Archivo diario: 13/09/2021

DOG: CONVOCADAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2, 3, e 4 NO ANO 2021

No DOG de hoxe, 13 de setembro, acaba de publicarse RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021.

A convocatoria vai dirixida ás persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

BOE: PUBLICADA LA ORDEN POR LA QUE SE NOMBRAN Y DESTINAN A LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN JUS/764/2019, DE 10 DE JULIO

En el BOE de hoy, 13 de septiembre de 2021, se ha publicado la Orden JUS/952/2021, de 1 de septiembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, por el sistema general de acceso libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.

Asimismo se han publicado las diferentes resoluciones por las que se otorgan por la que se otorga destinos al personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superó las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio en los diferentes ámbitos territoriales.

El plazo para tomar posesión será de 20 días contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Aquí os dejamos los enlaces tanto a la Orden de nombramiento como a las adjudicaciones de los destinos en los diferentes ámbitos territoriales: