HOXE PUBLICASE O NOMEAMENTO DO director general de Justicia a José Tronchoni Albert.

DECRETO 106/2022, do 16 de xuño, polo que se nomea director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e previa deliberación do @Consello de la Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de dous mil vinte e dous,  NOMEO director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.

Los comentarios están cerrados.