Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Resultado de imagen de SUSTITUCIONES9 de abril de 2018.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Prazo de presentación de solicitudes: 10, 11 e 12 de abril de 2018

MODIFICACION ERROS

substitucións

MODELO ANEXO II    

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de sercubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das seguintes canles:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado, e non deberá achegarse a documentación

 

Los comentarios están cerrados.