Archivo de la categoría: PERMISOS, VACACIONS E LICENZAS

COMUNICACIÓN DA DXX: MODIFICACIÓN DOS PERMISOS DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 5/2025, DO 30 DE OUTUBRO

A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA ACABA DE COMUNICARNOS DE FORMA LITERAL

O 29.06.2023 publicouse no BOE a modificación dos artigos 48 e 49 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, mediante o Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidadde transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

En relación ás modificacións do artigo 48 ( permisos por accidente,  enfermidade grave ou falecemento), na OPAX xa está habilitada a opción de realizar as solicitudes conforme a nova regulación do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

En canto ao novo permiso non retribuido recollido no artigo 49 g), informase que este precisa de desenvolvemento regulamentario.

IMPORTANTE MODIFICACIÓN DOS PERMISOS NO EBEP APLICABLE ÓS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA

📢🔊 IMPORTANTE MODIFICACIÓN DOS PERMISOS NO EBEP APLICABLE ÓS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, IMPORTANTE A MODIFICACIÓN DO PERMISO POR ACCIDENTE OU ENFERMIDADE GRAVE DUN FAMILIAR‼️

Pincha na imaxe para descargar a circular informativa:

Descarga a circular informativa: ⤵️⤵️

CIRCULAR MODIFICACIÓN PERMISOS 

 

MODIFICACION DA NORMATIVA CONCILIACION FAMILIAR E PROFESIONAL DO ESTATUTO BASICO EMPREGADO PUBLICO

spjinforma 
 Real Decreto-Lei modifica o noso réxime xurídico en relación a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores
No BOE do 29/06/2023 publicouse o Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño no que se modifica o noso réxime xurídico en relación a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, para introducir modificacións no réxime de permisos.
As modificacions son as seguintes:
1)  Modifícanse a letra a) e i) do artigo 48 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, que quedan redactadas nos seguintes termos:
«a) Por accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise de repouso domiciliario do cónxuxe, parella de feito ou parentes ata o primeiro grao por consanguinidade ou afinidade, así como de calquera outra persoa distinta das anteriores que conviva co funcionario ou funcionaria no mesmo domicilio e que requira o coidado efectivo daquela, cinco días. Cando se trate de accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención quirúrxica sen hospitalización que precise de repouso domiciliario, dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de catro días. Cando se trate de falecemento do cónxuxe, parella de feito ou familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso prodúzase na mesma localidade, e cinco días hábiles, cando sexa en distinta localidade. No caso de falecemento de familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de dous días hábiles cando se produza na mesma localidade e de catro días hábiles cando sexa en distinta localidade
«i) Por matrimonio ou rexistro ou constitución formalizada por documento público de parella de feito, quince días
2) Engádese unha nova letra g) ao artigo 49, que queda redactada nos seguintes termos:
«g) Permiso parental para o coidado de fillo, filla ou menor acollido por tempo superior a un ano, ata o momento en que o menor cumpra oito anos: terá unha duración non superior a oito semanas, continuas ou descontinuas,poderá gozarse a tempo completo, ou en réxime de xornada a tempo parcial, cando as necesidades do servizo permítano e conforme aos termos que regulamentariamente se establezan. Este permiso, constitúe un dereito individual das persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras, homes ou mulleres, sen que poida transferirse o seu exercicio. Cando as necesidades do servizo permítano, corresponderá á persoa proxenitora, adoptante ou acolledora especificar a data de inicio e fin de gozar ou, no seu caso, dos períodos de goce, debendo comunicalo á Administración cunha antelación de quince días e realizándose por semanas completas. Cando concorran en ambas as persoas proxenitoras, adoptantes, ou acolledoras, polo mesmo suxeito e feito causante, as circunstancias necesarias para ter dereito a este permiso nos que o gozar do permiso parental no período solicitado altere seriamente o correcto funcionamento da unidade da administración na que ambas presten servizos, esta poderá aprazar a concesión do permiso por un período razoable, xustificándoo por escrito e despois de ofrecer unha alternativa de goce máis flexible. A efectos do disposto neste apartado, o termo de nai biolóxica inclúe tamén ás persoas trans gestantes.»”
3) “Disposición transitoria terceira. Permisos. Os permisos previstos (…) no artigo 48 a) do texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, dos que se estivese gozando á entrada en vigor desta lei farano de acordo coa normativa que lle fose de aplicación ao comezo do seu gozar (…).
4) Disposición final novena. Entrada en vigor. O presente real decreto-lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», excepto as previsións do libro primeiro e do título VII do libro quinto, que entrarán en vigor ao mes da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», e as regulacións do título III do libro terceiro, que entrarán en vigor cando se aprobe o seu desenvolvemento regulamentario.”
 SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

PUBLICADO O PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS 2023

Accede a circular no seguinte enlace:

Vacacións 2023 – programa anual

Para acceder o contido íntegro do Progroma Anual de Vacacións 2023 pica no seguinte enlace:

Programa anual vacacions 2023

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!