Corrección de erros da Resolución pola que se regulan as substitucións entre funcionarios

No DOG do día 28.5.08 publicase a corrección de erros da resolución do 7 de maio de 2008 da Dirección Xeral (DOG nº 93, xoves 15 de maio de 2008), pola que se regulaban as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, e segundo o establecido no artigo 105 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no seguinte sentido:
Páxina 8.724:
ANEXO I. Aviso de desocupación de posto.
Onde di: «Resolución do 16 de abril de 2008», debe dicir: «Resolución do 7 de maio de 2008».
ANEXO II. Solicitude de substitución.
Onde di: «Resolución do 16 de abril de 2008», debe dicir: «Resolución do 7 de maio de 2008».
ANEXO III. Oficio remisorio solicitudes substitución.
Onde di: «Resolución do 16 de abril de 2008», debe dicir: «Resolución do 7 de maio de 2008».
Páxina 8.725:
ANEXO IV, no recadro de lexilación aplicable:
Onde di: «Resolución do 16 de abril de 2008», debe dicir: «Resolución do 7 de maio de 2008».

Los comentarios están cerrados.