INSTRUCCIÓNS PARA PRESENTAR A DOCUMENTACION.- AUXILIO XUDICIAL

Xa nos están chegando consultas sobre como podedes presentar a documentación e se dispoñemos de modelos para iso. Así que aí vai a información necesaria para que non vos esquezades de nada.

En canto a o modo de presentación, podese remitir ao registro General do Ministerio C/Bolsa nº 8, cp 28012 Madrid, recomendamos o uso do rexistro electrónico, pois así evitades intermediarios e a presentación é inmediata. En calquera caso, podedes optar polo resto de formas admitidas na Lei de Procedemento Administrativo: acudindo a un rexistro administrativo persoalmente, por correo certificado con acuse de recibo… (art. 16.4 da Lei de Procedemento Administrativo) dirigida a Unidade EA0010560-Procesos selectivos Administración de Justicia-Oficina O00011588-Medios Personales, tedes que facer dúas presentacións de documentación:

  • Unha ao Ministerio de Xustiza, elaborando o escrito e achegando a documentación que se detalla na Orde JUS/285/2022, do 1 de abril, pola que se publica a relación de aprobados/ as do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.
  • Outra á administración territorial do territorio polo que vos presentastes, á que deberedes remitir a solicitude de destinos (que tamén se envía ao Ministerio de Xustiza). A dirección aparece detallada en cada orde ou resolución territorial. Todas estaban relacionadas na nosa entrada SPJ-USO GALICIA.-AUXILIO XUDICIAL. ELECCIÓN DE DESTINOS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
A presentación electrónica, en ambos os casos, poderá realizarse dende o Punto de Acceso Xeral. Para iso pódese acceder ao rexistro electrónico xeral da AGE:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Unha vez na páxina anterior, debedes clicar onde pon «Acceso ao Rexistro electrónico» (máis ou menos a metade da pantalla) e basicamente tedes que cumprimentar os datos do interesado e os datos da solicitude e achegar os documentos.

Presentación dirixida ao Ministerio de Xustiza

En canto aos datos da solicitude, á hora de elixir o destinatario, se é para o primeiro envío, dirixido ao Ministerio de Xustiza (Unidade EA0010560-Procesos selectivos Administración de Xustiza – Oficina Ou00011588-Medios Persoais. Procesos Selectivos Xustiza) se no apartado «Organismo destinatario» empezades a escribir «Procesos selectivos adminis…» sairavos para elixir «Procesos selectivos Administración de Xustiza». Seleccionádelo e cumprimentades o resto de apartados. No asunto indicades por exemplo «Presentación documentación aprobados Auxilio Xudicial».

No apartado de «Expón» podedes poñer algo así como:

«En relación á Orde JUS/285/2022, do 1 de abril, pola que se publica a relación de aprobados/ as do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro; adxunto a seguinte documentación:

Documento 1: Escrito requirido por base terceira da devandita orde.

Descargar: MODELO-APORTAR-DOCUMENTACION-AUXILIO JUDICIAL (formato Word)
Documento 2: Solicitude de destinos axustada a dereito (Anexo II).

Documento 3: Etc. (Cada cal, deberá presentar a documentación que se detalla na orde segundo o seu caso particular, pero o máis habitual sería presentar unicamente, ademais do anterior, a declaración xurada que se menciona na orde)».

Descargar: ANEXO-1 declaracion jurada

No apartado «Solicita» podedes indicar simplemente o seguinte:

«Téñase por achegada a referida documentación, aos seus efectos ».

SE POR ALGÚN MOTIVO NON VOS FUNCIONA A LIGAZÓN PARA DESCARGAR OS DOCUMENTOS, PODEDES FACER CLIC DEREITO CO RATO E SELECCIONAR A OPCIÓN DE «GARDAR LIGAZÓN COMO» Ou EXPRESIÓN SIMILAR (varía segundo navegador utilizado)

¡¡E NON ESQUEZADES ACHEGAR Os DOCUMENTOS¡ !!!

Presentación dirixida á Administración territorial na que aprobastes

En canto á presentación dirixida ao territorio polo que vos presentastes, podedes usar o mesmo rexistro. Para o destinatario, podedes proceder da mesma forma, escribindo o órgano destinatario para que o propio sistema suxíravos o destinatario e poidádelo seleccionar. Cada orde/resolución de cada territorio, especifica o destinatario. Tamén o tedes ao final do modelo de solicitude de destino de cada territorio, onde adoita vir máis detallado.

Por exemplo, para Galicia, se empezades a escribir no campo de destinatario «Oficina xudicial e fisc…» sairavos para elixila. No apartado «Expón» podedes poñer un texto similar ao seguinte, pero facendo referencia á orde ou resolución da administración territorial pola que vos presentastes. Por exemplo, para Galicia poderiades poñer algo así como:

«Que en relación a Resolución de 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Galicia, que se ofrecen os/as aspirantes aprobados/as no proceso selectivo para o ingreso no corpo de Auxilio Judicial da Administración de Xustiza, turno libre, convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero; adxunto a seguinte documentación:

  • Solicitud de destino axustada a dereito (Anexo II)».

No apartado «Solicita» podedes indicar algo así como:

« Téñase por achegada a referida documentación, aos seus efectos ».

Se é para outro territorio simplemente teredes que cambiar o nome da orde/resolución (texto en cursiva). Tedes a relación completa, insistimos, na nosa entrada: AUXILIO XUDICIAL. ELECCIÓN DE DESTINOS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

¡¡E NON ESQUEZADES ACHEGAR OS DOCUMENTOS¡ !!

Los comentarios están cerrados.