Archivo de la categoría: COMISIÓNS DE SERVIZOS

SPJ-USO ESIXE QUE SE RETOME DE INMEDIATO, E DUNHA VEZ POR TODAS, A NEGOCIACIÓN DA REGULACIÓN DAS COMISIÓNS DE SERVIZO NO ÁMBITO DA XUSTIZA GALEGA.

SPJ-USO ESIXE QUE SE RETOME DE INMEDIATO, E DUNHA VEZ POR TODAS, A NEGOCIACIÓN DA REGULACIÓN DAS COMISIÓNS DE SERVIZO.

SPJ-USO ven de reiterar solicitude de urxente convocatoria de mesa sobre comisións de servizo e publicación inmediata da correspondente orde que quedou a “medio negociar” en varias ocasións.

É inaudito que tras múltiples mesas de negociación, algúnhas delas xa no ano 2017 (si 2017, fai 4 anos…), a administración, coa complicidade de 2 sindicatos que no ano 2019 tiveron a brillante idea de opoñerse a unha “minucia” (a interpretación do termo “vacante”…) cando a negociación estaba case rematada e pendente de publicación, en outubro de 2019 a Xunta acordase pedir informe sobre esa “oposición” de dous sindicatos, á asesoría xurídica, e hoxe, dous anos mais tarde, un tema de tanta trascendencia, siga sen avanzar e os sindicatos sigamos sen ter noticias nin do informe da asesoría xurídica, nin mesa de negociación ó respecto.

Reiteramos que a regulación das Comisións de servizo é un asunto de máxima relevancia e trascendencia, e na actualidade mais se cabe, dada a inoperancia das bolsas de interinos que como sabemos están esgotadas, ademais da actualización do 2020 da normativa de substitucións, que é mais restrictiva (esíxense 6 meses de servizos na praza dende a que participas) polo que gran parte das prazas que están saindo a substitución están a quedar desertas.

Lembramos que a negociación do ano 2019 establecía qué prazas saían a comisión de Servizo e cales a Substitución, e que as prazas vacantes como resultado das comisión de servizo debían sair a substitución e as vacantes en substitución cubriríanse por persoal interino.

É de urxente necesidade que Galicia debe ter de inmediato e sen mais demoras unha regulación propia e axeitada para a cobertura de prazas de conformidade co art. 527 da LOPX e 73 do regulamento.

O anterior beneficiaría a movilidade de tódolos traballadores (independentemente do seu destino, corpo ou titulación).

Preme para acceder: COMISIÓNS DE SERVIZO – circular

Preme para acceder: NOVIDADES E DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE AS COMISIÓNS DE SERVIZOS E AS SUBSTITUCIÓNS

Preme e accede ó Escrito solicitude Mesa regulación COMISIÓNS DE SERVIZO

XUSTIFICANTE de presentación escrito RETOMA A NEGOACIACIÓN DA REGULACIÓN DAS COMISIÓNS DE SERVIZO

PUBLICACION RESOLUCIÓN COMISIÓNS DE SERVIZO PRAZAS NOVA CREACIÓN

📢📢📢Resolución do 10 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en COMISIÓN DE SERVIZO, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 4 de febreiro de 2021.

  1. As comisións de servizo adxudicadas comezarán o vindeiro día 31 de marzo de 2021, data na que está previsto que entren en funcionamento os novos órganos xudiciais da programación de 2020 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Todo o persoal funcionario seleccionado deberá incorporarse no órgano xudicial asignado o vindeiro día 31 de marzo de 2021.
  3. Desde o día de inicio da comisión de servizos, as vacacións e permisos solicitados e pendentes de gozar deberanse solicitar novamente no órgano xudicial asignado en comisión de servizos.

ℹ➡Consulta a resolución e o listaxe de postos adxudicados aquí:⤵⤵⤵

Comisiones de Servicio

CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMSIONS DE SERVIZO

Corrección de erros da Resolución do 4 de febreiro dA convocatoria DE comisiónS de servizo.

Advertido un erro na Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, publícase a seguinte corrección de erros.

    No punto sexto, onde di:

Ademais, as solicitudes deberán adiantarse, no citado prazo de dez (10) días hábiles, ao correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, para axilizar a súa tramitación.”

   Debe decir:

“Ademais, as solicitudes deberán adiantarse, no citado prazo de cinco (5) días hábiles, ao correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, para axilizar a súa tramitación.”

CONVOCADAS COMISIÓNS DE SERVIZOS NOS XULGADOS DE NOVA CREACIÓN DE GALICIA

Vén de publicarse a Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

⭕ Os novos Xulgados son: 
☑️ Xulgado do Social 7 da Coruña.
☑️ Xulgado do Social 4 de Lugo.
☑️ Xulgado do Social 7 en Vigo.

👉 O prazo de presentación de solicitudes será do 08/02/2021 ata o 12/02/2021.

👉 Modelo de solicitude: ANEXO II

👉 Solicitantes: Poderán solicitar as comisións de servizos, con exención de funcións nos seus postos actuais, o persoal funcionario de carreira dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que se atope en situación de servizo activo no mesmo corpo dos postos que se convocan e que no prazo de presentación de solicitudes leve prestando como mínimo seis (6) meses de servizos no posto desde o que participa, xa sexa provisional ou definitivo.

👉 Criterios de adxudicación: mesmos criterios ca nun concurso de traslados: antigüidade e nivel de coñecemento da lingua galega. En caso
de empate acudirase ao escalafón.

👉 IMPORTANTE: Aqueles solicitantes que durante o procedemento de resolución das comisións de servizo convocadas pola presente resolución obteñan destino definitivo mediante calquera outro proceso de provisión, entenderase que desisten da solicitude presentada ao abeiro desta convocatoria.

👉 Accede á convocatoria e anexos:

COMISIÓNS DE SERVIZO NOS XULGADOS DE NOVA CREACIÓN – Galicia

 

Previsión da publicación de comisións de servizo de prazas de nova creación en Galicia‼️

📢🔊 Prevese a publicación  o venres 5 de febreiro das comisións de servizo de prazas de nova creación en Galicia‼️

 

⭕ Os novos Xulgados son: 
☑️ Xulgado do Social 7 da Coruña.
☑️ Xulgado do Social 4 de Lugo.
☑️ Xulgado do Social 7 en Vigo.

ℹ️➡️ A DXX comunícanos que durante esta semana, está prevista a publicación na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal), e no sitio web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo  (https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo), da Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.