SPJ-USO CONVOCA FOLGA XERAL O 16 DE NOVEMBRO EN DEFENSA DOS DEREITOS DOS TRABALLADORES DE XUSTIZA. BASTA XA!!!!!!

IMG-20181105-WA0053NA DEFENSA DOS TRABALLADORES DE XUSTIZA DESTE PAIS  «»»NON SOBRA NINGUÉN,,»»» 

JustificanteCSV_1REXISTRO C. TRABALLO

JustificanteCSV_1REXISTRO DXX

LUÍS DELEITO DE LOS  REYES, maior de idade, titular do D. N.I. 50542300 F, Secretario Xeral da Federación de Empregados Públicos da Unión Sindical Obreira ( FEP-USO) con domicilio a efectos de notificacións en calle  Príncipe de Vergara , número 13, 7ª Planta, C. P. 28001 de Madrid, ante A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA comparece e , como mellor proceda en Dereito, DlCE:

PRlMERO.A Comisión Executiva do SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA DA UNIÓN SINDICAL OBREIRA ( SPJ-USO), que constitúe o Sector de Xustiza da FEP-USO, decidiu, na súa reunión extraordinaria, celebrada o Venres día 2 de Novembro de 2018,  CONVOCAR FOLGA XERAL no ámbito de todos os Órganos, Oficinas e Servizos dependentes da Administración de Xustiza, competencia do Ministerio de Xustiza, así como en todos os Órganos, Oficinas e Servizos dependentes da Administración de Xustiza competencia das Comunidades Autónomas de Andalucía, XUNTA DE GALICIA e Principado de Asturias, que afectará as actividades laborais e funcionariales desempeñadas polos Traballadores e Empregados Públicos (independentemente do tipo de relación xurídica que teñan: funcionarios, laborais, estatutarios, interinos , descontinuos e/ou temporais do citado ámbito.

SEGUNDO.– En virtude diso, o Sindicato Profesional de Xustiza da Unión Sindical Obreira ( SPJ-USO) procede, por medio do presente escrito, en tempo e forma , de acordo co previsto nos artigos 3 e 4 do Real Decreto-Lei 17/1977, do 4 de Marzo: sobre Relacións de Traballo, a COMUNlCAR a ese Organismo a decisión adoptada, advertíndolle que, o paro convocado afecta a  organismos encargados de prestar un Servizo Público, como é a Administración de Xustiza.

TERCEIRO.- A folga convocada terá lugar durante a Xornada do día 16 de Novembro de 2018, comezando ás 00 horas e terminando ás 24 horas do mesmo día 16.

CUARTO.- Os obxectivos da Folga son os seguintes: Preservar os dereitos, garantías e condicións actuais de traballo do persoal ao servizo da Administración de Xustiza que, tras consumarse a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial tramitada nas Cortes Xerais en forma de Proposición de Lei, resultarán menoscabados nos seguintes termos: -A desaparición de calquera concreción dos destinos do Persoal de Xustiza, de tal forma que “se entenderá por centro de destino o conxunto de postos que radiquen no mesmo municipio” ( art. 521 LOPJ). Isto supoñerá que a Administración podería movernos arbitrariamente e sen ningún tipo de restrición entre calquera destino dentro do municipio (entre distintos servizos comúns, entre distintas UPADs ou entre servizos comúns e UPADS e viceversa) É dicir MOBILIDADE, FLEXIBILIDADE E RISCO DE ARBITRARIEDADE Á CARTA, sen máis explicacións que a consabida frase “por necesidades do servizo”. – A prohibición de que a adscrición de Xuíces de reforzo a determinados órganos comporte un aumento en consonancia de Funcionarios, é dicir, que  a mesma persoal terá realizar o dobre de traballo, en moitos casos. – A limitación do nomeamento do persoal interino á dotación de prazas ocupadas por titulares; o que en determinados destinos onde o persoal é maioritariamente interina, producirá o colapso dos Órganos afectados. -A restrición incondicional do persoal interino de reforzo no prazo máximo de seis meses, aínda cando persistan as causas que motivaron o seu nomeamento. -O mantemento dos descontos retributivos en situacións de Incapacidade Temporal ( art. 504.5 da LOPJ), desconto que si foi eliminado da normativa do resto da Administración.
QUlNTO.- Os Órganos Competentes da Administración de Xustiza nos seus diversos ámbitos renunciaron a calquera tipo de negociación colectiva ou específica sobre estes temas, a pesar da boa vontade e disposición desta Organización Sindical a abordar calquera destas cuestións no marco da negociación sectorial.

SEXTO.- Para os efectos procedentes comunicamos a ese Organismo que o Comité de Folga, durante a realización do paro anunciado. estará composto por:

D.JULIO  BOUZA BOUZA.  DNI N• 34995617 J  

ROBERTO ALEXANDRE ANDRADE  DNI 46.896.647-S

 Este Comité delega nas organizacións e estruturas da Federación de Empregados Públicos da Unión Sindical Obreira  ( FEP-USO) e nos representantes dos traballadores que en cada caso póidanse designar, a efectos de negociar os servizos mínimos e outras cuestións relacionadas co paro convocado.
SEPTIMO.- Finalmente, poñemos no seu coñecemento que, a efectos de calquera tipo de comunicación, o Sindicato convocante, ten o seu domicilio en Cálea Príncipe de Vergara , número 13, 7ª Planta, C . P. 28001 de Madrid. OITAVO.- O Sindicato Profesional de Xustiza da Unión Sindical Obreira ( SPJ-USO) a través da Federación de Empregados Públicos da Unión Sindical Obreira ( FEP-USO) manifesta a súa disposición para negociar o cumprimento dos servizos mínimos, por tratarse dun sector esencial para a Comunidade. Por todo iso,
SOLlClTA Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA   XUNTA DE GALICIA:  Que, tendo por presentado este escrito, sírvase admitilo e, na súa virtude, teña por comunicada a celebración de FOLGA XERAL NA ADMINISTRACION DE JUSTIA nos termos que se expresan no corpo do mesmo, e por cumprido en tempo e forma, o trámite que prevén o artigo 3.3 do Real Decreto-Lei 17/1977, do 4 de Marzo, sobre Relacións de Traballo.

En Madrid, ao 5 de Novembro de 2018.
Fdo. Luís Deleito dos Reyes Secretario Xeral da FEP-USO

Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA  XUNTA DE GALICIA.

Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA @DE LA XUNTA DE GALICIA

Los comentarios están cerrados.