Archivo diario: 17/11/2022

📢🔊 ÚLTIMA HORA SOBRE A PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS 2022‼️

➡️ Ante a multitude de preguntas ó  respecto trasladámosvos que o Ministerio de Xustiza confirma que ten prevista a publicación da resolución provisional do concurso de traslado de corpos xerais para finais de novembro ou primeiros días de decembro.

 

▪️ Manterémosvos puntualmente informados!!!

📢🔊 ÚLTIMA HORA: APROBADOS FASE DE OPOSICIÓN TRAMITACIÓN P.I.‼️

 

➡️ Publicado en la web del Ministerio de Justicia, 17.11.22 ⤵️⤵️

 

 

POR  EL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADAS POR ORDEN  ORDEN JUS/242/2022, DE 24 DE MARZO, SE ACORDÓ;

PRIMERO.- Que calificado el ejercicio único, celebrado el pasado 8 de octubre de 2022, y según lo dispuesto en la Base 7.2 de la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convocó este proceso selectivo, se hacen públicas las relaciones de aspirantes de cada ámbito territorial, por orden alfabético, que han alcanzado el mínimo establecido en el apartado 1.1 del Anexo I (I-A Fase de oposición) de dicha Orden de convocatoria para superar el ejercicio, con indicación de la puntuación obtenida. Los aspirantes no incluidos en dichas relaciones de aprobados tienen la consideración de “no aptos” y quedan excluidos de proceso selectivo.

SEGUNDO.- Las personas aspirantes que superaron la fase de oposición en la convocatoria inmediata anterior, según la Base 1.2 de la presente convocatoria, y que se hubieran presentado a la realización del ejercicio único celebrado el día 8 de octubre de 2022, en el listado de aprobados, aparecen con la nota obtenida en esta convocatoria (Nota), la nota reservada de la OEP 2017-2018 (Nota 2019) y la nota definitiva (NOTA FINAL), siendo esta última la superior obtenida.

Las personas aspirantes que superaron la fase de oposición en la convocatoria inmediata anterior, según la Base 1.2 de la presente convocatoria, y que no se hubieran presentado a la realización del ejercicio único celebrado el día 8 de octubre de 2022, conservan la nota de la convocatoria de la OEP 2017-2018, y en el listado de aprobados aparecen solamente con su nota reservada, sin la información de aciertos/errores/omisiones.

AMPLIA INFORMACIÓN:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/tramitacion-procesal-administrativa-marzo

PUBLICADO NO DOG!!! ACORDO DE TRAXECTORIA PROFESIONAL, DO QUE SPJ-USO É PROMOTOR E FIRMANTE!!!

NO DOG DE HOXE, 17 DE NOVEMBRO PUBLíCASE:

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 3 de novembro de 2022 polo que se aproba o Acordo do 28 de outubro de 2022 entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CIG E CC.OO. para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

«Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CIG e CC.OO. para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

O presente acordo entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. (18.11.2022)

A PREVISIÓN E QUE:

1️⃣ Hoxe procédase á aprobación no Consello da Xunta da Convocatoria dos graos extraordinarios I e II

2️⃣ Publicación no dog da convocatoria

3️⃣ Apertura de prazo de solicitudes o luns 21 de novembro.

Sigue leyendo

PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADOS LAJ

EL Ministerio de Justicia prevé convocar Concurso de Traslados para Los Letrados de la Administración de Justicia después del Puente de diciembre.

PUBLICADO NO DOG DE HOXE, A NOVA RPT DAS FISCALÍAS!!

NO DOG DE HOXE, 17 DE NOVEMBRO, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 26 de marzo de 2015, publicouse a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa estrutura e organización foi determinada polo Decreto 124/2014, do 11 de setembro (DOG núm. 186, do 30 de setembro), e que foi aprobada con carácter definitivo polo Ministerio de Xustiza pola Orde JUS/660/2015, do 25 de marzo (BOE núm. 92, do 17 de abril). Posteriormente, pola Resolución do 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 225, do 25 de novembro), e pola Resolución do 1 de xullo de 2020 (DOG núm. 138, do 13 de xullo), modifícase a devandita relación de postos de traballo.

De acordo co artigo 523 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións. En todo caso, as modificacións das RPT iniciais que se produzan deberán contar con informe previo do Consello Xeral do Poder Xudicial e, para a súa efectividade, é preceptiva a comunicación previa ao Ministerio de Xustiza.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

ACORDOUSE: 

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG 👇🏻👇🏻👇🏻

AnuncioV0654-091122-0001_gl

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.