Archivo de la categoría: COMISIÓNS DE SERVIZOS

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O PASADO 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴 Amplía información e accede á resolución no pdf que se achega picando no seguinte link ⤵️⤵️

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo

NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS 16/11/2023

 Hoxe, 16 de Novembro de 2023, publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo) a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario da Administración de Xustiza.
🔗 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:e7670d42-5ae9-4dec-8d6d-796a2e32ff8a

🔴 👉 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES.

🔴 Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

🔴 Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza (https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-solicitudes-e-emision-de-informes/)

▪️ Amplía información e accede ás prazas ofertadas: ⤵️⤵️
🔗 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:e7670d42-5ae9-4dec-8d6d-796a2e32ff8a

COMISIÓNS DE SERVIZOS – PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA 16/11/2023

➡️ Publicada na intranet de Xustiza  (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo

 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados.
🔗 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:45e8680c-5373-4fbc-99f6-d76f8fb0483a

👉 A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

👉 En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

🔴 Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

▪️ Accede ás adxudicacións definitivas: ⤵️

🔗 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:45e8680c-5373-4fbc-99f6-d76f8fb0483a

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O PASADO 27 DE OUTUBRO

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴 Amplía información e accede á resolución no pdf que se achega picando no seguinte link⤵️⤵️

https://acrobat/xgcontent/uploads/2023/11/231110_adxudicacion-provisional.pdf

NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS HOXE 27/10/23

COMISIÓN DE SERVIZO

NOVAS PRAZAS OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS 27/10/2023

Publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo) a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario da Administración de Xustiza.

ACCEDE A RESOLUCIÓN: PICA AQUI.

🔴 👉 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES.

🔴 Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

🔴 Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza (https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-solicitudes-e-emision-de-informes/)