,5% REFLECTIRASE NA NÓMINAS DO MES DE NOVEMBRO.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN ACCEDE O DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221123/AnuncioC3B0-221122-0001_gl.html

PUBLICACIÓN DA NOVA RPT DOS IMELGAS DE GALICIA NO DOG DE 24/11/22

spjinformaConforme vos temos informado, a DXX comunícanos que o 24.11.2022 está prevista a publicación no DOG da Orde do 15 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia. 

Manterémosvos puntualmente informados!!!

ACCIÓN SOCIAL 2022: Publicadas no DOGA as LISTAXES DEFINTIVAS.

ACCIÓN SOCIAL 2022

ℹ️➡️ No DOG de hoxe 10-11-2021 publícase a RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Polo carácter reservado dos datos que figuran na listaxe, as persoas interesadas poden consultala na OPAX co seu certificado dixital ou co usuario e contrasinal.

AS CANTIDADES QUE SE PERCIBIRÁN SON:
☑️ TRAMO I – 33% ó 64%:   87,24 euros
☑️ TRAMO II – 65% ó 74%:    174,59  euros
           ☑️ TRAMO III – 75% en adiante:    349,18 euros

👉 A DXX prevé proceder ós pagos antes do remate do ano.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

Resolución aproba listaxes definitivas acción social

 

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!!