COMISIÓNS DE SERVIZO: ACLARACIÓNS E SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS PARA A PRESENTACION DAS SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN NECESARIA E MODELOS PARA SOLICITUDES E EMISIÓN DE INFORMES

Conforme ao disposto no artigo 6 e 7 da orden pola que se establecen criterios para a cobertura de postos de traballo mediante comisión de servizos no ámbito da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, as Solicitudes han de efectuarse da seguinte maneira.

1. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación na intranet e páxina web da consellería, ou aquel que se estableza na propia convocatoria. As solicitudes non se poderán anular ou modificar unha vez finalizado o dito prazo.

2. Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web:
http://opax.xunta.es

3. Para acceder ao módulo de solicitudes, as persoas solicitantes deberán identificarse, para o cal están habilitadas dúas modalidades de identificación:

a) Mediante a utilización dun certificado dixital recoñecido (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia ou outro que a Comunidade Autónoma de Galicia considere válido).

b) De non disporen dun certificado dixital recoñecido, as persoas solicitantes accederán á OPAX mediante un usuario e o correspondente contrasinal.

En ambos os casos, a persoa solicitante deberá ter un usuario rexistrado na OPAX. Para o suposto de non contar con usuario, farase uso da opción habilitada na OPAX para rexistro de novos usuarios. No caso de que o sistema non recoñeza o usuario como válido ou de que este non lembre o seu contrasinal, farase uso da opción habilitada para estes efectos.

IMPORTANTE: SI APARECE ESTA MENSAXE

SOLUCIÓN:

1.- Premer na pestaña NON TEÑO ACCESO

2.- Validar DNI electrónico y una vez esperado unos minutos volveremos a entrar.

3.- Si aún a pesar de ello, no conseguimos entrar, en ese mismo mensaxe ofrecese a posibilidad de facer unha incidencia que ha de ser resolta de facto polo CAU

4. Unha vez realizada a identificación de acordo co punto 3 anterior, a persoa solicitante deberá seleccionar na OPAX a opción correspondente á solicitude de comisión de servizos e cubrir todos os campos requiridos.

5. Os datos que, de ser o caso, consten no sistema informático de xestión de persoal da Administración de xustiza en Galicia aparecerán precargados.

6. A persoa solicitante, despois de comprobar que todos os datos son correctos, deberá validar, asinar e presentar electronicamente a solicitude e xuntar, de ser o caso, a documentación acreditativa dos requisitos e méritos alegados, conforme o previsto no artigo 9.

7. Non se admitirán as solicitudes en estado borrador nin as que non estean validadas, asinadas e presentadas a través da aplicación informática.

8. Unha vez presentada a solicitude, se a persoa solicitante non está conforme cos datos presentados pode presentar unha nova solicitude dentro do prazo de presentación establecido na convocatoria; neste caso, só será válida a última das solicitudes presentadas e quedará anulada calquera outra presentada anteriormente.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA A TRAMITACION DO PROCEDEMENTO

1. As persoas solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Informe preceptivo e non vinculante da persoa responsable do órgano, servizo ou unidade en que se atope destinado o/a funcionario/a solicitante.

INFORME FAVORABLE PARA LA CONCESIÓN DE PLAZA EN COMISIÓN DE SERVICIO

SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE COMISIÓN DE SERVICIO EN GALICIA AL LAJ DEL ORGANO DE DESTINO

b) Informe favorable do Ministerio de Xustiza ou órgano competente da comunidade autónoma, no caso dos solicitantes con destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

SOLICITUDE DE INFORME FAVORABLE COMISION DE SERVICIO EN GALICIA A LA ADMINISTRACION COMPETENTE

IMPORTANTE:

Se non fose posible a presentación dos informes dentro do prazo concedido, bastará con que a persoa interesada acredite que os solicitou e será a dirección xeral competente en materia de xustiza desta comunidade autónoma quen os solicite.

c) Documentación acreditativa do nivel de galego (só no caso de que non a poida obter a Administración, conforme o disposto no artigo 8).

d) Méritos alegados na respectiva convocatoria para os postos singularizados (só no caso de que non os poida obter a Administración, conforme o disposto no artigo 8).

2. No caso das solicitudes de comisión de servizos por circunstancias especiais, xunto coa solicitude deberá achegarse, ademais, a documentación acreditativa requirida no artigo 16.

3. Non será necesario que presenten documentación acreditativa aqueles solicitantes que estean conformes cos datos precargados na aplicación informática ao cubrir a solicitude. No caso de non estaren conformes con estes datos poderán modificalos, tendo que presentar a documentación acreditativa correspondente. Así mesmo, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente; para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo os presentou. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, poderá requirirse á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento.

4. As persoas solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, poderase requirir a presentación do documento orixinal para cotexalo coa copia electrónica.

Los comentarios están cerrados.