PERSOAL INTERINO: PUBLICADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS E ENTRADA EN VIGOR DAS NOVAS BOLSAS AO DÍA SEGUINTE DA SÚA PUBLICACIÓN

A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA PUBLICA AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA CON ENTRADA EN VIGOR DAS NOVAS BOLSAS AO DÍA SEGUINTE dA SÚA PUBLICACIÓN

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou as bolsas definitivas do persoal interino, convocadas por Resoluciónn 28 de xaneiro de 2022, que están seleccionadas por orden de puntuación para cada provincia e Corpo, e están publicadas na páxina Web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, así como na Intranet de Xustiza e na OPAX.

Efectos da entrada en vigor das novas bolsas:  as novas bolsas entrarán en vigor para todos os efectos ao día seguinte á publicación das bolsas definitivas, quedando automaticamente anuladas as anteriores. Con todo, o persoal incluído en bolsas anteriores que no momento da constitución das novas se atope prestando servizos como persoal fun cionario interino poderá continuar no seu posto de traballo ata o seu cesamento.

Persoal funcionario interino que se atope traballando á entrada en vigor das novas bolsas: os nomeamentos de persoal funcionario que estean vixentes no momento de se constituíren as novas bolsas manteranse ata que se produza o seu cesamento. Se o persoal funcionario que cesa forma parte dunha nova bolsa, pasará a ocupar o posto que lle corresponda nesta, de acordo coa puntuación obtida na baremación de méritos.

Aquelas persoas interesadas en quedar en situación de suspensión de chamamentos conforme o establecido no artigo 16 da Orde disporán de cinco días hábiles tras a publicación das listaxes definitivas para cursar a dita solicitude

Listaxes definitivas do persoal interino das novas bolsas:

Corpo auxilio xudicial:

Corpo de tramitación procesual e administrativa:

Corpo de xestión procesual e administrativa:

Listaxes de persoas excluídas

Corpo auxilio xudicial

Corpo de tramitación procesual e administrativa

Corpo de xestión procesual e administrativa

Resolución que aproba as listaxes definitivas da bolsa de interinos: RESOLUCIÓN APROBA LISTAXES DEFINITIVAS BOLSAS DE INTERINOS 2022

Para calquera dúbida contacta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

Los comentarios están cerrados.