INSTRUCCIÓNS SOBRE A CONFECCIÓN DE NÓMINAS DO PERSOAL PARA O ANO 2023

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.

👉 O ANEXO XVII recolle as RETRIBUCIÓNS 2023 dos Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza.

Accede á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2023

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teña recoñecido o grao I do complemento adicional da carreira profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta do 25 de xuño de 2020 percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo Corpo Importe mensual (€)
A1 Médicos/as forenses 215,76
A2 Xestión procesual e administrativa 151,00
C1 Tramitación procesual e administrativa 97,38
C2 Auxilio Xudicial  85,97

Este complemento percibírase en 12 mensualidades.

Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2022.

ANEXO XVII

Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

 1.- Soldo

Corpo ou escala Contía mensual
Médicos/as forenses 1.491,35
Xestión procesual e administrativa 1.287,80
Tramitación procesual e administrativa 1.058,48
Auxilio xudicial 960,08

2.- Antigüidade.

  • Os trienios do corpo de médicos/as forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 62,19 €.
  • Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza decla- rados para extinguir pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala Contía mensual
Oficiais 51,58
Auxiliares 39,76
Axentes xudiciais 34,35
Secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes 58,03
  • O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado como se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala Contía mensual
Médicos/as forenses 74,59
Xestión procesual e administrativa 64,39
Tramitación procesual e administrativa 52,92
Auxilio xudicial 48,00

3.- Complemento xeral de posto

 

 

Tipo

 

 

Subtipo

 

 

Posto de traballo

Complemento xeral de posto Pagas extraordinarias
Contía mensual Contía cada paga
 

 

 

III

 

 

 

Director/a do Imelga 1.773,70 911,76
Subdirector/a do Imelga 1.773,70 826,25
Xefatura de servizo do Imelga 1.773,70 826,25
Xefatura de sección do Imelga 1.773,70 783,43
Médico/a forense 1.773,70 655,11
III A Xestor/a procesual 339,76 423,72
 

IV

C Xestor/a procesual xulgados de paz 324,49 408,51
D Xestor/a procesual secretarios/as xulgados de paz 339,79 408,51
 

III

A Tramitador/a procesual 288,86 382,88
B Tramitador/a procesual Imelga 363,85 382,88
IV C Tramitador/a xulgado de paz 273,60 367,62
 

III

A Auxilio xudicial 217,04 321,51
B Auxilio xudicial Imelga 292,09 321,51
IV C Auxilio xudicial xulgado de paz 201,79 306,21
 

IV

 

Escala para extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios/as de paz municipios máis de

7.000 habitantes

 

492,35

 

510,55

4.- Paga adicional complementaria

  • O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:
Corpo ou tipo de posto Contía cada paga
Director/a do Imelga 822,22
Subdirector/a do Imelga 792,85
Xefatura de servizo do Imelga 792,85
Xefatura de sección do Imelga 792,85
Médico/a forense 734,11
Xestión procesual e administrativa 463,97
Tramitacion Procesual e administrativa 405,24
Auxilio Xudicial 378,82
Secretarios/as xultados de paz municipios máis de 7.000 habitantes 463,97

5.Complemento específico e complemento autonómico transitorio

a)A contía mensual do complemento específico, referido a 12 mensualidades, é a que se reflicte a continuación para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto Complemento específico mensual
Director/a do Imelga (III) 1.080,84
Subdirector/a do Imelga (III) 957,07
Xefatura de servizo do Imelga (III) 926,12
Xefatura de sección do Imelga (III) 864,24
Médico/a forense (III) 718,48
Coordinador/a responsable I (A2) 944,08
Coordinador/a responsable II (A2) 919,27
Coordinador/a responsable III (A2) 894,46
Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2) 869,63
Responsable estatística, rexistro e calidade I (C1) 836,86
Responsable estatística, rexistro e calidade II (A2) 844,84
Responsable estatística, rexistro e calidade II (C1) 812,07
Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2) 820,01
Responsable estatística, rexistro e calidade III (C1) 787,24
Xestor/a procesual fiscalía (III-A) 671,16
Tramitador/a procesual fiscalía (III-A) 638,37
Tramitador/a procesual e adm. Imelga (III-B) 638,37
Auxilio xudicial fiscalía (III-A) 632,77
Auxilio xudicial Imelga (III-B) 632,77

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto Importe mensual
Secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV) 671,16
Xestor/a procesual (III-A) 671,16
Xestor/a procesual servizo común de apoio (III-A) 779,4

 

Xestor/a procesual S.C.N.E. (III-A) 825,86
Xestor/a procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A) 693,45
Xestor/a procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D) 671,16
Xestor/a procesual xulgado de paz (IV-C) 671,16
Tramitador/a procesual (III-A) 638,37
Tramitador/a procesual servizo común de apoio local (III-A) 746,68
Tramitador/a procesual S.C.N.E. (III-A) 700,27
Tramitador/a procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A) 660,66
Tramitador/a procesual xulgado de paz (IV-C) 638,37
Auxilio xudicial (III-A) 632,77
Auxilio xudicial servizo común de apoio local (III-A) 741,08
Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A) 787,48
Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A) 655,07
Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C) 632,77

Adicionalmente ao complemento autonómico transitorio o persoal con destino no posto de xestor/a procesual secretario/a xulgados de paz (IV-D) que desempeñe funcións de Se- cretaría de Xulgado de Paz percibirá un punto adicional por importe de 30,64 €.

6.- Contía das retribucións complementarias de natureza variable 

  1. Servizos de garda 
Partido sudicial/órgano Concepto Importe da garda
Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003) Garda ordinaria de permanencia semanal  

275,03

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003) Garda de permanencia para axuizamento inmediato de faltas  

162,94

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)  

Garda permanencia de 8 días

 

336,00

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003) Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía  

168,00

 

Partido sudicial/órgano Concepto Importe da garda
Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)  

Garda dispoñibilidade fiscalía

de 8 días

 

244,56

 

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía  

122,24

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)  

Garda dispoñibilidade 8 días

 

152,80

 

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía  

76,48

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)  

Garda dispoñibilidade semanal

 

61,11

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único Xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003) Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía  

30,59

 

Fiscalías Menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias

que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

 

 

122,36

1.-Programa de actuación de fomento da productividade

Corpo Contía mensual
Médicos/as forenses 11,15
Xestión procesual e administrativa 11,15
Tramitación procesual e administrativa 11,15
Auxilio xudicial 11,15

2.-Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios

Corpo Contía mensual
Xestión procesual e administrativa 75,05
Tramitación procesual e administrativa 65,86
Auxilio xudicial 56,67

 

3.-Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo Contía mensual
Xestión procesual e administrativa 306,32
Tramitación procesual e administrativa 245,05
Auxilio xudicial 183,79

4,. Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra

Xornada Contía diaria
Vespertina de luns a venres 53,54
Sábado 89,21

f)Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xu- dicial: 111,45 € por cada período de 15 días.

7.- Complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulga- dos con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a)Xulgados exclusivos violencia sobre a muller: 111,91 euros/mes.

b)Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 83,95 eu- ros/mes.

c)Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asu- men a materia de violencia sobre a muller (que incoasen polo menos 75 dilixencias no ano anterior):55,97 euros/mes.

🔴 Accede ao Doga:👇

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230120/AnuncioG0597-170123-0002_es.html

 

 

Los comentarios están cerrados.