TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: DATAS PARA A AVALIACIÓN DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

OPOSICIÓNS AO CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, ACCESO
LIBRE, ORDE JUS/1254/2022, DO 7 DE DECEMBRO. AVALIACIÓN DE COÑECEMENTO DALINGUA GALEGA

A proba de coñecemento da lingua galega terá lugar o día 19 de decembro de 2023 as 9:00h, na sala 8 da EGAP en Santiago de Compostela.

En canto á aportación da documentación acreditativa do nivel da lingua galega do proceso selectivo do corpo de tramitación procesual e administrativa, quenda libre, convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro; esta deberá achegarse ao seguinte correo electrónico entre o 11 e o 15 de decembro de 2023, ambos inclusive: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
A acreditación dos tres niveis (celga 4, linguaxe xurídica media e linguaxe xurídica superior) axustarase ao establecido na Orde de 16 xullo 2007, da Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, (DOG de 30 de xullo de 2007) modificada pola Orde de 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde de 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), (DOG de 19 de febreiro de 2014) e Orde de 1 de abril de 2005 (DOG de 14 de abril de 2005).

As probas desenvolveranse do seguinte xeito:

9:00 h-10:00 h. Proba de Linguaxe Xurídica Superior
10:00 h-11:00 h. Proba de Linguaxe Xurídica Media
11:00 h-11:30 h. Descanso
11:30 h-13:00 h. Proba do Celga 4

As valoracións cualificaranse como APTO/A ou NON APTO/NON APTA. Para acadar a acreditación de apto/a no nivel de linguaxe xurídica superior é preciso ou ben obter a cualificación de apto/a nos niveis de linguaxe xurídica media e celga 4, ou ben documentalo.
Como anexo móstrase a listaxe de persoas que superaron a oposición e que na solicitude marcaron ou ben realizar a proba de coñecemento de idioma (R) ou documentar e realizar a proba (D-R) e que polo tanto están convocadas o día 19.

Accede á Nota realización PROBAS GALEGO

SPJ-USO SOLICITA QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DE DISFRUTE DE VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

spjinforma

SPJ-USO SOLICITA QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DE DISFRUTE DE VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES NO DISFRUTADOS A 31 DE ENERO DE 2023, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024.

SPJ-USO ha presentado escrito a la Dirección Xeral de Xustiza de Galicia, solicitando que se autorice a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de Galicia, para que puedan disfrutar de las vacaciones y días de asuntos particulares pendientes a fecha 31 de enero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2024.

Todo ello en base a que la Dirección General para el servicio Público de Justicia ha dictado una Resolución sobre el disfrute de las vacaciones y permisos por asuntos particulares correspondientes al año 2023, del personal funcionario de la Administración de Justicia en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, acordando a que se pueda autorizar el disfrute de las vacaciones correspondientes al año 2023, hasta el 31 de marzo de 2024, a los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia del territorio no transferido.

ACCEDE AL ESCRTITO SOLICITANDO AMPLIACION VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

ACCEDE AL JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

CÓMO SOLICITAR A DEVOLUCIÓN DAS TASAS POLOS EXÁMES O MESMO DÍA PARA AUXILIO, TRAMITACIÓN E XESTIÓN

CONCURSO OPOSICIÓN:  CÓMO SOLICITAR A DEVOLUCIÓN DAS TASAS POLOS EXÁMES NA MESMA DATA PARA AUXILIO, TRAMITACIÓN E XESTIÓN

Publicada no BOE de 4 de decembro de 2023, a Orde onde se convocan a todos os aspirantes á realización DE TODOS OS EXAMES DOS TRES CORPOS NO MESMO DÍA (2 DE MARZO DE 2024, ÁS 9:00 HORAS.

Unha medida sen precedentes e de graves consecuencias para os opositores e que rompe co principio de igualdade de oportunidades e de non discriminación previsto na Constitución,  dado que os que utilicen reserva de nota poderán optar ás tres oposicións. Ademais, non se cumpre cos principios para a  selección no emprego público de mérito e capacidade, igualdade e publicidade, que esixe a Constitución.

Sigue leyendo

GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO, CONCURSO-OPOSICIÓN: RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CONVOCATORIA PARA EL EXÁMEN

GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO, CONCURSO-OPOSICIÓN: RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN

GESTIÓN, Tramitación y Auxilio: Listados definitivos de admitidos y convocatoria realización de ejercicios

En el día de hoy, 4 de diciembre de 2023, se ha publicado la Orden PJC/1301/2023, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia convocado por Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre, por el sistema de concurso oposición y se convoca a la realización de los distintos ejercicios y se procede a la publicación de los Tribunales calificadores únicos.

Se acuerda convocar a todos los aspirantes incluidos en la relación definitiva de personas admitidas a la realización de los distintos ejercicios de los cuerpos arriba mencionados que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2024, a las 9:00 horas (8:00 en Canarias) en las sedes que con posterioridad se procederá a publicar por este Ministerio, conforme a lo dispuesto en la base 5.11 de la convocatoria

Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas Web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.administración.gob.es).

ACCEDE AL BOE y relaciones de excluídos

Accede a la página Web del Ministerio (Admitidos GESTIÓN)

Accede a la página Web Ministerio (Admitidos TRAMITACIÓN)

Accede a la página Web del Ministerio (Admitidos AUXILIO)

OPOSICIONES – AUXILIO JUDICIAL: PUBLICADA ORDEN NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS DE AUXILIO y ADJUDICACIÓN DE DESTINOS

pUBLICADA EN EL BOE LA Orden PJC/1295/2023, de 21 de noviembre, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, sistema general de acceso libre, a las personas que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre.

aCCEDE A LA ORDEN NOMBRA FUNCIONARIOS DE AUXILIO

aCCEDE A LAS Resoluciones adjudicando destinos a los funcioanrios del Cuerpo de Auxilio Judicial, concediendo un plazo de 20 días hábiles para tomar posesión.

ÁMBITO MINISTERIO

GALICIA

ANDALUCIA

PAIS VASCO

CATALUNYA

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

VALENCIA

ARAGÓN

CANARIAS

NAVARRA

MADRID