Archivo de la categoría: CURSOS FORMACIÓN

EGAP- NOVAS BASES DE PARTICIPACIÓN NOS CURSOS DE FORMACIÓN

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas.

 

 Criterios xerais de selección

Os criterios que se empregarán para a selección das persoas a que van dirixidas as actividades formativas da EGAP son, con carácter xeral, os que a seguir se relacionan:

1º. En primeiro lugar terán preferencia para ser admitidos/as aqueles/as solicitantes que realicen tarefas ou desempeñen funcións directamente relacionadas co contido do curso. Cada convocatoria estipulará a forma de acreditarse a concorrencia deste criterio, de ser necesario.

Este criterio non será de aplicación nos cursos cualificados como transversais, por ser de interese para todo o persoal empregado público.

2º. No caso de que, logo de aplicar o criterio anterior, exista un número de solicitudes superior ao de prazas ofertadas, para a determinación das persoas que deban ser seleccionadas no curso aplicarase un baremo en virtude do cal se ponderarán as horas de formación recibidas ou recoñecidas pola EGAP no ano natural inmediatamente anterior, coas horas de formación das actividades para as que a persoa interesada teña sido seleccionada pola EGAP no ano en curso. Tendo en conta este criterio, resultarán seleccionadas as persoas que sumen un menor número de horas de formación.

3º. Se tras a aplicación dos anteriores criterios, houbese empates, estes desfaranse a favor do solicitante que tivera menos actividades académicas cursadas nos últimos cinco anos.

4º. Se atendendo ao anterior criterio se producise novamente un empate, acudirase ao criterio da orde alfabética de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

5º. En todos os cursos do plan de formación continua reservarase unha cota non inferior ao 7 % para ser cuberta por persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 %, que cumpran os requisitos obxectivos para ser destinatario da actividade.

No caso de cursos que conten con varias edicións, as persoas con discapacidade admitidas poderán solicitar á EGAP a alteración da orde de prelación para seleccionaren localidade por motivos de dependencia persoal, dificultade de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.

6º. Terán dereito preferente a ser seleccionadas as persoas que, nos dous anos anteriores á súa solicitude para cursar unha actividade da EGAP, non fixesen cursos por ter desfrutado dalgún permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral ou dunha excedencia para o coidado de familiares.

Para este fin, concederáselles a estas persoas unha puntuación adicional dun 5 % nos baremos que se apliquen para a selección.

Penalizacións

Poderán ser penalizadas aquelas persoas seleccionadas para unha actividade que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

a) Que abandonen a actividade formativa sen xustificación.

b) Que presenten a súa renuncia para participar na actividade fóra do prazo fixado na convocatoria.

Estas persoas pasarán ao final da listaxe de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización da actividade.

AMPLIA INFORMACIÓN NO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230523/AnuncioO150-100523-0001_gl.html

EGAP: CURSO MONOGRÁFICO COVID-19 E DEREITO PÚBLICO

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2023 pola que se convoca o curso monográfico COVID-19 e dereito público: ensinanzas para o futuro.

Persoas destinatarias

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza, das universidades do Sistema universitario de Galicia, así como profesionais e persoas interesadas en xeral.

Desenvolvemento

Lugar: salón de actos da EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Modalidade: presencial.

Datas: 25 e 26 de maio de 2023.

Horario: de mañá e tarde o día 25; só de mañá o día 26.

Horas lectivas: 10.

Número de prazas: Limitado pola capacidade do local.

Sigue leyendo

3ª EDICIÓN: CURSOS DE FORMACIÓN DE SPJ-USO

Nueva edición de los cursos para afiliados, homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) válidos para OPOSICIONES, CONCURSOS, BOLSAS DE INTERINOS, etc…

La inscripción comienza el lunes, 24 de abril (hasta 26 de mayo de 2023). Los cursos se realizarán del 01 de junio de 2023 hasta 15 de julio de 2023.

Las acciones formativas convocadas son:

 • – Aprender a Hablar en Público
 • – Elecciones Sindicales
 • – Prevención de Riesgos Laborales y Covid 19
 • – Visión Negociadora y Mediadora para Impulsar el Acuerdo
 • – Comunicación para Construir. Comunicación no Violenta
 • – Resolución de conflictos.
 • – Auditor en Prevención de Riesgos Laborales
 • – La Protección de Datos
 • – Prevención de Riesgos Laborales
 • – Nueva Ley de Procedimiento Administrativo
 • – Nueva Ley de Contratos
 • – Mediación Transformativa
 • – La Administración Electrónica
 • – Habilidades Sociales y de Comunicación
 • – Habilidades de Liderazgo y Negociación
 • – Estatuto Básico del Empleado Público
 • – Igualdad entre Hombres y Mujeres

Una vez accedas a nuestra plataforma de formación, puedes auto matricularte simplemente haciendo doble clic sobre el curso/s que te interese/n.

Recuerda que para poder acceder a nuestra plataforma tienes que registrarte como usuario con un nombre de usuario y una contraseña en nuestra AULA FACUSO. Si ya tienes usuario y contraseña por haber realizado algún curso anterior NO es necesario que te registres de nuevo.

Te dejamos el enlace para acceder de forma más rápida y directa.

Una vez logueados, debéis acceder al Área de INAP – Negociación Colectiva y Diálogo Social (2023)- 4ª edición y hacer únicamente doble clic en el curso al que quieras inscribirte.
Si aparecen incidencias o consultas en la matriculación, contactar con el siguiente email, indicando nombre, apellidos, DNI y los cursos para realizar la matriculación:

AVISOS IMPORTANTES:

1. No hagas clic en ninguno de los cursos si no tienes decidido matricularte en el mismo, ya que te matricularía directamente. No hay información previa a la matriculación.

2. Si vas a usar los cursos para aportarlos a algún proceso selectivo (sea oposiciones o bolsas de interino) procura elegir aquellos que reúnan el requisito de ser materia relacionada con las funciones del cuerpo, que es condición en la mayoría de los procesos y bolsas. No obstante, siendo la normativa de bolsa dispar para cada Comunidad Autónoma, contrasta antes los requisitos que te exijan en la misma para saber si el curso reúne las condiciones para que luego te sea valorado como mérito.

3. Se recuerda que la relación de cursos a realizar respecto la cuota de afiliación para los cursos específicos del INAP es de:

 • Cuota A: 2 cursos por edición.
 • Cuota B: 1 curso por edición.

DOG: RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, FIXANDO AS DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA DE LINGUA GALEGA

Publicado no DOG de hoxe RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023, que foron convocadas mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2023.

Na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias) tamén se poderá consultar esta información, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade. Así mesmo, na web publicarase, na semana das probas correspondentes, a porta de acceso ao centro e mais a aula asignada a cada persoa para a realización da proba escrita.

Respecto da proba oral de cada nivel Celga, lémbrase que esta terá lugar o mesmo día que a proba escrita. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar esta proba publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, unha vez que remate a proba escrita.

CENTROS E DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS:

– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

13 de maio de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.

14 de maio de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T e U.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

20 de maio de 2023, para todas as persoas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

21 de maio de 2023, para todas as persoas admitidas.

– Celga 1, en Santiago de Compostela:

3 de xuño de 2023, para todas as persoas admitidas.

Os centros de realización das probas serán:

– En Santiago de Compostela: o IES Antonio Fraguas Fraguas (Celga 4, Celga 3 e Celga 2) e a Escola Galega de Administración Pública (Celga 1).

– En Ponferrada: a Escola Oficial de Idiomas desta localidade (Celga 4, Celga 3 e Celga 2).

EGAP – Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero  para o persoal da Administración de xustiza de Galicia .

O Plan formativo en materia de igualdade para o ano 2023 continúa cunha oferta formativa conxunta para que todos os colectivos poidan acceder á formación con independencia da Administración a que pertenzan.

🔴   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 4 de abril de 2023.

🔴 As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt;, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

🔴  O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a dous.

🔴 Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais ou telepresenciais das actividades. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

Amplía información, accede ao doga: ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230328/AnuncioO150-200323-0001_gl.html