DOG. PUBLICADA CONVOCATORIA POLO SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DO POSTO VACANTE DE SECRETARI@ FISCAL XEFE PROVINCIAL EN A CORUÑA

Resultado de imagen de DIARIO OFICIAL DE GALICIAPublícase no día de hoxe no DOG a convocatoria pública polo sistema de libre designación do posto de SECRETARI@ FISCAL XEFE PROVINCIAL EN A CORUÑA.

  • As solicitudes poderán presentarse no prazo de 15 días dende a súa publicación no DOG
  • Deberse unir a solicitude curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos alegados.
  • Toma de posesión:

Tres días se non implica cambio de residencia

Sete días se comporta cambio de residencia

Vinte días cando o adxudicatario obteña coa sua toma de posesión o reingreso ao servizo activo.

  • O prazo para a toma de posesión computarase dende o cese, que se deberá producir dentro dos tres días seguintes a publicación da resolución no DOG.

DATOS DO POSTO OFERTADO

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.

Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.

Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 7.532,56.

Corpo ou escala: xeral/tramit. procesal e advo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de Xustiza).

Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: A Coruña.

PARA MÁIS INFORMACIÓN ACCEDE AO ENLACE O DOG QUE SE ADXUNTA.

Los comentarios están cerrados.