Archivo diario: 23/05/2023

AUXILIO JUDICIAL (T.L.) PUBLICADA LA PLANTILLA PROVISIONAL EN LA WEB DEL MINISTERIO

En relación con el proceso selectivo del cuerpo de Auxilio Judicial, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), se acaba de publicar en la página del Ministerio de Justicia, la siguiente información de interés:

Acta del Tribunal Calificador Único del Cuerpo de Auxilio Judicial, por el que se aprueba la plantilla provisional de respuestas correctas, del primer y segundo ejercicio.

Los interesados dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones, a partir  día siguiente a su publicación. Estas alegaciones deberán ser presentadas de acuerdo con el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector publico por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo), utilizando los registros electrónicos que se ofrecen desde las Administraciones Públicas, dirigiendo el escrito a:

EA0041037 – Procesos Selectivos Administración de Justicia

 

EGAP- NOVAS BASES DE PARTICIPACIÓN NOS CURSOS DE FORMACIÓN

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas.

 

 Criterios xerais de selección

Os criterios que se empregarán para a selección das persoas a que van dirixidas as actividades formativas da EGAP son, con carácter xeral, os que a seguir se relacionan:

1º. En primeiro lugar terán preferencia para ser admitidos/as aqueles/as solicitantes que realicen tarefas ou desempeñen funcións directamente relacionadas co contido do curso. Cada convocatoria estipulará a forma de acreditarse a concorrencia deste criterio, de ser necesario.

Este criterio non será de aplicación nos cursos cualificados como transversais, por ser de interese para todo o persoal empregado público.

2º. No caso de que, logo de aplicar o criterio anterior, exista un número de solicitudes superior ao de prazas ofertadas, para a determinación das persoas que deban ser seleccionadas no curso aplicarase un baremo en virtude do cal se ponderarán as horas de formación recibidas ou recoñecidas pola EGAP no ano natural inmediatamente anterior, coas horas de formación das actividades para as que a persoa interesada teña sido seleccionada pola EGAP no ano en curso. Tendo en conta este criterio, resultarán seleccionadas as persoas que sumen un menor número de horas de formación.

3º. Se tras a aplicación dos anteriores criterios, houbese empates, estes desfaranse a favor do solicitante que tivera menos actividades académicas cursadas nos últimos cinco anos.

4º. Se atendendo ao anterior criterio se producise novamente un empate, acudirase ao criterio da orde alfabética de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

5º. En todos os cursos do plan de formación continua reservarase unha cota non inferior ao 7 % para ser cuberta por persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 %, que cumpran os requisitos obxectivos para ser destinatario da actividade.

No caso de cursos que conten con varias edicións, as persoas con discapacidade admitidas poderán solicitar á EGAP a alteración da orde de prelación para seleccionaren localidade por motivos de dependencia persoal, dificultade de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.

6º. Terán dereito preferente a ser seleccionadas as persoas que, nos dous anos anteriores á súa solicitude para cursar unha actividade da EGAP, non fixesen cursos por ter desfrutado dalgún permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral ou dunha excedencia para o coidado de familiares.

Para este fin, concederáselles a estas persoas unha puntuación adicional dun 5 % nos baremos que se apliquen para a selección.

Penalizacións

Poderán ser penalizadas aquelas persoas seleccionadas para unha actividade que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

a) Que abandonen a actividade formativa sen xustificación.

b) Que presenten a súa renuncia para participar na actividade fóra do prazo fixado na convocatoria.

Estas persoas pasarán ao final da listaxe de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización da actividade.

AMPLIA INFORMACIÓN NO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230523/AnuncioO150-100523-0001_gl.html