CONCURSO DE TRASLADO. ALEGACIONES

Resultado de imagen de CONCURSO TRASLADO RECLAMACIONES

CONCURSO GESTIÓN DNI PARA ANEXO 3

CONCURSO TRAMITACIÓN DNI PARA ANEXO 3

CONCURSO AUXILIO DNI PARA ANEXO 3

No día de hoxe publícase no BOE a Orde JUS/1325/2018, do 10 de decembro, pola que se resolve provisionalmente, apróbase a relación de excluídos e anúncianse os lugares onde están a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslado entre funcionarios dos Corpos e Escalas da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/779/2018, do 6 de xullo.
 
 
“Os funcionarios interesados expresarán no prazo de dez días hábiles a contar a partir do luns, a súa desconformidade cos datos obrantes no devandito anexo III, para o que deberán solicitar a súa corrección mediante o anexo IV (Modelo de Alegacións) publicado no «Boletín Oficial do Estado» do 7 de xullo de 2017 e na páxina web do Ministerio de Xustiza, achegando a proba documental oportuna. 
 
O modelo de alegacións e documentación adxunta, no seu caso, remitiranse preferentemente ao Ministerio de Xustiza mediante fax, dirixido á atención de «Concursos-Despacho 220», aos números 913902394 / 913904304 / 913904250 /913902076. Tamén se pode enviar a través do correo electrónicoconcursos.admonjusticia@mjusticia.es, escaneando o anexo IV asinado.” 
 
Aceso ós Anexo III:
 
Lembrámosvos que segundo as bases (base 1ª punto 7) do concurso “poderá admitirse a renuncia á participación no concurso, tendo como prazo ata o último día de presentación de alegacións á resolución provisional, naqueles casos debidamente xustificados”.

Orden JUS/1325/2018, de 10 de diciembre, por la que se resuelve provisionalmente, se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III del concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y  Administrativa, Tramitación Procesal y administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/779/2018, de 6 de julio.

En la Web del Ministerio y, en su caso, en las correspondientes páginas de las   Comunidades , se publica: 

– La relación de excluidos, con las causas de exclusión.
– Los anexos III con los datos personales de los concursantes, la baremación
realizada, el destino de origen, los puestos solicitados y la plaza adjudicada
provisionalmente, en su caso.
– La relación en orden alfabético de adjudicaciones

El plazo: 10 días hábiles.

REMITIR  PREFERENTEMENTE EL MODELO DE ALEGACIONES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SU CASO:

 al Ministerio de Justicia mediante fax, dirigido a la atención de «Concursos-Despacho 220», a los números 913902394 / 913904304 / 913904250 / 913902076. También se puede enviar a través del correo electrónico concursos.
admonjusticia@mjusticia.es, escaneando el anexo IV firmado.

DESCARGAR MODELO.

MODELO DE ALEGACIONES

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN BOE

Los comentarios están cerrados.