COMISION PARITARIA DE INTERINOS (25 NOVEMBRO DE 2019)

INTERINOS

No día de hoxe, 25 de novembro, mantivemos reunión de Comisión Paritaria de Interinos na que se trataron as siguientes puntos da orde do día:

1.- Sobre o estado das solicitudes e criterios da nova bolsa de interinos:

-Presentáronse 249 alegacións (152 telemáticas e 97 manuales), das cales admitíronse 176. Así mesmo, houbo 178 alegacións sobre erros na baremación, das cales foron admitidas 100.

-Según a orden de convocatoria, os interinos que formaban parte das bolsas tiñan a obrigación de presentar as solicitudes de forma telemática,  sen embargo,  o CAU  ao non posibilitar asistencia técnica aos interinos integrantes das bolsas pero que non estaban en activo (ITs, supensión, …)  e non cumprir cos trámites do artigo  68.4, da Ley 39/15 do procedemento administrativo, é polo que a  DXX , neste suposto, decidiu admitir as instancias presentadas de forma manual.

-En relación ao cupo de Discapacidade, tíñanse que dar dos requisitos, presentar certificación de grao de discapacidade e achegar  informe de capacitación para o traballo. No primeiro caso pasan ao turno xeral, e no segundo (7 casos) quedan  excluidos das bolsas.

 A DXX  TEN  PREVISTO PUBLICAR AS LISTAXES RESULTANTES A FINAIS DE ANO OU,   DE NON SER POSIBLE, NO MES DE XANEIRO.

2.- En relación co segundo punto da orden do día, relativo ao criterio de aplicación do artigo 21 (CESE DE PERSOAL INTERINO) da orde do 4 de octubre de 2018.

A DXX comprometeuse a colgar os ditos criterios, o mais axiña posible, na intranet e que exponemos a continuación:

: Na unidade hai un interino (1) que está na situación de IT, maternidade, paternidade, lactancia; e, no se lugar, hai outro interino (2):

 -Cando se incorpora o 1 cesa o 2.

: Na unidade hai un interino (1), que está na situación de IT, maternidade, paternidade, lactancia e colle de seguido vacacións; e, no seu lugar, hai outro interino (2).

-Cando se reincopore de xeito efectivo o (1), non cesa o (2).

 : Na unidade hai un interino (1) que está gozando dunha licenza ou outro suposto dos non previstos no caso anterior, e no eu lugar hai outro interino (2),  que o substitúe.

– Cando se incorpora o interino (1), non cesa o interino (2) , senón o que corresponda segundo a orde de cesamento xeral  cesará o interino que lle corresponda, segundo criterios de preferencia da orde.

: Na unidade hai  3 interinos. Un deles está en excedencia por coidado de fillos (dereito de reserva praza durante 2 anos se a mesma continúa desocupada nese tempo) :

– Aínda que, conforme a orde de cesamento xeral establecida, lle correspondería cesar ao interino que está en excedencia. Éste non cesaría ata a incorporación do titular da praza.

: Se incorpora un titular na praza, na que hai 2 interinos  (1 e 2). Hai mais interinos na unidade  (3 e 4).

         -Ao incorporarse ao titular da praza, aplícase a orde de cese establecida na Orde a todos eles.

Los comentarios están cerrados.