Empregados públicos. Nóminas

logoboe2009no BOE de hoxe, 3.1.2009, publicase a Resolución do 2 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado de Facenda e Presupostos, pola que se ditan instrucións en relación coas nóminas dos funcionarios incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto nos termos da disposición final cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e actualízanse para o ano 2009 as contías das retribucións do persoal a que se refiren os correspondentes artigos de Lei de Presupostos Xerais de Estado para o devandito exercicio. Para visualizar a resolución, premer sobre o link.

Deja un comentario