Archivo diario: 15/09/2023

OFERTA NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO 15/09/2023

Hoxe publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería a resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

Accede á Resolución no seguinte enlace:

230915_Resolución comisións servizo

🔴 Solicitantes:Opersoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máisdeseis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

🔴Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese achegar (ou acreditar que se solicitou) oinforme do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza.

(https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-solicitudes-e-emision-de-informes/)

AMPLIA INFORMACIÓN:

230915_Resolución comisións servizo

O LUNS 18 DE SETEMBRO VOLVEMOS Ó HORARIO DE INVERNO (6 DE FIXO + 1 DE FLEXIBLE)

HORARIO

CADRO HORARIO – XORNADA DE INVERNO – VOLTAMOS Ó HORARIO DE INVERNO: DENDE O LUNS 18 DE SETEMBRO

 

ACCEDE O CADRO HORARIO ACTUALIZADO👇👇👇👇

CADRO HORARIO INVERNO 2023

Concurso de traslado para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/623/2023, de 6 de junio.

Orden JUS/1031/2023, de 29 de agosto, por la que se resuelve concurso de traslado para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/623/2023, de 6 de junio

 

Plazo de cese y toma de posesión

Las letradas y los letrados de la Administración de Justicia nombradas/os deberán cesar en sus actuales destinos en el plazo de tres días hábiles siguientes a la  publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, excepto aquellos que hayan obtenido destino en las plazas que entran en funcionamiento el 30 de septiembre de 2023, en cuyo caso deberán cesar:

– El día 20 de septiembre las letradas y los letrados que presten servicio en órganos judiciales de la misma Comunidad Autónoma en que se encuentra la plaza adjudicada.

– El día 27 de septiembre las letradas y los letrados que presten servicio en órganos judiciales de la misma localidad.

Las letradas y los letrados que han obtenido destino en Badajoz tomarán posesión de sus plazas el día de la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial, y deberán cesar en sus actuales destinos en función de los plazos establecidos en el artículo 117 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Sigue leyendo

OPOSICIÓN -AUXILIO JUDICIAL -T.L.- LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS

EN LA WEB DEL MINISTERIO   SE PUBLICA ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR POR EL QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS.

 

AMPLIA INFORMACIÓN EN LA WEB  DEL MINISTERIO:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/acceso-libre/auxilio-judicial-acceso-libre-orden-jus-1254-2022