Archivo mensual: agosto 2023

ACCIÓN SOCIAL 2023- PUBLICACIÓN NO DOGA MARTES 5/9/23

SPJ-USO INFORMA

A PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ACCIÓN SOCIAL 2023 (PROGRAMA DE DISCAPACIDADE) SERÁ NO DOGA DO 📆 MARTES 5/9/23

➡️ Comunícasenos que a data de publicación no DOG da RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da administración de xustiza con destino na comunidade autónoma de Galicia, está prevista para o 📆 día 05/09/2023.

👉 Os datos que nos proporcionou a DXX son os seguintes:

🔴 NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTAS: 132, das cales 125 son solicitudes simples, 16 dobres e 1 tripla.

🔴 NÙMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS: 142

🔴 SOLICITUDES ADMITIDAS PROVISIONALMENTE: 88, que corresponden a 96 beneficiarios.

🔴 SOLICITUDES DENEGADAS : 43, as cales corresponden a 44 beneficiarios.

🔳 Lembrade que desde o día seguinte á súa publicación disporedes de 10 días hábiles para a subsanación de defectos.

 

 

CHAMAMENTOS DE INTERINOS .- 30 DE AGOSTO DE 2023

CHAMAMENTOS DE INTERINOS DE XESTION E TRAMITACIÓN PRAZAS AUTORIZADAS E CANDIDATOS PRESELECCIONADOS DE PONTEVEDRA.-

PROVINCIA DE PONTEVEDRA.-

 A DIRECCION XERAL DE XUSTIZA AUTORIZOU NO DIA DE HOXE A COBERTURA DAS PRAZAS DO CORPO DE XESTIÓN E TRAMITACIO, ABAIXO RELACIONADAS, QUE NON SE PODEN PUBLICAR A TRAVES DDA OPAX O NON HABER RATIO.

XESTIÓN:

 • FISCALIA DE AREA DE VIGO:S.V.
 • XULGADO DE PRIMERA INTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE REDONDELA: IT

TRAMITACIÓN:

 • XULGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 3 DE VIGO.- IT
 • XULGADO DE ISTRUCION NÚMERO 8 DE VIGO.- IT
 • XULTADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚERO 2 DE PONVEAREAS; S.V.

CHAMAENTOS DE INTERINOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA A TRAVÉS DO  OPAX:

AUXILIO XUDICIAL:

 • XULGADO PRIMINS.N.13 VIGO.- IT
 • DECANATIO PR.PONTEVEDRA.-SUBSTITUCIO
 • AUDIENCIA PROV.SECCION N.2 PONTEVEDRA.- IT
 • XULGADO PR.INST. E INSTR.N2VILAGARCIA DE AROUSA.- IT

PROVINCIA DE OURENSE.-

XESTION

 • XULGADO DE PR.INS.E INTRUC.Nº 1 DE POBRA DE TRIVES

PROVINCIA DE A CORUÑA:

XESTIÓN.-

XULGADO DO PENAL N. 6 A CORUÑA.- IT

TRAMITACION.-

FISCALIA PROVINCIAL DE A CORUÑA.-IT

AUXILIO XUDICIAL..- 

 • XULGADO DE VIOLENCA SOBRE A MULLER N.1 A CORUÑA.- VACANTE
 • XULGADO DE PAZ DE CERCEDA.- LICENZA POR ENFERMIDADE
 • XULGADO DO SOCIAL N.2 DE A CORUÑA.- SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES

PROVINCIA DE LUGO.-

XESTION.-

XULGADO DE PRI. INST. E INSTR. 1 DE SARRIA.-IT

AUXILIO.-

XULGADO PRIM INSTRUC..2 DE VIVEIRO.- REFORZO

SEGUROS DE ACCIDENTES E FALECEMENTO PARA O PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA

A CONSELLERIA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUSCRIBIU A NOVA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSOAIS, QUE DA COBERTURA A TODO O PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA (Con efectos do 1 de xullo do 2023)

Con carácter xeral, as coberturas en caso de falecemento ou invalidez derivada de accidente ou enfemidade profesional son as previstas no folleto adxunto.

POSBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS:

Ademais prevese a posibilidade de que calquera empregado publico da Xunnta de Galicia poida ampliar as coberturas, mediante a suscripción individual e voluntaria du suplemento/complemento do seguro, mediante o pagamento du importe adicional conforme se especifica no folleto informativo que se adxunta.

 • Se poderá incrementar o capital asegurado exposto anteriormente ata un máximo de 240.000 €.
 • Custo para cada persoa que o subscriba: 4,26 € ó ano por cada 6.000 € de capital adicional asegurado

AS ACLARACIÓNS EN RELACION A ESTA INFORMACION PODE DIRIXIR AO CORREO SEGUINTE;

 • partes.xestionriscos.facenda@xunta.gal

A COBERTURA :

Este seguro ten por obxecto a cobertura das enfermidades profesionais ou accidentes que poida sufrir o colectivo asegurado tanto durante o exercicio das súas ocupacións profesionais, como fóra do traballo, en calquera parte do mundo.

A cobertura da póliza ten ámbito mundial, as 24 horas do día.

AS GARANTIAS:

 • Falecemento por accidente: 49.000.-€-Gran Invalidez, Incapacidade Permanente Absoluta, Incapacidade Permanente Total por accidente: 49.000.-€
 • Incapacidade Permanente Parcial: Baremada cun máximo 49.000 €
 • Independentemente do anterior, o persoal da administración autonómica pode unilateralmente ampliar coberturas desta póliza de accidentes, subscribir unha póliza de vida ou ambas.

A DURACIÓN:

Esta modalidade de seguro contrátase por un ano de duración, entendéndose prorrogado por periodos anuais (salvo a renuncia do asegurado ou da aseguradora

A comunicación da renuncia:

 • Con dous meses de antelación no caso da compañía
 • Con un mes  de antelación no caso do asegurado

ADEMAIS PODEMOS CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA CON VENTAXAS:

Este seguro colectivo de adhesión voluntaria outorga cobertura ó risco de falecemento do asegurado, producido por calquera causa e en calquera lugar.

O Capital asegurado desta póliza ten un importe máximo de 300.000 € salvo autorización expresa de AXA.

As garantías que se cubrirían baixo esta póliza voluntaria (vida) serian:

 •  Seguro principal de falecemento (calquera causa), ata 300.000 €
 •  Incapacidade Absoluta ou Gran Invalidez, ata 300.000 €

DOCUMENTO ADXUNTO:

Díptico informativo Accidentes_2023

📢🔊 ÚLTIMA HORA 📆 30/8/2023 ➖ RECIBIDA A NÓMINA 🪙 DE AGOSTO‼️

ℹ️➡️ Xa está dispoñible no voso corrreo electrónico, así como a través do CIXTEC a nómina deste mes.

👉 A continuación deixámosvos relación detallada dos conceptos retributivos e as cantidades que deben aparecer reflexadas nas vosas nóminas actualmente. ⤵️

🔴 Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO – 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-XESTION-TRAMITACION-E-AUXILIO-2023.pdf

🔴 Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS M. FORENSES 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-FORENSES-2023.pdf

▪️ Para calquera dúbida ou aclaración non dubides en contactar cos delegados sindicais de SPJ-USO.

SPJ-USO – ESTADO DE LAS OPOSICIONES DE JUSTICIA

Os trasladamos la situación actual de los diferentes procesos selectivos en Justicia, tanto de la Promoción Interna como del Turno Libre y Procesos de estabilización, pero no sin recordaros, que no siempre se cumplen los plazos y las fechas que se nos adelantan, por tanto, es información que debemos analizar con cautela sobre las previsiones que el propio Ministerio hace.

 • PROMOCIÓN INTERNA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN, OEP 2019, 2020 y 2021

Tramitación Procesal: – Con fecha 31 de mayo de 2023 se publicó la valoración definitiva de méritos de los aspirantes a obtener plaza, estando a la espera ya de la publicación de los que han superado el proceso selectivo.

Gestión Procesal:– Con fecha 9 de mayo de 2023 se publicó el listado provisional de valoración de méritos de los aspirantes, abriéndose el plazo de alegaciones y sin que aún se haya publicado la valoración definitiva de dichos méritos.

Ante el retraso injustificado en la finalización del proceso y las numerosas quejas y escritos de los sindicatos, el Ministerio se defiende alegando que el problema lo ha ocasionado el incidente de ejecución de sentencia de la Audiencia Nacional (https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/BOE-A-2023-7518%20ejecuci%C3%B3n%20sentencia.pdf) sobre las notas de corte, que según el mismo también puede afectar a la promoción interna.

 • PROMOCIÓN INTERNA OEP 2022

Se prevé como pronto la convocatoria para finales de septiembre o incluso octubre.

Según la oferta de empleo público publicado en el BOE( https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/11/625 ) se van a ofertar las siguientes plazas:

 1. Letrados de la Administración de Justicia: 127 plazas
 2. Gestión Procesal y Administrativa: 188 plazas
 3. Tramitación Procesal y Administrativa: 351 plazas
 4. Técnicos de Laboratorio: 10 plazas
 5. Facultativos del INTCF: 11 plazas
 • TURNO LIBRE OEP 2020, 2021 y 2022

Auxilio Judicial, acceso libre en virtud de Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre)

Con fecha 1 de agosto de 2023 se han publicado los listados de aptos y no aptos del primer y segundo ejercicio. Estamos a la espera de que se publique el listado de personas que han superado el proceso selectivo obteniendo plaza.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7404b7258d768cceJmltdHM9MTY5MzAw

Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre en virtud de Orden JUS/1254/2022de 7 de diciembre:

Con fecha 27 de julio de 2023 se han publicado los listados de aspirantes que han aprobado los 3 ejercicios, a la espera de que se publique la relación de los que han superado el proceso selectivo.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5843ad64321a0332JmltdHM9MTY5MzAw

Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre en virtud de Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre(BOE de 19 de diciembre).

Con fecha 26 de julio de 2023 se ha publicado la relación de aptos y no aptos del primer y segundo ejercicio, a la espera de la publicación del tercero.

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/acceso-

 • MÉDICOS FORENSES. OEPS 2020,2021 Y 2022. TURNO LIBRE. (Orden JUS/1287/2022, de 22 de diciembre (BOE 27 de diciembre)

 Fecha de inicio de segundo ejercicio de la fase de oposición:

Según Acuerdo de 5 de julio de 2023 del Tribunal Calificador Único, la fecha de inicio del segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo, para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, se realizará el 5 de septiembre de 2023.

El llamamiento se realizará por Comunidades Autónomas, comenzando por la letra “U”, de acuerdo con la base 2.5 de la Orden de Convocatoria y siguiendo el orden establecido en la base 1.1 de dicha convocatoria.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=af47cf4c6627bdaeJmltdHM9MTY5MzA5ND

 • PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN
 • CONCURSO DE MÉRITOS. -( ORDEN JUS/1288/2022, DE 22 DE DICIEMBRE)

Con fecha 15 de junio de 2023 se publicó el listado provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso, finalizando el 29 de junio el plazo de alegaciones a la publicación del listado provisional.

Estamos a la espera de que se publique el listado definitivo de admitidos en el mismo. Una vez publicado, en los 3 meses siguientes, se abrirá el período de presentación de méritos (tan sólo los correspondientes a “FORMACIÓN JURÍDICA Y FORMACIÓN INFORMÁTICA” ya que el resto se efectuará de oficio) por un plazo de 20 días naturales.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e47bc9a25b760bdeJmltdHM9MTY5MzA5N

CONCURSO-OPOSICIÓN.- (ORDEN JUS/1327/2022, DE 28 DE DICIEMBRE)

A día de hoy siguen sin publicarse los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de estabilización por el sistema de concurso-oposición a los que también afecta la inhabilitación efectuada por el Ministerio de Justicia para el mes de agosto.

-El primer ejercicio a desarrollar en este proceso se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el BOE.

-La fase de oposición tendrá una duración máxima de 3 meses desde la realización del primer ejercicio, salvo causa objetiva que lo justifique.

-El proceso deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=94a9aefd5eed3fc2JmltdHM9MTY5MzAwO

 ESTADO OPOSICIONES JUSTICIA