CONVOCATORIA LIBRE DESIGNACIÓN POSTO DE SECRETARIO/A DO/A DIRECTOR/A XERAL

XUNTA

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexis-tro Xeral da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II

ANEXO I

Código do posto: PR.C03.00.000.15770.001.

Denominación do posto: secretario/a do/da director/a xeral

Subgrupo: C1, C2.

Nivel: 18.

Complemento específico: 6.859,72 euros.

Corpo ou escala: xeral/Tramitad. Procesual e Advo.Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA. e Administración de Xustiza).

Formación específica: 640 Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Observacións: horario especial.

Dependencia: Dirección Xeral de Xustiza

Localidade: Santiago de Compostela.

Los comentarios están cerrados.