LETRADOS PROMOCIÓN INTERNA: ASPIRANTES QUE SUPERARON O PRIMEIRO EXERCICIO

Acordo do Tribunal Cualificador Número Un das probas selectivas de acceso ao corpo de letrados da administración de xustiza, convocadas por orde JUS/1523/2021, do 3 de decembro, polo que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o primeiro exercicio da fase de oposición por promoción interna e anúnciase a data de comezo do segundo exercicio.

Los comentarios están cerrados.