Archivo de la categoría: COMISIÓNS DE SERVIZOS

COMISIÓNS DE SERVIZOS – PUBLICADA A RESOLUCIÓN COA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OFERTADA O 20/04/2023

 

PUBLICADA a resolución pola que se publica a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de postos de traballo mediante comisións de servizo OFERTAdas o 20/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza.

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

Acceder a resolución pinchando no seguinte enlace: ⤵⤵

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS DE SERVIZO DAS PRAZAS OFERTAS O 20-04-2023

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O 20 DE ABRIL DO 2023

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS COMISIÓNS DE SERVIZOS  DE  GALICIA!!!

PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS POR ORDE DE 20 DE ABRIL  DE 2023

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴adxudicacións provisionais

230505-adxudicacion-provisional

NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS – 20/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario da Administración de Xustiza.

Resolución convocatoria novas comisións de servizo

Hoxe publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo) a resolución pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

🔴 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES.

🔴 Solicitantes: O persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

🔴 Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza.

Amplía información:

(https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-solicitudes-e-emision-de-informes/)

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O 17 DE MARZO DO 2023

COMISIÓN DE SERVIZO

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS COMISIÓNS DE SERVIZOS  DE  GALICIA!!!

PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS POR ORDE DE 17 DE MARZO DO 2023.

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴  ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/92028/230404-adxudicacion-provisional.pdf?version=1.0

 

 

CORRECCION DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZOS DO VENRES 17/3/202

COMISIÓN DE SERVIZO

Corrección de erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

📢🔊 CORRECCION DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZOS DO VENRES 17/3/2023 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ A instancias de SPJ-USO que advertiu á DXX dos erros, foi publicada na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería .

👉 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES (do 20 ó 24 de marzo).

▪️ Amplía información e accede á corrección: ⤵️⤵️
Corrección de erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza