ACTUALIZACIÓN CONTÍA RETRIBUCIÓNS PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA PARA O ANO 2020

retribucións

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020.

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao ser-vizo da Administración autonómica para o ano 2020, para a súa actualización conforme o establecido no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, segundo o previsto na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, do 23 de decembro.

NO ANEXO XVI (Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza) podes consultar a retribucións do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

Los comentarios están cerrados.