Archivo de la categoría: PERMISOS, VACACIONS E LICENZAS

SPJ-USO SOLICITA A DXX QUE SUBSANE O ERRO NOS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES 2022 QUE APARECE NA OPAX

Debido ás múltiples consultas que nos fixeron os compañeiros, volvemos reiterar ante a DXX a existencia dun erro no aplicativo OPAX no tocante os días de permiso correspondentes ao ano 2022.

Comprobouse que no OPAX continúan aparecendo como días de permisos para este ano 11 días, cando en realidade son 12.

Segundo dispón o calendario laboral vixente para administración de Xustiza de Galicia, todos aqueles festivos nacionales  que coincidan en sábado e non sexan recuperables deberán compensarse cun día adicional, da mesma maneira que se o 24 e 31 de decembro de 2022 coinciden en sábado ou domingo.

Neste ano 2022 tanto o 1 de xaneiro (festivo nacional non recuperable) coma o 24 e o 31 de decembro coinciden todos en sábado, polo que hai que engadir os 9 días de permiso otros 3 máis, o que fai un total de 12 días.

Dende SPJ-USO puxémonos en contacto directamente coa DXX manifestándonos que se trata dun erro e que están a traballar para subsanalo, confirmándonos que en breve modificarase no OPAX.

AS GARDAS DO 24 E 31 DE DECEMBRO COMPÉNSANSE CON UN DIA A MAIORES DE ASUNTOS PARTICULARES.

CALQUER FUNCIONARIO QUE ESTÉ DE GARDA O DÍA 24 OU 31 (sexa de dispoñibilidade ou permanencia) TERÁ DEREITO A UN DÍA A MAIORES DE PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES.

Xa no 2020, e tras anos de loita  e  as diversas sentencias existentes ó respecto, a administración puxo fin á DISCRIMINACIÓN que viñan sufrindo os funcionarios das vilas que estaban de garda de dispoñibilidade os días 24 e 31 de decembro, e ós que a pesar da súa dispoñibilidade, a administración  sólo lles concedía un día de permiso a maiores como compensación se tiñan que ir “efectivamente” ó xulgado ese día e púxose fin á dita inxustiza.

Sigue leyendo

CONCURSO DE TRASLADOS 2021 E PRAZO DE DESFRUTE DE ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS

 INFORMACIÓN DE INTERÉS REFERENTE Ó CONCURSO DE TRASLADOS 2021 E DESFRUTE DE ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS:

CONCURSO DE TRASLADOS 2021: O Ministerio de Xustiza confirma que a resolución provisional do concurso 2021 non se publicará no que queda de ano, estimándose como datas probables e non definitivas de publicación A FINAIS DE XANEIRO DE 2022.

DESFRUTE DE ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS: ante as múltiples consultas que nos estades a facer sobre este asunto, confirmamos como vos vimos decindo nos últimos tempos, que o prazo de desfrute de asuntos particulares e vacacións é ata o 31 de xaneiro, non contemplándose a posibilidade de prórroga algunha.

FESTIVOS LOCAIS DE GALICIA PARA 2022 – Publicados no DOGA.

Pubilcada no DOGA de hoxe luns 22 de novembro a RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións
Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Accede ós festivos locais: ⤵️⤵️

FESTIVOS LOCAIS GALICIA 2022

APLICACIÓN CAMBIO DE RESIDENCIA DISPOSICIÓN ADICIONAL 5ª DEL RD 364/95

 

En la Disposición adicional quinta del Real Decreto 364/95, marca los siguientes criterios :

Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Escalas.

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si lo comporta.

Según Acuerdo de la Comisión Superior de Personal, se informó que este permiso tiene por objeto que todo el personal que se encuentre prestando servicios en la Administración y accede a un Cuerpo o Escala por promoción interna o turno libre, disfrute de un permiso retribuido para incorporarse a su puesto de trabajo, lo que no ocurre en todos los casos.

En consecuencia, este permiso sólo se aplicará al personal que no haya disfrutado de plazo posesorio retribuido. Por lo anterior el criterio del Ministerio para uso interno en cuando a la concesión de dicho permiso es el siguiente:

Se concederá a todos los funcionarios de carrera que estén prestando servicios en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de destinos, tanto de nuevo ingreso como por concurso de traslados ordinario, siempre y cuando cesen y tomen posesión sucesivamente en el plazo imprescindible de uno, dos o tres días que se concede para estos casos.

Se concederá a los funcionarios interinos que se encuentren prestando servicios en el momento de la publicación de la adjudicación de destinos de nuevo ingreso, siempre y cuando cesen y tomen posesión sucesivamente.

El permiso deberá empezar a contar a partir del día siguiente a la toma de posesión, dada la finalidad del permiso de habilitar determinado tiempo para efectuar el traslado, devengando las retribuciones correspondientes al nuevo destino.
El permiso se concede cuando hay un cambio de residencia, y según el art. 40 del Código Civil, la residencia habitual es donde se tenga el domicilio, por lo que, si se cambia de destino, pero no de domicilio, no se tendría derecho a este permiso.
Se debe justificar documentalmente el cambio de domicilio (contrato de alquiler, certificado empadronamiento, etc.)

PERMISO CAMBIO DE RESIDENCIA