IMELGA.- CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO

Publícase no dia de hoxe a resolución do 8 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Xustiza, na que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo no IMELGA.

INSTANCIAS.-As personas interesadas deberán presentar unha instancia, que se adxunta (ANEXO II)
PRAZO.- 5 dias hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal) e na web da Vicepresidencia Primeira Conselleria de Presidencia, Xustiza e Turismo (https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo)

En tanto non se habiliten a presentación a través do OPAX, as solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Xustiza e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos conforme o modelo que se inclúe como Anexo II.

Para a remisión de dita solicitude, na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) está dispoñible o modelo de solicitude xenérica co código PR004A, e para a súa presentación poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de GAlicia, incluído o siistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

PÁXINA DA CONSELLERIA DE XUSTIZA
RESOLUCION DA COMISION DE SERVIZO
SOLICITUDE.- anexo-mf (2)

Los comentarios están cerrados.