Archivo diario: 13/09/2023

CHAMAMENTOS DE INTERINOS 13-9-23

CORUÑA

REGISTRO CIVIL DE A CORUÑA-—- TRAMITACIÓN………. SUBSTITUCIÓN

XDO DO PENAL 2 SANTIAGO…………. XESTIÓN………………. MATERNIDADE

XDO. 1ª INSTAN. E INSTRU. NEGREIRA-………AUXILIO…… REFORZO

LUGO

XDO.  1ª INSTAN. E INSTRU Nº 2 VIVEIRO…..AUXILIO…….REFORZO

OURENSE

XDO. 1ª INSTAN. E INTR. 1 POBRA DE TRIVES………XESTIÓN….. IT

PONTEVEDRA

XDO. 1ª INSTANCIA 12 VIGO………………..XESTIÓN………… IT

XDO. 1ª INSTANCIA 7 VIGO……………………XESTIÓN……….. IT

XDO 1ª INST. E INSTR 4 CAMBADOS……. AUXILIO……….. IT

LETRADOS. CONCURSO-OPOSICIÓN. LISTAS ADMITIDOS Y CONVOCATORIA DEL PRIMER EJERCICIO


El Tribunal Calificador Número Uno de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia convocadas por Orden JUS/1319/2022, de 27 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 2022), ACORDÓ:

 Convocar a los/as aspirantes admitidos/as en el proceso de selección por el sistema de turno libre , a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 29 de octubre de 2023, a las 10 horas en Madrid, en la Escuela Técnico Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, situada en el Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid, Calle Profesor Aranguren nº3.
El ejercicio tendrá lugar en llamamiento único, y serán excluidos/as de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan.

Los/as opositores/as acudirán provistos de bolígrafo azul o negro y deberán presentar para su identificación Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, cualquiera de ellos en vigor.

ORDEN por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre al Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia por el sistema de concurso oposición.

En dias posteriores se publicarán en el Boletin Oficial del Estado. 

SUBSTITUCIÓNS. NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería.

 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3⃣ días hábiles desde o día seguinte ao da publicación (14,15  e 18 de setembro).

🔴 Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

 

AMPLIA INFORMACIÓN:

20230913-resolucion-novas-subst

COMISIÓNS DE SERVIZOS- GALICIA- 13/09/2023- PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA

spjinforma

➡️ Publicada hoxe, 13/09/2023 na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados.

▪️ https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/92028/230913-adxudicacion-definitiva.pdf?version=1.0

👉 A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

👉 En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

🔴 Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

▪️ Accede ás adxudicacións definitivas: ⤵️
https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/92028/230913-adxudicacion-definitiva.pdf?version=1.0