BOLETIN SEMANAL DO 1 AO 7 DE AGOSTO DO 2022

BOLETÍN SEMANAL

ACCEDE AO NOSO BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS NO SEGUINTE ENLACE:

Boletín semanal de noticias 1 a 7 de agosto

PUBLICADO NO DOGA O CALENDARIO LABORAL DE GALICIA PARA 2023

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 PUBLICADO NO DOGA O CALENDARIO 📅 LABORAL DE GALICIA PARA 2023‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ DECRETO 139/2022, do 21 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2023.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0656-010822-0001_gl.html

🔴 O 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o 25 de xullo, Día de Galicia, serán os festivos autonómicos en 2023.

O calendario laboral debe incluír cada ano 14 festivos remunerados e non recuperables. Destes, dous son elixidos por cada concello. Dos doce restantes, nove son fixados a nivel nacional e non se poden modificar salvo que caian en domingo, como pasa en 2023 coc1 de xaneiro.
🔴 1 de xaneiro (Aninovo) – domingo *⃣ polo que pasa ó 17 de maio, Día das Letras Galegas.
🔴 Venres Santo (que no 2023 será o 7 de abril)
🔴 1 de maio (Día do Traballo)
🔴 15 de agosto (Asunción)
🔴 12 de outubro (Festa Nacional)
🔴 1 de novembro (Todos os Santos)
🔴 6 de decembro (Constitución)
🔴 8 de decembro (Inmaculada Concepción)
🔴 25 de decembro (Nadal)

*⃣ Destes, o ano que vén só o día de Aninovo coincide en domingo, polo que a Xunta decidiu pasar ese festivo ao: 🔴 17 de maio, Día das Letras Galegas.

👉 Logo hai outro grupo de tres festivos nacionais pero que son opcionais, de forma que as comunidades poden substituílos se o desexan:
🔴 6 de xaneiro – Reis, e o 🔴 Xoves Santo, que o ano que vén cae o 6 de abril, dúas datas que en Galicia sempre aparecen marcadas en vermello no calendario.
O terceiro pódese escoller entre o 19 de marzo, San José, e o 25 de xullo, dos cales a Xunta sempre prioriza o 🔴 25 de xullo por ser o Día de Galicia, o que se volverá a repetir no 2023.

👉 O 24 de xuño, San Xoan, non será festivo en toda Galicia, como si o foi este ano; eso si, en 2023 é sábado.

👉 Tras fixar a Xunta o marco xeral para toda Galicia, agora é a quenda dos concellos, que deberán elixir dous festivos locais.

▪️ Accede ó DOGA: ⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0656-010822-0001_gl.html

SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES: NOVAS PRAZAS OFERTADAS 04/08/2022

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 4/8/2022‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/concursos-e-provision

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3⃣ días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 Modelo de solicitude: Anexo II.
👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es
👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.
👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.
👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️ Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS. ⤵️⤵️
https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/concursos-traslados/20220804-resolucionDX-substitucion.pdf

COMISIÓNS DE SERVICIOS-GALICIA-PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL

📢🔊 COMISIÓNS DE SERVIZOS ➖ GALICIA 📆 04/8 ➖ PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL‼️

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

🔴 Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3⃣ días hábiles.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/comision-servizos/220804-adxudicacionprovisional-20xullo-comisions-servizo.pdf

GESTIÓN PROCESAL Y TRAMITACIÓN PROCESAL (PROMOCIÓN INTERNA): NOMBRAMIENTO TRIBUNALES CALIFICADORES DELEGADOS Y UNIDADES DE COLABORACIÓN

Orden JUS/747/2022, de 26 de julio, por la que se nombran los Tribunales Calificadores Delegados y las Unidades de colaboración, de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema de promoción interna, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

 

Para más información, pincha aquí:⤵⤵

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13081