ORDE do 19 de xaneiro de 2022 de confección de nóminas .- SUBIDA SALARIAL DO 2% PARA 2022.

Publicouse no DOG, a ORDE do 19 de xaneiro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022.

ACCEDE Á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2022

Retribución do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia.

1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, os/as funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, co incremento de un 2% respecto das contías percibidas en 2021.

2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022,asi como as contías dos compementos reconñecidos en virtude de normativa especifica co incremnto do 2%.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teña recoñecido o grao I do complemento adicional da carreira profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta do 25 de xuño de 2020 percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo

Corpo

Importe mensual (€)

A1

Médicos/as forenses

215,76

A2

Xestión procesual e administrativa

151,00

C1

Tramitación procesual e administrativa

97,38

C2

Auxilio xudicial

82,65

Este complemento percibirase en 12 mensualidades.

4. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2021.

ANEXO XVII

Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

1.433,90

Xestión procesual e administrativa

1.238,18

Tramitación procesual e administrativa

1.017,69

Auxilio Xudicial

923,09

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos/as forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 59,79 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais/las

49,59

Auxiliares

38,23

Axentes/as xudiciais

33,03

Secretarios/as xulgados de paz de municipios de máis de 7.000 habitantes

55,79

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado como se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

71,72

Xestión procesual e administrativa

61,91

Tramitación procesual e administrativa

50,88

Auxilio xudicial

46,16

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas

extraordinarias

Contía

mensual

Contía de cada paga

III

Director/a do Imelga

1.705,36

876,63

Subdirector/a do Imelga

1.705,36

794,42

Xefatura de servizo do Imelga

1.705,36

794,42

Xefatura de sección do Imelga

1.705,36

753,24

Médico/a forense

1.705,36

629,87

III

A

Xestor/a procesual

326,67

407,40

IV

C

Xestor/a procesual xulgados de paz

311,99

392,77

D

Xestor/a procesual secretarios/as xulgados de paz

326,70

392,77

III

A

Tramitador/a procesual

277,73

368,13

B

Tramitador/a procesual Imelga

349,84

368,13

IV

C

Tramitador/a xulgado de paz

263,06

353,45

III

A

Auxilio xudicial

208,68

309,12

B

Auxilio xudicial Imelga

280,84

309,12

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

194,01

294,41

IV

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa

procedente secretarios/as de paz de municipios de máis de 7.000 habitantes

473,38

490,89

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía de cada paga

Director/a do Imelga

790,54

Subdirector/a do Imelga

762,30

Xefatura de servizo do Imelga

762,30

Xefatura de sección do Imelga

762,30

Médico/a forense

705,82

Xestión procesual e administrativa

446,09

Tramitación procesual e administrativa

389,63

Auxilio xudicial

364,22

Secretarios/as xulgados de paz de municipios de máis de 7.000 habitantes

446,09

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía mensual do complemento específico, referido a 12 mensualidades, é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico mensual

Director/a do Imelga (III)

976,18

Subdirector/a do Imelga (III)

857,17

Xefatura de servizo do Imelga (III)

827,42

Xefatura de sección do Imelga (III)

767,92

Médico/a forense (III)

627,77

Coordinador/a responsable I (A2)

884,80

Coordinador/a responsable II (A2)

860,95

Coordinador/a responsable III (A2)

837,09

Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2)

813,23

Responsable estatística, rexistro e calidade I (C1)

804,62

Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2)

765,51

Responsable estatística, rexistro e calidade III (C1)

756,91

Xestor/a procesual fiscalía (III-A)

622,39

Tramitador/a procesual fiscalía (III-A)

613,77

Tramitador/a procesual e adm. Imelga (III-B)

613,77

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

608,39

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

608,39

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe mensual

Secretarios/as de xulgados de paz de municipios de máis de 7.000 habitantes (IV)

622,39

Xestor/a procesual (III-A)

622,39

Xestor/a procesual servizo común de apoio (III-A)

726,53

Xestor/a procesual S.C.N.E.(III-A)

771,14

Xestor/a procesual xulgado de violencia sobre a muller (III-A)

643,83

Xestor/a procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

622,39

Xestor/a procesual xulgado de paz (IV-C)

622,39

Tramitador/a procesual (III-A)

613,77

Tramitador/a procesual servizo común de apoio (III-A)

717,92

Tramitador/a procesual S.C.N.E. (III-A)

673,29

Tramitador/a procesual de xulgado violencia sobre a muller (III-A)

635,21

Tramitador/a procesual de xulgado de paz (IV-C)

613,77

Auxilio xudicial (III-A)

608,39

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

712,52

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

757,14

Auxilio xudicial xulgado de violencia sobre a muller (III-A)

629,83

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

608,39

Adicionalmente ao complemento autonómico transitorio, o persoal con destino no posto de xestor/a procesual secretario/a de xulgados de paz (IV-D) que desempeñe funcións de secretaría de xulgado de paz percibirá un punto adicional por importe de 29,46 €.

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

264,39

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia para axuizamento inmediato de faltas

156,66

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días

323,04

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

161,60

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade fiscalía de 8 días

235,12

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

117,60

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade de 8 días

146,88

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

73,52

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade semanal

58,73

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único Xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

29,40

Fiscalías de menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda de dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

117,60

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Médicos/as forenses

10,72

Xestión procesual e administrativa

10,72

Tramitación procesual e administrativa

10,72

Auxilio xudicial

10,72

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

72,15

Tramitación procesual e administrativa

63,32

Auxilio xudicial

54,49

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

294,51

Tramitación procesual e administrativa

235,61

Auxilio xudicial

176,72

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

51,47

Sábado

85,77

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 107,10 € por cada período de 15 días.

7. Complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos de violencia sobre a muller: 107,60 euros/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 80,71 euros/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen polo menos 75 dilixencias no ano anterior): 53,81 euros/mes.

ACCEDE AO DOGA.- 

Los comentarios están cerrados.