PUBLICADA NO DOG A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022!!

PUBLICADO NO DOG DE HOXE:

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022

⭕ Poden solicitar acción social:

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

O persoal referido no parágrafo anterior deberá estar, no prazo de presentación das solicitudes, en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos e ter destino nesta comunidade autónoma, así como reunir os restantes requisitos exixidos polo presente programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social. Sigue leyendo

NÓMINA DO MES DE XUÑO – PAGA EXTRA!!!

ACCEDE AO CADRO DE RETRIBUCIÓNS 2022

📢🔊 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 27/6/2022‼️

SUBSTITUCIÓNS

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/concursos-e-provision

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 Modelo de solicitude: Anexo II.⤵️⤵️

ANEXO 2

👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS. ⤵️⤵️

20220627-nova-convocatoria-substitucions

📢🔊 COMISIÓNS DE SERVIZOS ➖ GALICIA 📆 27/6 ➖ PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL‼️

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

🔴 Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3⃣ días hábiles.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

220627-adxudicacion-provisional

CONCURSO DE TRASLADOS 2022.- CONVOCATORIA A FINAIS DE XULLO!!!

 

CONCURSO DE TRASLADOS 2022  CONVOCATORIA A FINAIS DE XULLO‼️

ℹ️➡️ O Ministerio de Xustiza informa que ten previsto publicar a convocatoria do concurso de traslados 2022 para a segunda quincena de Xullo, sen poder precisar datas ata o momento dado que están pendentes da remisión das listaxes de prazas a ofertar por parte das Comunidades con competencias transferidas.

👉 Respecto das prazas a ofertar pola Comunidade Galega, en próximas datas serán remitidas coma tódolos anos pola DXX ás Organizacións Sindicais presentes na mesa Sectorial de Xustiza de Galicia para alegacións previamente á súa remisión ó Ministerio.

▪️ Manterémosvos puntualmente informados!!!