Archivo mensual: octubre 2022

CARREIRA PROFESIONAL – TABOAS RETRIBUTIVAS

TABOAS RETRIBUTIVAS DA TRAXECTORIA PROFESIONAL PARA O PERSOAL QUE ACCEDA AO GRADO EXTRAORDINARIO 2 E PARA O PERSONAL QUE ACCEDA AO GRADO EXTRAORDINARIO 1

 

PROCESOS SELECTIVOS: GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA PROMOCIÓN INTERNA

Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se anula la pregunta 52 del examen de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Gestión y se procede a publicar nueva plantilla de respuestas del ejercicio celebrado el 8 de octubre

Documentos Asociados

ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS DAS ÚLTIMAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS

COMISIÓNS DE SERVIZOS – GALICIA   31/10/2022  PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA

31/10/2022 – Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocadas a comisións de servizo por Resolución da DXX de 11/10/2022.

Accede á resolución:

Adxudicacións definitivas de Comisións de Servizo

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

ADXUDICACIÓN DAS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS

SUBSTITUCIÓNS

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.

Accede á resolución:

20221031-resolucion-adxudicacion-substitucions

Prazas adxudicadas:

CALENDARIO DE FORMACIÓN SOBRE O EXE DA PRIMEIRA QUINCENA DE NOVEMBRO

spjinformaComunícase o calendario coas datas planificadas para as sesións presenciais por cada provincia para a Primeira Quincena de NOVEMBRO, dentro do plan de reforzo presencial do coñecemento e uso operativo do EXE, nos órganos xudiciais, enfocado á formación do expediente xudicial dixitalizado e á realización das comunicacións telemáticas: