IMPLANTACIÓN DO EXPEDIENTE XUDICIAL ELECTRÓNICO NA XUSTIZA GALEGA

O pasado 6 de maio dictouse e pola Secretaria de Goberno do TSX de Galicia  a Instrucción 1/2022 sobre a implantación do expediente xudicial na Administración de Xustiza en Galicia. Nesta instrución defínese o modelo de expediente xudicial dixitalizado e a metoloxía para a formación e rexistro no mesmo da documental e os escritos presentados no soporte papel, dándolle o pulo definitivo o EXE na  Administración de xustiza galega.

A citada instrución, que entrará en vigor o día 1 de setembro de 2022 , sinala como obxetivos que pretende:

 • 1º. Que afecta a todos os procedimientos de todos os órdenes xurisdiccionais de Galicia que estén debidamente formados.
 • 2º  Unha áxil e rápida localización dos documentos y resoluciones
 • 3º.- A adecuada conservación e custodia dos documentos orixinais
 • 4º. Que non exista dúbida cando se traslade ás partes que o procedemento está completo e cumplindo a legalidade específica do EXE.

A modo de resumo, entre as principais novidades da citada instrución destacamos as seguintes:

 • Introduce os mecanismos para a catalogación e descripcións das resolucións dentro do denominado “Cartapacio (legajo) de custodia de orixinais”.
 • Todas as actuaciones procesales realizadas en soporte papel, tales como declaraciones escritas, comparecencias etc., deberán incluirán referencias inexcusable ó tipo de acto e clase de intervención de los comparecientes (partes, testigos, peritos etc.), co fin de que poidan ser rápidamente localizadas por reconocimiento de texto
 • Os documentos achegados co escrito principal que só conteñan texto (informe pericial, documentos privados das partes, etc.) deberán ser presentado en formato PDF/A con OCR e firmados electrónicamente.
 • Os poderes de representación procesual deberán achegarse en formato electrónico mediante comparecencia na correspondente sede electrónica xudicial ou ben mediante comparecencia persoal ante o LAJ de calquera oficina xudicial coa inclusión no Rexistro Electrónico de Apoderamentos Xudiciais.
 • As partes deberán presentar o escrito ou documento principal  en formato PDF/A con a característica de OCR; obrigación extensible a documental adxunta que deberá presentarse de maneira individualizada, nomeada de maneira descritiva e escaneada en branco e negro.
 • Gravacións audiovisuais: Introduce unha serie de normas específicas para o uso do sistema e-Fidelius para a súa incorporación o visor EXE. Entre outras sinala “o funcionario do Corpo de Auxilio deberá permanecer pendente da gravación da imaxe e o son
 • Finalmente establece que a posta ao dispor doutro órgano do Expediente Xudicial Dixitalizado  deberá facerse completa e de maneira electrónica.

Aquí vos deixamos o texto íntegro da instrución:  INSTRUCIÓN 1-2022 Expte xudicial dixitalizado

 

Los comentarios están cerrados.