CHAMAMENTOS INTERINOS – GALICIA (13/10/21)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA


☑️XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE PORRIÑO Nº 2 – (CAX)-VACANTE

Prazas ofertadas-publicación en curso-Chamamento telefónico/SPEG

Segundo recolle o punto 5 do artigo 6 da orde  do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, “ No caso de se esgotar tamén a bolsa de reserva, e mentres non se formen novas bolsas, ofreceráselles a posibilidade de aceptar voluntariamente o nomeamento aos inte­grantes da bolsa do corpo inmediatamente superior, e subsidiariamente aos do corpo in­mediatamente inferior que posúan os requisitos exixidos para o posto concreto”.
 
A praza ofertada é:

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE PORRIÑO Nº 2 – (CAX)-VACANTE

PROVINCIA DE A CORUÑA

Autorízanse mediante chamamento telefónico/SPEG por falta de ratio para publicar en OPAX:

XDO.PRIM.INST.N. 1 A CORUÑA (CXPA)-LIC. ENFERMIDADE

XDO. DO SOCIAL N. 3 A CORUÑA (CTPA)-LIC. ENFERMIDADE

XDO. INSTRUCIÓN N. 3  SANTIAGO DE COMPOSTELA (CTPA)-LIC. ENFERMIDADE

Los comentarios están cerrados.