PUBLICADO ACORDO RÉXIMEN RETRIBUTIVO ESTATAL EN CASO DE IT QUE AFECTA DIRECTAMENTE OS FUNCIONARIOS DE GALICIA SEGUNDO ACORDO DO 23 /5/2018

Resultado de imagen de DESCUENTOS POR IT FUNCIONARIOS

IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA DE GALICIA O real decreto publicado hoxe no boe que suprime calquera desconto en nómina en caso de incapacidade laboral transitoria, e que ampara a xuíces fiscais e letrados,(unha vez modificado o artigo 504 da lopj) é de aplicación directa aos funcionarios de xustiza de Galicia ,xa que o acordo do 23 de maio de 2018 entre XUNTA SPJ-USO UXT E CCOO asi o recolle:

A data de efectividade desta ampliación será a da publicación da norma estatal habilitante, de acordo co previsto coa cláusula 5ª do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo, do 9 de marzo de 2018.

A partir da sinatura deste acordo, iniciarase a tramitación de forma inmediata da modificación do Decreto autonómico 169/2013.

 Así mesmo, no caso de que as condicións do resto de corpos funcionariais ou autoridades do ámbito xudicial melloren, as novas condicións trasladaranse tamén ao persoal suxeito ao ámbito deste acordo. 

Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.

  • PDF (BOE-A-2018-10757 – 4 págs. – 173 KB)
  • 1. Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la
    Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas
    dependientes, incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

2. Aprobar para todo el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo
Administrativo al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la correspondiente licencia, que las retribuciones a percibir durante el período que no comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal; estándose a lo previsto en su actual normativa reguladora para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal contemplado en el Régimen de Mutualismo Administrativo.

 

Los comentarios están cerrados.