Archivo diario: 17/06/2022

CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA – ÚLTIMA HORA!!!

VER NOTA INFORMATIVA COMPLETA    CARREIRA PROFESIONAL – ACTUALIZACIÓN CAT

SPJ-USO RATIFICA E GARANTIZA XUNTO COA XUNTA DE GALICIA OS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TODA A XUSTIZA GALEGA (TITULARES E INTERINOS) NO PRÓXIMO MES DE SETEMBRO E CON EFECTOS ECONÓMICOS A 1 DE XANEIRO 2022 TAL E COMO SEMPRE AFIRMAMOS.

CLÁUSULA DE REVISIÓN – ACTUALIZACIÓN DO CAT DOS XESTORES (22,90 EUROS) E FORENSES (60,03 EUROS) PARA ESTAR POR RIBA DA MEDIA NACIONAL: SERÁ TAMEN CON EFECTOS DENDE O DÍA 1 DE XANEIRO DE 2022  ESTARA REFLEXADO EN NÓMINA DE AGOSTO OU SETEMBRO.

SPJ-USO, ademais de impulsor e firmante da Carreira Profesional galega (única verdadeira Carreira de todo o Estado), tivo que convertirse nos últimos tempos, no GARANTE da Carreira Profesional, e loitar contra as sentencias dos sindicatos non firmantes, a crise económica e os cambios de goberno. E así o fixemos…. FEITOS, non palabras!!!

A carreira profesional 2022 porase en marcha en setembro, previa mesa sectorial para dar  coñecemento os sindicatos non firmantes e publicación no Doga, abríndose o correspondente prazo de solicitudes.

O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza).

OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe correspondente ó seu corpo, e con efectos económicos 1-1-2022.

Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos E REINGRESOS en corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.        

LEMBRADE: ⤵⤵

A CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA EN CIFRAS 2022:

En resumo, os compañeiros que acceden de novo á carreira profesional, accederán sempre polo grado un, coa porcentaxe correspondente. Os compañeiros que soliciten o acceso ó grado 2, accederán coa porcentaxe correspondente ó seu corpo e grado.

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO (temos 4 grados):

  • Forenses: 2.589,12 euros/ano por cada grado
  • Xestores: 1.812,00 euros/ ano por cada grado.
  • Tramitadores: 1.168,56 euros/ano por cada grado.
  • Auxilios: 991,80 euros/ano por cada grado.

NO DIA DE HOXE 17/06/2022 PUBLÍCASE A NOVA ORDE DE SUBSTITUCIÓNS

SUBSTITUCIÓNS

No día de hoxe publicase no DOG a  Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal funcionario no ámbito da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

As principais novidades, como xa adiantamos son as seguintes:

 🔴 PRAZAS QUE SE OFERTARÁN EN SUBSTITUCIÓN:

 1. LICENCIAS (incluídas licencias por enfermidade – IT)
 2. PERMISOS DE LARGA DURACIÓN,
 3. PRAZAS NON OCUPADAS TRAS SER OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS,
 4. PRAZAS DESOCUPADAS POR ESTAR O SEU TITULAR EN COMISIÓN DE SERVIZOS.

🔴LONGA DURACIÓN: enténdese longa duración unha duración previsible de 61 días naturais ou mais.

🔴PREFERENCIA: SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS SOBRE AS HORIZONTAIS.

🔴REQUISITOS DOS SOLICITANTES: Funcionarios destinados en Galicia en servizo activo; caso de estar desempeñando un posto en Comisión ou Substitución deben levar 6 meses no posto respectivo.

A praza desocupada por estar o seu titular en SUBSTITUCIÓN será cuberto en todo caso por persoal INTERINO.

🔴 AS SUBSTITUCIONES DENTRO DA MESMA UNIDADE:

No caso de haber máis dunha persoa interesada terá preferencia:

 1. Quen teña maior antigüidade na unidade.
 2. En segundo lugar, quen teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de persistir o empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 SOLICITUDES: PRAZO DE 3 DÍAS E TELEMATICAMENTE A TRAVÉS DA OPAX

🔴 TRAMITACION DAS SUBSTITUCIONS NO CASO DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS:

No caso de prazas ofertadas en comisión de servizo,  de non haber solicitantes ou non reunir estos os requisitos esixidos, o posto poderá ser cuberto por sustitución, iníciase de oficio a tramitación para cobertura en substitución das ditas prazas, coa finalizade de acurtar temporalmente a cobertura da praza.

🔴  CRITERIOS DE ADXUDICACION:

1.- Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

2.-De non haber candidatos/ as do corpo inferior, concederase unha substitución horizontal. Sen prexuízo do anterior, no caso de concorrencia de varias persoas interesadas resolverase a favor daquelas do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 CAUSAS DE CESE NAS SUBSTITUCIÓNS: Incorporación do titular ou remate da causa que motivou a substitución, renuncia do substituto ou adxudicación de novo posto definitivo (concurso) ou provisional.

🔴A renuncia ás prazas solicitadas en substitución, unha vez adxudicadas, tanto se a renuncia prodúcese antes da efectiva toma de posesión como durante os seis primeiros meses, penalizarase coa imposibilidade de poder acceder a unha nova substitución durante o período dun ano.

NOVIDADE IMPORTANTE: na nova normativa DESAPARECE A PREFERENCIA POR TER CESADO NUNHA SUBSTITUCIÓN ANTERIOR ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO MÍNIMO DE 6 MESES.

🔴As solicitudes non se poderán anular ou modificar unha vez finalizado devandito prazo 

🔴Para o cómputo destes criterios tomarase como data límite a da publicación da correspondente convocatoria.

SUBSTITUCIÓNS – normativa 2022 – RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións.

COMUNIDAD DE MADRID:DESTINOS CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL

BOE

 

Se ha publicado en el B.O.E. la siguiente resolución:

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos
 • Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se otorga destino al personal funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, que superó el proceso selectivo convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero.

ACCEDE AL BOE.-

 

MODIFICACIÓN PROMOCION INTERNA OEP 2019/20/21: TEMARIO, INHABILIDAD JULIO Y AGOSTO Y TRIBUNAL CALIFICADOR AL CUERPO DE GESTIÓN Y A TRAMITACIÓN

Orden JUS/549/2022, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, y la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia; y se hacen públicos los Tribunales calificadores únicos de ambos procesos y se declara la inhabilidad de los meses de julio y agosto.

En consecuencia, este Ministerio acuerda MODIFICAR:
Primero.
Modificar el anexo II (Programa) de la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido:
a) En el tema 8, el epígrafe «El proceso especial para la incapacitación de las personas: Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de incapacidad» queda sustituido por el siguiente:
«Los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas
con discapacidad: competencia y legitimación; pruebas preceptivas en primera y
en segunda instancia; la sentencia; la revisión de las medidas de apoyo
judicialmente adoptadas.»
b) Los temas 18, 19 y 20 relativos al Registro Civil quedan redactados como siguen:
«Tema 18. El Registro Civil: legislación vigente. Naturaleza, contenido y
competencias. Derechos y deberes ante el Registro Civil y principios de
funcionamiento. Estructura del Registro Civil. las Oficinas del Registro Civil: Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares y sus funciones.
Tema 19. Títulos que acceden al Registro Civil. Los asientos registrales y sus
clases: reglas generales para su práctica, inscripciones, anotaciones registrales y
cancelaciones. Hechos y actos inscribibles en el Registro Civil: Inscripción de
nacimiento y filiación; inscripciones relativas al matrimonio; inscripción del
fallecimiento. Otras inscripciones.
Tema 20. Publicidad del Registro Civil: medios de publicidad. Las certificaciones y sus clases. Datos con publicidad restringida y acceso a asientos con datos especialmente protegidos. Régimen de recursos frente a decisiones adoptadas en materia de registro civil. Los procedimientos registrales: reglas generales para su tramitación y legitimación para promoverlos. Rectificación de los asientos del Registro Civil: rectificación judicial y rectificación por procedimiento registral. Las declaraciones con valor de simple presunción. Normas sobre derecho internacional privado.»

Sigue leyendo

HOXE PUBLICASE O NOMEAMENTO DO director general de Justicia a José Tronchoni Albert.

DECRETO 106/2022, do 16 de xuño, polo que se nomea director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e previa deliberación do @Consello de la Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de dous mil vinte e dous,  NOMEO director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.