PUBLICACIÓN NO BOE DOS NOMEAMENTOS E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS DO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ORDE JUS/60/2020 DE 15 DE XANEIRO.

No BOE de hoxe, 09 de xuño de 2022, publicase a Orde JUS/518/22022, do 1 de xuño, pola que se nomean Funcionarios do Corpo de Auxilio Xudicial, polo sistema xeral de acceso libre, aos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado por Orde JUS/60/2020 de 15 de xaneiro.

Así mesmo, publicáronse as diferentes resolucións polas que se outorgan destinos ao persoal funcionario do Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/60/2020 de 15 de xaneiro nos diferentes ámbitos territoriais.

A Comunidade Autónoma de Madrid non publica as adxudicacións e retrasa a publicación no BOE ata o día 17 de Xuño.

O prazo para tomar posesión será de 20 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Aquí deixámosvos as ligazóns tanto á Orde de nomeamento como ás adxudicacións dos destinos nos diferentes ámbitos territoriais:

COUSAS A TER EN CONTA:

  • Os funcionarios que xa pertenzan ao Corpo de Xestión Procesual ou Tramitación Procesual e desexen continuar en activo: Non será necesario que se despracen a tomar posesión ao posto de traballo adxudicado. Deben comunicar á Xerencia Territorial correspondente ou ao órgano competente das Comunidades Autónomas Transferidas dita opción para os efectos de declaración de excedencia voluntaria.
  • Os funcionarios que opten por ingresar no Corpo de Auxilio Xudicial e quixesen evitar un baleiro na continuidade dos seus servizos na Administración de Xustiza. Poderán solicitar da Xerencia Territorial correspondente ao seu destino como funcionarios de Xestión ou Tramitación, un permiso retribuído de un día se non hai cambio de localidade ou de dous en caso contrario, salvo aqueles que haxan de desprazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta ou Melilla, nese caso o permiso poderá ser de ata tres días para posesionarse do seu novo cargo. Estes días considéranse hábiles, e a toma de posesión no novo destino efectuarase durante os días de permiso indicados, debendo gozarse, en calquera caso, dentro do prazo posesorio.
  • Funcionarios que procedan do ámbito de competencia doutra xerencia territorial ou de comunidades autónomas que recibisen o traspaso de medios persoais: Deberán remitir dita documentación a estes órganos para que procedan a concederlle de oficio a situación de excedencia voluntaria no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa ou Tramitación Procesual e Administrativa e o cesamento automático coa data do día anterior en que se produza a toma de posesión no Corpo de Auxilio Xudicial, ao obxecto de evitar interrupción na percepción das súas haberes.

Los comentarios están cerrados.