Archivo de la categoría: COMISIÓNS DE SERVIZOS

COMISIÓNS DE SERVIZO: ACLARACIÓNS E SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS PARA A PRESENTACION DAS SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN NECESARIA E MODELOS PARA SOLICITUDES E EMISIÓN DE INFORMES

Conforme ao disposto no artigo 6 e 7 da orden pola que se establecen criterios para a cobertura de postos de traballo mediante comisión de servizos no ámbito da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, as Solicitudes han de efectuarse da seguinte maneira.

1. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación na intranet e páxina web da consellería, ou aquel que se estableza na propia convocatoria. As solicitudes non se poderán anular ou modificar unha vez finalizado o dito prazo.

2. Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web:
http://opax.xunta.es

3. Para acceder ao módulo de solicitudes, as persoas solicitantes deberán identificarse, para o cal están habilitadas dúas modalidades de identificación:

Sigue leyendo

ÚLTIMA HORA: HABILITACIÓN DA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE SOLICITUDES DE COMISIÓNS DE SERVIZO A TRAVÉS DA OPAX.‼️

Xa está dispoñible na OPAX a presentación de solicitudes de comisións de servizo tanto para usuarios rexistrados como para usuarios externos.

Accede aquí:

https://www.xunta.es/sxpa/AIX/

CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO: 18 DE MAYO DE 2022

Resolución do Director Xeral de Xustiza do 18/05/2022, pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos Corpos e Escalas ao Servizo da Administración de Xustiza.

Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.
No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

A través da OPAX: https://www.xunta.es/sxpa/AIX/

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza:

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-ADMON.doc

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-SUPERIOR-FUNCIONAL.doc

Aquí vos deixamos o Anexo I de postos ofertados:

220518-resolucion-comisions-servizo

IMELGA: ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DE COMISIÓNS DE SERVIZO 16/05/2022

PUBLICADA AS ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DE COMISIÓNS DE SERVIZO NO IMELGA CONVOCADAS EN DATA 8/04/2022!!!

.

▪️ Accede ás adxudicacións provisionais: ⤵️

LISTADO DE ADXUDICACIÓNS DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS DE 16/05/2022

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo

COMISIÓNS DE SERVIZO: PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS DE SERVIZO DO 5/5/2022

PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS CONVOCADAS O PASADO DÍA 5 DE MAIO DE 2022!!!

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

👉 A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

👉 En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

▪️ Accede ás adxudicacións definitivas: ⤵️

LISTADO DE ADXUDICACIÓNS DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS DE 5.5.2022

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo