MODIFICACIÓN DO PERMISO POR  FALECEMENTO  OU ENFERMIDADE  DUN FAMILIAR

Resultado de imagen de PERMISOSIMPORTANTE!!!!!!

ARTÍGO 11 DA RESOLUCIÓN 8 DE ABRIL DE 2009

Consecuencia da firmeza da sentenza ditada en data 19 de
decembro de 2018  pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  en relación á concesión
do permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave
dun/dunha familiar recollido no artigo 11 da Resolución do 8 de
abril de 2009, da Dirección Xeral de xustiza, pola que se regula o
réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e
licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de
Xustiza en Galicia,  enténdese por  “LOCALIDADE”, a localidade
da residencia do funcionario e non a localidade onde radica o
seu posto de traballo.

Los comentarios están cerrados.