PROBA DE GALEGO OPOSICIÓNS QUENDA LIBRE AUXILIO XUDICIAL (ORDE JUS/1254/2022)

📢🔊 PROBA DE GALEGO OPOSICIÓNS QUENDA LIBRE AUXILIO XUDICIAL (ORDE JUS/1254/2022)

En relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias, e unha vez publicada a data (📆 29/9/23) e lugar para a realización da proba (EGAP-Escola galega da Administración Pública, ás 09:00 horas), polo Tribunal Calificador Único, INFÓRMASE:

– A avaliación do CELGA 4 consistirá nunha proba composta de DUAS PARTES, UNHA ESCRITA E OUTRA ORAL SOBRE UN TEXTO.

– A avaliación da linguaxe xurídica, tanto de nivel medio como superior, realizarase a través dun EXAME TIPO TEST.

-Unha vez rematado O TEST haberá que, PARA O NIVEL MEDIO, TRADUCIR UN TEXTO, e PARA O SUPERIOR, REDACTAR UN DOCUMENTO.

En todos os casos a calificación das probas será de APTO/A ou NON APTO/A.

Los comentarios están cerrados.