Archivo mensual: enero 2023

NOVO IMPOSTO NAS NOSAS NÓMINAS EN 2023 – MEI (Mecanismo de equidade interxeracional)

NOVO IMPOSTO NAS NÓMINAS DA SEGURIDADE SOCIAL EN 2023 – MEI

Unha vez recibidas as nosas nóminas de xaneiro de 2023, e ante as multiples consultas e dúbidas que nos estades plantexando referentes á aplicación dun desconto adicional nas mesmas do 0,10 % ACLARAMOS:

O “MEI” (MECANISMO DE EQUIDADE INTERXERACIONAL) é un novo tributo que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2023, que ten como obxectivo fortalecer o sistema de pensións a largo prazo e que eleva o tipo de  cotización a pagar á Seguridade Social tanto por parte do empleador coma do empregado. Foi aprobado na reforma das pensións e publicado no BOE do 28 de decembro de 2021, e implica un aumento na cotización do 0,6 % por continxencias común, que paga 0,5 % o empregador e 0,10 o empregado, que é o que nos descontas nas nosas nóminas ós funcionarios do réxime da S. Social, polo que no que respecta ós funcionarios de Xustiza é aplicable ós funcionarios titulares ingresados na Administración a partir do 2011 así como ós interinos (non aplicable ós funcionarios de clases pasivas).

Para calquera dubida ou aclaración contacta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

ÚLTIMO DIA PARA SOLICITAR O CAMBIO DE ENTIDADE MÉDICA EN MUGEJU

31/01: ÚLTIMO DIA PARA SOLICITAR o CAMBIO DE ENTIDADe MÉDICA.

 

Só se admitirá un cambio por mutualista e o trámite poderase efectuar online ou ben presencialmente nos servizos centrais e nas delegacións provinciais de MUGEJU.

Son seis as compañías que seguen ofertando servizos sanitarios, as mesmas que no anterior concerto ( SegurCaixa Adeslas, ASISA, DKV SEGUROS, MAPFRE, NOVA MUTUA SANITARIA, SANITAS e INSS)

Tanto se vas cambiar de entidade sanitaria como non, consulta os catálogos de servizos e cadros de profesionais da túa compañía e comproba que os teus médicos e tratamentos  seguen na oferta de 2023 da túa compañía ou non.

Os mutualistas poden cambiar a súa opción de entidade prestadora da asistencia sanitaria nos seguintes supostos:

  • Cambio ordinario (Desde o 1 ao 31 de xaneiro de cada ano). Os mutualistas e as mutualistas poden realizar un cambio ordinario de entidade médica todos os anos, durante o mes de xaneiro, por unha soa vez. O cambio de entidade médica terá efectos desde o 1 de febreiro. Para solicitar o devandito cambio, deberán presentar o modelo de SOLICITUDE DE CAMBIO DE ENTIDADE MÉDICA, marcando a casa de CAMBIO ORDINARIO, dentro do prazo establecido.
  • Cambio extraordinario (Durante todo o ano). Só se admite, con carácter excepcional, en dous supostos:
    • 1.- Cando se produza un cambio de destino do/da mutualista en activo, ou de residencia do/da mutualista, xubilado/xubilada ou do/da titular non mutualista, que implique, en todos os casos, un cambio de provincia.
    • 2.-Cando, por circunstancias excepcionais (p. ex. enfermidades moi graves), o mutualista ou a mutualista obteña a conformidade expresa, por escrito, das dúas entidades afectadas. Para solicitar este cambio, deberán presentar: O modelo de SOLICITUDE DE CAMBIO DE ENTIDADE MÉDICA, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO e achegar os escritos de conformidade das entidades afectadas.

Solicitude en liña: Solicitar cambio de entidad médica | Mutualidad General Judicial (sedemugeju.gob.es))

Solicitude presencial: Solicitud Cambio Entidad Médica (sedemugeju.gob.es)

Catalogo de servizos e cadros de medicos por compañia: Consulte el cuadro médico de su entidad médica | Mutualidad General Judicial (mugeju.es)

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION E MERITOS DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES

 

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

 

📢🔊OPOSICIÓNS-PROCESO DE ESTABILIZACION E CONCURSO OPOSICION DE LETRADOS E MEDICOS FORENSES- HOXE 30 DE XANEIRO FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ Lembrámosvos que hoxe 📆 30/1/23 tamén finaliza o prazo de presentacion de instancias das convocatorias do PROCESO DE ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICIÓN E CONCURSO DE MÉRITOS PARA O CORPO DE LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTICIA E DO CORPO DE MEDICOS FORENSES

🔴Convocadas por proceso selectivo extraordinario, acceso pola quenda libre ao Cuerpo de Letradas e Letrados da Administración de Xustiza polo sistema de concurso de méritos ( accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23786.pdf) e polo sistema de concurso oposicion (accede a convocatoria : https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23787.pdf)

🔴Convocado proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses, polo sistema selectivo de concurso (accede a convocatoria: https://http://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23793.pdf ) e polo sistema de concurso oposición (accede a convocatoria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23794.pdf )

SPJ-USO:* Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!

SPJ-USO SOLICITA QUE SE HABILITE EL ACCESO AL VISOR A LOS PROFESIONALES PERSONADOS EN LOS ASUNTOS JUDICIALES

SPJ-USO ha solicitado directamente a la AMTEGA que se proceda a implementar, a la mayor brevedad posible, el acceso de los profesionales personados en los asuntos judiciales al VISOR, para que puedan consultar directamente el estado de los expedientes, sin necesidad de contactar con el juzgado, siempre dentro del marco de protección de datos que estipula la ley.

 

Este acceso remoto de los profesionales a los expedientes, redundaría sin duda en una disminución de las consultas telefónicas y las visitas a los órganos judiciales, propiciando menores interrupciones en el trámite diario de los expedientes judiciales.

 

También de esta forma se terminaría con las solicitudes de copia de las grabaciones de las vistas en soporte físico. Dado que éstas se encuentran también debidamente alojadas en el Visor.

 

También se ha enviado escrito a la DXX y al TSJ, para que se sumen a esta propuesta y exijan su implementación inmediata.

 

Justificante presentación AMTEGA                                 Justificante presentación DXX

 

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION

 

CONCURSO OPOSICION

FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

 

📢🔊 OPOSICIÓNS – CONCURSO-OPOSICIÓN – HOXE 30 DE XANEIRO FINALIZA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ Lembramosvos que hoxe 📆 30/1/23 finaliza o prazo de presentacion de instancias da convocatoria do proceso selectivo por concurso-oposición ós corpos de Xestion, Tramitación e Auxilio convocada por Orden JUS/1327/2022, de 28 decembro, Concurso-oposición (amplía información e accede a convocatoria: https://spjusogalicia.com/convocatoria-proceso-selectivo-extraordinario-para-acceso-por-el-turno-libre-a-los-cuerpos-de-gestion-tramitacion-y-auxilio-por-el-sistema-de-concurso-oposicion/)

🔴 Accede ao asistente de inscripción: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias

🔴 Accede a convocatoria: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/BOE%20-%20Cuerpos%20Generales%20-%20Concurso%20Oposici%C3%B3n.pdf

▪️ Amplía información e accede a todas as noticias sobre oposicións: ⤵️⤵️
https://spjusogalicia.com/category/oposicions/

▪️ Accede as actualizacións da páxina web do Ministerio de Xustiza de todos os procesos selectivos abertos:
https://spjusogalicia.com/plazos-y-actualizaciones-de-los-procesos-abiertos-concursos-de-traslados-y-oposiciones/

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!!